Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0165

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Openbare vereering van %ijn talent

i53

De volgende door ons ontdekte titels zijner schilderijen doen
zulks met reden veronderstellen : « Den Moorvan Meester
van Aelst, met Tunis achter; Den Vader van den
voorschreven Moor die Keyser Karei te voet
valt. r>

Wanneer onze kunstenaar uit die afgelegen landen weer-
keerde, was hij zijne weduwenaarsvrijheid gansch moede, en
ging hij een tweede huwelijk aan met Maria Verhulst, ook
Maria Bessemers geheeten, een meisje van Mechelen, dat
zelve eene miniatuurschilderesse was. Zij schonk hem nog
drie kinderen : Pauwel, Katelijne en Maria, welke laatste de
vrouw zou worden van zijnen leerling, den beroemden Peter
Breughel. Andermaal voorgoed en met zijn gezin binnen de
Scheldestad gevestigd, werd Peter Coecke in i53y verkozen
tot Deken onzer Sint Lucasgilde, en in i53g aanvaardde hij
weer eenen leerling met name Colyn van Nieucasteel. Zijne
bekwaamheid als kunstenaar moet destijds wel op hoogen
prijs zijn gesteld, aangezien Keizer Karei hem tot zijnen bij-
zonderen schilder benoemde. Dezen eeretitel voerde hij ten
minste, toen hij in 1534 den beroemden Reus vervaardigde,
welken men nog heden in onzen Ommegang met twaalf paar-
den rondvoert. Op het voetstuk van dit kolossale kunststuk
stond voorheen : pet. van aelst. pict. imp. carol. v. fecit.

a°. mdxxxiiii.

De stedelijke regeering hield Peter Coecke insgelijks in bij-
zondere hoogachting, vermits zij hem met een jaarlijksch

1 Toen de Antwerpsche schilder en kunsthandelaar Herman de Neyt op 7 September
1642 overleed, bevonden zich deze beide paneelen nog in zijn bezit, benevens «Een
Moore-tronie van Meester Peeter van Aelst, » en « Een wit ende swert stuck van
Meester Peeter van Aelst, daer Abraham wechtrect. »
 
Annotationen