Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1120

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXV

Stillevenschilders der XVIIc eeuw

P

:

5

t)^h\ n enkele tafereelen onzer dierenschilders ont-

; waarden wij reeds vruchten , eetwaren ,

F

! prachtvoorwerpen en tafelgerief, waarvan de

getrouwe voorstelling de zoogenaamde stille-
ï venschildering uitmaakt. Er bestaat derhalve een
\ nauw verband tusschen de meesters, die wij zoo even
m verlieten, en diegene welke ons tegemoet treden.
^ Alexander Adrieansen was ten onzent begonnen met
het bepaald afbeelden van het levenlooze; doch zijn voor-
beeld lokte slechts weinige navolgers. De stillevenschildering
werd vaak gehouden vóór het minste der kunstvakken; maar,
toen de uitstekende Jan de Heem en zijn begaafde zoon
Cornelis hier hunne rijke en schilderachtige gewrochten
ten toon spreidden, klom het vak zoo zeer in aanzien, dat
alle liefhebbers van het schoone het onvoorwaardelijk
bewonderden.

Een onzer eerste en verdienstelijkste beoefenaars der
stillevenschildering was Jacob van Es. Onder zijn portret,
 
Annotationen