Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0079

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IV

Quinten Matsijs

\ l

et meesterstuk voor de schrijnwerkers vervaar-
\ digd, had den roem van Meester Matsijs ver-
\0>M(ii breid en de Sint Peterskerk te Leuven droeg
3j6 * hem ook den last op, om voor haar Broeder-

^Jj^ schap van Sinte Anna, een kunstgewrocht uit te voeren.
Het was insgelijks eene groote altaartafel met vleugeldeuren,
welke korts na de Graflegging moet voltooid zijn ; want zij is
geteekend « Qvinte Metsijs screef ditA.0 ïöog.» Buitenwaarts
verbeelden de luiken : Joachims offer afgewezen en : Joa-
chims offer aanvaard ; binnenwaarts : De aanzegging
van Maria's geboorte en : De dood van Sinte Anna,
"terwij 1 in het midden- of hoofdtafereel : De zegepraal van
Sinte Anna wordt voorgesteld.

Al deze tooneelen zijn weer recht dichterlijk ontworpen
en meesterachtig gepenseeld ; maar toch wordt dit puikge-
wrocht van Leuven in schoonheid van groepeering en vooral
in pracht van koloriet verre overtroffen door onze Grafleg-
ging Ghristi.

Op deze gewichtige bestelling volgden er voorzeker nog
 
Annotationen