Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0230

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2l8

oefende zich met vlijt onder de leiding zijns vaders. Het
scherpziende oog des ouden ontwaarde al spoedig, dat zijn
jongen beloofde voor de toekomst; en hij besloot, hem voor
verdere kunstontwikkeling toe te vertrouwen aan den meest
gevierden schilder der Antwerpsche School, aan Frans Floris.

Wat en hoe onze jonge Marten in het werkhuis van dezen
Meester leerde, hebben wij reeds genoegzaam doen kennen.
Zijne buitengewone geschiktheid deed hem nochtans al spoe-
dig onderscheiden als de talentvolste van al de kweekelingen.
Toen zijn vader oordeelde, dat hij de verdere lessen van den
Antwerpschen Meester missen kon, werd hij, volgens de
heerschende mode, over de Alpen gezonden, om daar, zooals
men meende, zijn talent tot volle rijpheid te laten gedijen.

Eerst dwaalde de jongen te Rome en dan te Florentië
rond. Toen hij te Venetië aanlandde, meende hij zijne bestem-
ming te hebben bereikt; want hij werd er leerling van Giacomo
Robusti, welke Tintoretto werd geheeten, omdat hij de zoon
eens ververs was. De keus van onzen jongen was waarlijk
niet zoo slecht als die zijner voorgangers. Tintoretto bezat
hoedanigheden, die wezentlijk strookten met het kunstkarakter
der Nederlanden. Hem toch was het niet enkel te doen om
den vorm, maar ook om de schildering. Daarom was zijne
leus : « De teekening van Michel Angelo, het koloriet van
Tiziano! » Zelf een bij uitstek oorspronkelijk kunstenaar, wist
hij ook de eigenaardige hoedanigheden van zijnen Vlaamschen
kunstmakker naar waarde te schatten. In plaats van hem
slaafsch zijne studiën te doen namaken, liet hij zijnen leerling

bereikte, zou hij dus ter wereld zijn gekomen in 1531. Geen van al deze datums moet
volstrekt juist zijn. Onze kunstenaar verklaarde zelf dat hij in den zomer van 1532 geboren
was, daar hij op 10 October 1564 zegt twee en dertig, en op 1 April 1568 vijf en dertig
jaar oud te zijn.
 
Annotationen