Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0162

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VIII

Vreemde Meesters te Antwerpen

et verval onzer eigene Meesters was zoo plot-
seling en zoo diep, dat er al spoedig verschei-
dene vreemde kunstenaars naar Antwerpen
afzakten, die onze voornaamste schilders in
de schaduw stelden. Eenige dier vreemdelingen speel-
den tevens zoo gewichtig eene rol in onze kunstwereld, dat
wij ze hier stellig niet onvermeld mogen laten.

De eerste dier nieuwe Meesters, welken wij ontmoeten
in het tijdvak, waartoe wij thans genaderd zijn, is Peter
Coecke, alias van Aelst. Hij werd op 14 Augustus i5o2 te
Aalst geboren, doch deed zijne kunststudiën bij Barend
van Orley te Brussel. Karei van Mander verklaart, dat
Coecke ook « Italiën en de gemeene Schilderschool Room
besocht, grooten vlijt toebrenghende met teyckenen en leeren,
so van beelden als metselrije.» Zijn verblijf aan gene zijde
der Alpen kan echter geene tien jaren geduurd hebben, zooals
sommige schrijvers dit opgeven. Als men aanneemt, dat hij
op vijftienjarigen leeftijd in van Orley's werkhuis trad en daar
 
Annotationen