Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 380
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0392
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
38o Peter P au wel Rubens te Antwerpen

Het gezin der weduwe van den Oud-Schepene Jan Rubens
was toen reeds aanmerkelijk gesmolten. Haar eerstgeborene,
Jan Baptist, was reeds sedert de Lente van 1586 naar Italië
vertrokken. Hare dochter Blandina zou binnen een paar
maanden bejaard zijn, en trad te Antwerpen, op 25 Augustus
1590, in den echt met Simeon du Parcq. Haar zoon Philips
was bij de vijftien jaren ; hij vervoorderde zijne studie eerst te
Antwerpen, dan te Brussel, en daarna volgde hij aan de Leu-
vensche Hoogeschool de lessen van den beroemden Justus
Lipsius, tot hij te Rome zijn diploma van doctor in de rechten
ging verdienen. Slechts haar jongste, haar elfjarig zoontje, onze
Peter Pauwel Rubens, bleef het langst met haar, terwijl hij

wij maar gebruik gemaakt, nadat de jury van den wedstrijd ons werk gelezen en bekroond
had.

« Ten versueeke van Jouffrouwe Marie Pijpelincx, weduwe wijlen Meester Jans
Rubbens, in sijnen levene Schepene deser stadt.

r> Meester Andries van Brueseghem., Schepene deser stadt, Joncker Lazarus Halier,
oudt omtrent 41 jaren, woonende in de Meere alhier, ende Joncker Gillis de Meere,
Schepen op de Halle alhier, Juraverunt, dat sij wel kennen ende van joncx aff gekent
hebben de vier kinderen van de voorseyde producente^ ende van den voorseyden wijlen
heuren manne, namentlijck Jan Baptista, Philips, Pieter Pauwels ende Blandina Ruebens,
ende dat sij wel weten ende waerachtich is, te wetene de voorschreve Meester Andries
van Bruesegem, dat de voorschreve producente met hare voorschreve kinderen, in de
jaren 83, 84 ende 85 continuelijck tot Colen heeft gewoont ende fixe domicilie gehouden;
Joncker Lazarus Haller, dat de voorscreven producente met hare voorseyde vier kinderen,
sesse jaren voor de reconciliatie deser stadt met Sijne Majesteyt, continuelijcken tot Cuelen
heure residentie heeft gehouden, ende de voorschreve Joncker Gillis de Meere, dat hij de
voorschreve producente met hare voorschreve kinderen oyck bynnen der voorschreve
stadt van Colen tzedert jaer XVC LXXVII continuelijcken heeft weten te woonen, tot het
jaer tachtentich, als wanneer hij affirmantvan daer is vertrocken, blijvende de voorschreve
producente met hare kinderen hare residentie aldaer continuerende. Affirmerende voorts
de voorschreven affirmanten, dat de voorschreve producente alhier bynnen deser stadt,
met 3 hare kinderen, van Colen, over omtrent drye vierendeelen jaers, is commen woo-
nen, ende dat den outsten sone, namentlijck Jan Baptista, meer als drij jaren ende een
halff, van Colen voorseyt, naer Italien is getrocken. Redene van wetentheyt allegeerende
de voorschreve affirmanten, want zij den voorschreven tijt geduerende respective met
voorschreve producente ende heure kinderen altijt goede ende familiere kennisse hebben
gehouden. Die vigesimo quarto Novembris 1589. »

Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 4589, sub Moy # Neesen, vol. II,
fol. 585,
loading ...