Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0699

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jeremias Wildens

687

heel zijn vermogen aan zijnen zoon, en sloot twee dagen
later voor eeuwig de oogen. Jeremias Wildens volgde hem
reeds op 3o December van dit zelfde jaar in het graf. Tus-
schen de zevenhonderd tafereelen van verscheidene mees-
ters en Landschappen en Stadsgezichten van Jan
Wildens, vonden wij van Jeremias' hand geschilderd : eenen
Bloempot; eenen Nood Gods; eenen Arend, die
Konijnen jaagt; eenen Arend m.et eenen Haas;
eenen Arend met eenen Vos; eene Vossenjacht;
eene Hertenjacht; eene Rots met de verzoeking
van Sint Antonius ; Bouwvallen ; een Ecce Homo,
en een Fruitstuk.

De andere landschapschilder van Rubens, Lucas van
Uden, sproot uit eene Brusselsche kunstenaarsfamilie. Zijn
grootvader, Peter van Uden, een patroonschilder en uitste-
kend tapijtwever, vestigde zich met zijne vrouw, Maria Moons,
ten jare 1553, binnen Antwerpen. Hij lokte vierhonderd ta-
pijtwevers met zich en richtte in onze stad eene tapijt- en
zijdemakerij op, met drie en dertig meesters en honderd zes
en twintig getouwen, waarvan, onder andere, ten jare i56i,
de Historiën van Sint Paulus en van Josuë ver-
schenen, welke te koop werden gesteld aan 12 gouden kronen
de el. Peter van Uden nam echter een werkdadig deel aan
den opstand tegen Spanje, waardoor zijne tapijtweverij ten
gronde ging. Op 22 Mei 1572 smokkelde hij, ten dienste van
den Prins van Oranje, eene menigte oorlogswapens binnen
het belegerde Vlissingen. Als loon voor dit.feit kwam hij op
acht en zestig-jarigen ouderdom en half blind zijnde, aan de
Antwerpsche Regeering de plaats aanvragen van knaap der
Kamer voor het beheer der aangeslagen geestelijke goederen.
 
Annotationen