Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 341
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0353
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zijne vrouw en kinderen

hij naar het Hof van Parijs gelokt. De roem, dien hij daar ver-
wierf, drong spoedig door tot binnen Antwerpen. Op 5 October
1568 zond onze vermaarde bouwmeester, Cornelis Floris,
zijnen zoon Cornelis naar Parijs, bij Jeroom Francken,
om de schilderkunst te leeren. 1 Van Mander boekte, dat
Meester Jeroom Francken te Parijs in het voorgeborcht
Saint Germain gevestigd was. Hij woonde eigentlijk in de
rue des quatre Fils, au Marais, zooals het in de registers
zijner parochiekerk Saint Sulpice werd aangeteekend bij het
doopen zijner kinderen. 2 Jeroom Francken huwde eene
Fransche juffer, Francoise Miraille. Zij schonk hem vijf kin-
deren, namelijk : i° Jeroom, gedoopt op 12 October 1588,
in zijne jongelingsjaren op reis gegaan en spoorloos ver-
dwenen ; 20 Jan Baptist, op 6 September 1614 te Antwerpen
in het Predikheerenklooster getreden ; 3° Isabella, die op 20
Januari 1614 moeder werd eener onwettige dochter van onzen
Frans Pourbus, den Jonge, en in 1619 reeds weduwe was
van den Franschen kapitein Gervais Centurion ; 40 Catharina,
m 1619 vrouw van Jehan de la Felonnière, seigneur de Bou-
lan, en 5° Maria, gedoopt op 29 April 1594 en in 1620 in den
echt getreden met Philippe le Bret, seigneur d'Herbordière.
Zooals men ziet, klommen de dochters van onzen schilder tot
rang. Hun vader werd ook geadeld met den titel van « Pein-

1 « Cornelis Floris, oppidanns ende architect der zeiver, juravit et affirmavit, alsoo hij
in meyninge is Cornelisen Floris, zijnen zoene, oudt ontrent XVIIjaeren, te zeynden
naer Parijs, bij Jeroon van Herentals, dat hij den zeiven aldaer is zeyndende, alleenlijck
om zijn kunste van schilderen aldaer te ufenen, de lande te besiene ende de spraecke te
leeren, ende om egheen andere oorzaecke wille. Certificeren voorts den voerschreven
Cornelis te wesen architect der zeiver stadt, staende tot ghoeden name ende fame,
egheenssins besmet met eenige heresie oft ketterije. Zonder argelist. Anno 1568, Va Oc-
tobris. » Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1568, sub Grapheus $ Asseliers,
vol. II, fol. 35i.

■ A. Jal : Dictionnaire deBiographie et d'Histoire, Paris, 1861,p. 612.
loading ...