Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0977

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Gonzales Coqaes

965

zijne printen en teekeningcn op 291, en zijne schilderijen op
738 gulden. De bruid bracht eenige goederen, maar daarbij
ook verscheidene kinderen mede Daags daarna werd het hu-
welijk in onze Sinte Walburgiskerk gesloten; doch het werd
nooit met kinderen gezegend. De echt was dan ook geenszins
gelukkig. In den zomer van i695 liet Jacob Denijs zijne
vrouw met hare voorkinderen aan haar lot over. Hij begaf
zich, zonder afscheid te nemen, naar het buitenland. Daar hij
niet meer wederkeerde, vroeg de verlatene aan ons Ma-
gistraat oorlof, om, uit nood, hare goederen te mogen
verkoopen, hetwelk werd toegestaan op 12 November 1697.

In het malen van kleinere portretten verwierf Gonzales
Goques eene groote en wel verdiende befaamdheid. Deze
Antwerpenaar kwam ten jare 1618 ter wereld en ontving den
zonderlingen naam Gonzalo. 1 Hij was nochtans niet van
Spaansche afkomst. Zijn vader noemde zich Peter Wil-
lemssen Cocx en zijne moeder Anna Beys. Toen hun
zoon in 1627 negen jaren telde, zonden zij hem naar het
werkhuis van den Helschen Breughel, om te leeren schil-
deren. Na verscheidene jaren bij dezen meester te hebben
doorgebracht, stelde onze jonge kunstenaar zich nog onder de
leiding van den portret- en zedenschilder David Rijckaert II.
Eerst in 1641 liet hij zich als vrijmeester onzer Schilders-
Kamer inschrijven, onder den naam van « Gonsalo Kocks,
schilder. » 2 Nochtans had hij reeds van vroeger bewezen

1 Ouder zijn in 1649 gegraveerd portret staat : « Gonzalo Coques, né en Anvers,
Van 1618. » Dit geboortejaar werd door den kunstenaar zelf echt verklaard, daar hij op 15
Januari 1666 getuigt acht en veertig jaren te tellen. Zijn aangegeven doopakt van 8 De-
cember 1614 is het geboortebewijs zijner zuster, wier naam & Consala » zeer duidelijk
in het doopboek staat geschreven.

2 Korts na zijne aanvaarding als vrijmeester verspaanschte onze schilder zijnen
familienaam door Coqucs te schrijven. Zijnen doopnaam stelde hij verschillig. Wij hebben
vijftien zijne.r handteekens voor ons liggen en daaruit blijkt, dat hij tot 1667 Gonsalo en
vervolgens Gonzales schreef.
 
Annotationen