Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1117

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
David de Coninck 1 io5

Spaansche verzamelingen bevinden of verloren zijn. Wij
kennen van hem slechts een afbeeldsel van Philips IV
die te Paard stijgt, dat in het Madridsche museum op
naam van Jan van Kessel den Jongen bewaard wordt, en
het Mannenportret en het Vrouwenportret, welke
in de galerij Schleissheim hangen op naam van Nicolaas van
Kessel, die nooit bestond.

Davicl de Coninck werd te Antwerpen geboren in het
jaar 1636 ; doch zijn doopakt bestaat niet. Ten jare 1660
ging hij in onze stad als leerling bij Peter Boel wonen en
ten jare 1663 werd hij als vrijmeester op den Liggere onzer
Sint Lucasgiide ingeschreven. Zijne werken, welke doorgaans
stout geteekend en krachtig gekleurd zijn, worden nog in
vele museums aangetroffen. Zoo vinden wij, te Amsterdam :
eene Hertenjacht en eene Berenjacht, twee levens-
groote en prachtige voorstellingen, welke beiden geteekend
zijn : David de Coninck ; te Rijsel : een fraai doek met
Dieren en Vruchten; te Weenen, in het Belvedère :
Doode Eenden, en in de galerij Lichtenstein : vier
stukken met Dood Wild, waarbij eenige levende honden,
benevens eenen Hof met Pluimdieren. Bij het over-
zicht der museums van ons land, vindt men van den Ant-
werpschen meester enkel te Gent het Zicht van eenen
Tuin met Dieren.

David de Coninck toog ten jare 1670 naar Italië en
vestigde zich te Rome, waar hij lang en bijzonder vlijtig
arbeidde, zoodat er ook in de Italiaansche kunstverzame-
lingen nog vele zijner gewrochten kunnen bestaan. Bij den
aanvang van 1687 keerde hij in zijn vaderland terug. Den
i8n April van dit jaar schreef hij aan ons Magistraat, dat


 
Annotationen