Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 1055
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/1067
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Peter van den Velde

io55

zeer hij dien titel waardig was, blijkt uit zijn puik geteekend en
fijn en bevallig gekleurd Gezicht der Stad Antwerpen
met de Schelde en een deel der Vlaamsche Wal,
dat op ons stadhuis prijkt. 1 In het Bisschoppelijk Semi-
narie van Brugge hangt een even prachtig Gezicht der S tad
Antwerpen met de Schelde, insgelijks van op het
Vlaamsen Hoofd genomen en geteekend : <B. Honnecroy
1656. De meester kocht op 7 Mei 1658 een huis in de Vaart-
straat, doch hij verkocht dit weer op 18 Juli 1662. Na dit
tijdstip verliezen wij zijn spoor binnen Antwerpen.

Bonaventura Peeters vond nog eenen navolger in zijnen
stadgenoot Peter van den Velde. Deze zeeschilder kwam den
2711 Februari 1634 ter wereld, in het huis Sint Michiel, num-
mer 40, op de Lombaardevest. Zijn vader was de goud-
slager Peter van den Velde ; zijne moeder noemde zich
Maria Nobis. Den 5n September 1654 werd de jonge Peter
van den Velde vrijschilder onzer Sint Lucasgiide. Dat hij
als meester geacht was, blijkt uit het half dozijn leerlingen,
welke, volgens den Liggere, in zijn werkhuis traden. Op
10 Juli i65g ontving hij ook eenen niet op den Liggere aan-
geteekenden kweekeling. Het was de twintigjarige Adriaan
van Blommen, die voor twee jaren ter studie kwam, tegen
25 gulden in het jaar. Een ander bewijs der hoogschatting

1 Dit meesterstuk van onzen schilder werd ten jare 1658 voor 350 gulden door de
Stad aangekocht, als blijkt uit de volgende collegiale besluiten van ons Magistraat :
« Geauthoriseert ïresoriers ende Rentmeester, om te coopen van Jan Baptista Bonecroy,
constschilder, alsulcken stuck schilderije , wesende een Contrefeytsel van
dese Stadt te Water, als denselven heeft gemaeckt, nu tegenwoordich hangende
in de Staten-Camer, ende dat voor alsulcken redelijcke somme, als sij metten selven
sullen connen accorderen. Actum 4 Novernbris 1658. — Geordonneert Tresoriers ende
Rentmeester te betaelen aen Jan Baptista Bonecroy, constschilder alhier, de somme
van 350 guldens eens, daer op men met hem is geaccordeert voor eene schilderije, bij
hem geschildert, wesende d'Affbeldinghe van dese Stadt, met alle
hare Particulariteyten te Water. Midtsgaders 25 guldens voor de lijste.
Actum 6 Novernbris 1658. »
loading ...