Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0960

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
948 Jan Baptist Herregouts

over de Alpen naar Antwerpen, waar zijne vrouw, die hij
te Keulen had verlaten, hem kwam opzoeken. Met zijnen
broeder, Jan Baptist Herregouts, die insgelijks de schilder-
kunst beoefende, schreef hij op 20 Februari 1680 aan ons
Magistraat een vertoog, waarin zij verklaarden geboren te
zijn de eerste te Mechelen, de tweede in Gelderland, alwaar zij
beiden van jongsaf waren opgevoed, en dat zij zich nu voor-
goed binnen Antwerpen wilden vestigen, indien de Stad hun
vrijdom van alle Gilden verleenen wou. Den nn Maart werd
hun verzoek ingewilligd, en op i3 December 1682 hertrouwde
Hendrik Herregouts in onze hoofdkerk met Catharina Godijn.
Van 1680 tot 1700 ontving hij te Antwerpen veertien leerlingen.
Op den 2911 Januari 1681 betaalden de Antwerpsche kuipers
« meester Henrico Herregouts » 42D gulden voor het schilde-
ren eener Steeniging van Sint Mattheus, die op hun-
nen ambachtsaltaar in de hoofdkerk werd gesteld, en nu,
sedert jaren, op den zolder onzer Sint Pauluskerk is gesuk-
keld. Onze schilder bewoonde een huurhuis in de Lange Gast-
huisstraat. Zijne tweede vrouw, Catharina Godijn, schreef
op 3 Maart 1704 aan ons Magistraat, dat haar man, de
konstschilder Henricus Herregouts, onlangs overleed en zoo-
vele schulden naliet, dat ze zijn sterfhuis niet kon aanvaarden.

Zijn jongere broeder, Jan Baptist Herregouts, dien wij in
Gelderland zagen geboren worden, begon zijnen levensloop
omstreeks 1640. Ook hij bezocht Italië en trad ten jare 1673
bij de Antwerpsche Sint Lucasgilde. In onze stad woonde hij
« als jongman ende wel befaemd constschilder, » ten huize
van den beeldhouwer Norbertus van den Eynde. Tegen den
aanvang van 1682 vertrok hij van Antwerpen, en in 1684
werd hij vrij schilder der Sint Lucasgilde van Brugge, waar
 
Annotationen