Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0779

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijn jongelingsleven

767

stantia Lenaerts. Deze vrouw werd vroegtijdig weduwe, en
keerde dan terug naar hare geboortestad Antwerpen, waar
onze Joost, ten jare 1615, de penseelen ging leeren behandelen
bij Kasper van den Hoecke. Na de gebruikelijke drie jaren
studie, had onze jongeling genoeg van zijnen meester, daar hij
besloot tot de kunstreis. Den i5n October 1618 klopte hij aan
bij den Antwerpschen notaris Michiel van Couwenberghe,
om zijn testament te doen opstellen. In dit stuk, dat hij « Joos
van Egmont » onderteekent, verklaart hij zich een gezond
jongman van meer dan zestien jaren, wonende binnen Ant-
werpen, als zoon van wijlen Dirken van Constantia Lenaerts.
Indien hij mocht komen te sterven, laat hij aan Joanna en
Maria Faes, zijne halve zusters, kloosterlingen in de Luit-
hagen, elk 5o gulden; aan zijnen oom en moei, Cornelis en
Maria van Egmont, maakt hij elk 18 gulden, en al het overige
schenkt hij zijner moeder. De jonge kunstenaar begaf zich toen
naar Italië, Wanneer hij van over de Alpen wederkeerde, ging
hij rechtstreeks in dienst bij Peter Pauwel Rubens. Om te
weten hoe gewichtig een medewerker van den grooten Meester
hij werd, volstaat het te herinneren, dat van Egmont naar
Mechelen werd gezonden, om er voor de hoofdkerk een
Laatste Avondmaal, in Rubens' naam, uit te werken en
zoo goed als gansch te voltooien. 1 Terwijl onze jonge schilder
Rubens behulpzaam was, vestigde hij zich in een huis der
Meir. Hij leefde als jongman, doch knoopte eene hartstoch-
telijke liefdebetrekking aan met Emerentia Bosschaert, die op
22 Februari 1399 te Antwerpen het levenslicht ontving. Bij
dit meisje verwekte hij drie zonen : Joost, Konstantijn en

1 Zie bladzijde 511.
 
Annotationen