Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1046

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
io34 Alexander van Bredael

Alexander van Bredael, de derde zoon van den ouden
Peter van Bredael, die geboren werd op den in April 1663,
verwierf in 1685 ook als meesterszoon zijn vrijmeesterschap.
In ditzelfde jaar maalde hij een Gezicht van den Altaar
op de Meir in 1 685 opgericht ter gelegenheid der hon-
derdste verjaring van de overgaaf der stad Antwrerpen aan
Parma. Dit herinneringsgewrocht, dat zich in de verzame-
ling van mevrouw Moons onzer stad bevindt, is een
licht geschilderd tafereel met knappe figuurtjes, welke Ant-
werpens Bisschop, gevolgd van den Markgraaf, het Magistraat
in tabbaard en volk voorstellen. In het Rijselsche museum
hangt van hem eene Processie te Antwerpen, en een
Volksfeest te Antwerpen, geteekend : Alexander van
'Bredael f. De meester trad op n Augustus 1685 in den echt
met Cornelia Sporckmans, dochter van den schilder Huibrecht
Sporckmans. Hun huwelijk werd met zes zonen en drie
dochters gezegend. Den 14° Juli 1720 lag Alexander van
Bredael doodelijk ziek te bed in zijn huis bij den Tapissiers-
pand. Hij verleed dan een testament, dat hij vruchteloos
trachtte te onderteekenen, en stierf.

De oudste zijner zonen, Jan Frans van Bredael, die
op 1 April 1686 werd geboren, bezat insgelijks de gave der
schilderkunst. Den 2711 Juli 1706 bracht zijn vader hem, als
zijnen kweekeling, ook bij den gemelden kunstschacheraar
Jacob de Witte, die onzen Jan Frans voor vier jaren in
zijnen dienst nam, om insgelijks schilderijen te kopiëeren naar
den Fluweelen Breughel, Philips Wouwerman en anderen.
De twintigjarige schilder zou voor iedere kopij het eerste
jaar 10 gulden, het tweede jaar 12 gulden en het derde
en vierde jaar 14 gulden en daarbij telkens 2 schellingen
 
Annotationen