Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0490

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
478

Abraham Janssens

ende daegelijcksche onghevallicheden. » 1 Met zijne vrouw,
die ziek te bed lag in haar huis der Katelijnevest, maakte hij op
4 April 1636 een wederzijdsch testament. Daarin verklaarden
zij in den Pand der Predikheeren te willen begraven worden.
Aan de hoofdkerk lieten zij ï gulden en aan hare Onze-Lieve-
Vrouwenkapel 6 gulden. Den schamelen arme schonken zij het
dubbele dier laatste som, en aan elk hunner kinderen, dat de
vijf en twintig jaren zou bereiken, moest een geëvenredigd
aandeel in eene som van 6oo gulden worden afgeteld.2 Marten
Pepijn overleed in den Zomer van 1643. Zijne vrouw eerst
vijf jaren later.

Na Adam van Noort vond Rubens zijnen gewichtigstën
voorganger in Abraham Janssens. Hij was zoon van Jan
Janssens en van Roelofken Van Huysen of van Nuysen.
Aangezien er te Antwerpen acht Abraham Janssens gelijktij-
dig leefden, stelde onze schilder voor handteeken : « Abraham
Janssen van Nuyssen. » 5 De doopakt van i5 Januari 1567,
die tot hiertoe als het geboortebewijs van onzen kunstenaar
werd opgegeven, is een verkeerde; want de toen over de vont
gehouden Abraham was zoon van eenen Abraham Janssens
en van eene Anna, wier familienaam niet is geboekt. Ook
kwam onze schilder ruim acht jaren later ter wereld. Op 4
Augustus 1618 getuigt hij zelf drie en veertig jaren oud te
zijn. 1 Derhalve werd hij geboren ten jare i5-5. In nog jeug-
digen ouderdom verloor hij zijnen vader; zijne moeder her-
trouwde'met Assuërus Boon, welke stiefvader onzen jongen
kunstenaar echter niet ongenegen was.

1 Requeslboek der stad Antwerpen^ i635-3G, fol. 88.

- Protocollen van den notaris Bartholomeus van den Berghe, 1636, fol. 125.

3 Zulks blijkt uit eewe familieovereenkomst van onzen schilderen zijne zuster Maria,
met den broeder van hunnen stiefvader Assuërus Boon. Zie : Scabinale protocollen der
stad Antwerpen, 1600, sub Kieffelt # Boghe, vol. I, fol. 241.

4 Protocollen van den notaris Michiel van Couwenberghe, 1618, fol. 181 V.
 
Annotationen