Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1072

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
io6o

Alexander Keirrinckx

Landschappen van den meester. Ook Brunswijk bewaart
vier zijner Landschappen, waarvan éen gemerkt :
A. Kerrincx 1621. De galerij van Schwerin bezit van onzen
meester een Woudlandschap, gemerkt : AK, bene-
vens een Bosch met Rivier, en beide doekjes zijn ge-
stoffeerd met figuurtjes. In de Ermitage van Sint Petersburg
vindt men van Alexander Keirrinckx : een Landschap
met prachtige Boomen en een Boomrijk Land-
schap met Water, waarin zich vrouwen baden, en in
de galerij van Augsburg : een Eikenbosch met hooge
breedstammige Boomen, Bergpas en Waterval,
benevens een Idyllisch Landschap met Jagers. Het
museum van Kopenhagen heeft van hem twTee Landschap-
jes, en de galerijen Schleissheim en Lichtenstein bezitten
van onzen schilder elk éen Landschap, evenals de museums
van Stockholm, Munchen, 's Gravenhage en Rotterdam.
Den i8n Juni 1622 huwde Alexander Keirrinckx, in

onze Sint Jacobskerk, Clara Mattheusen ; doch hun echtwerd met geene kinderen gezegend. Zij betrokken een huis
op het Vlemincksveld en daar maakten zij, op 9 November
1624, een wederzijdsch en gesloten testament. Den i4n Fe-
bruari 1626 werd er op dit testament eene codicille verleden,
en daarmede sloten de kinderlooze echtgenooten hunne broe-
ders en zusters met 24 gulden buiten de erfenis. Wat er
verder van onzen schilder is geworden, weten wij niet.
Engelsche schrijvers willen, dat hij aan het Hof te Londen
wrerd geroepen en ook in hun land is gestorven.

Over onze schilders de WTitte is zoo veel verkeerds ge-
schreven, dat wij, duidelijkheidshalve, ze hier achter elkan-
der laten optreden. Het eerste lid dezer Antwerpsche familie,
 
Annotationen