Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1144

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1 l32

Jan Philips van Thielen

De Mechelaar Jan Philips van Thielen, die op 1 April
1618 in Sint Romboutskerk het doopsel ontving, kwam ten
jare i632 te Antwerpen, bij zijnen vermaarden schoonbroeder
Theodoor Rombouts, het schilderen leeren. Daar hij noch-
tans meer neiging voor het malen van bloemen dan voor de
figuurschildering gevoelde, zoo zocht hij weldra eenen ande-
ren meester. Door bijzondere voorspraak verwierf hij van
den superior onzer Jezuïeten oorlof, om de lessen van
hunnen beroemden broeder Daniël Seghers te mogen volgen.
Onder de leiding van dezen begaafden kunstenaar ontwik-
kelde zich Jan Philips van Thielen tot eenen verdienstelijken
bloemschilder ; en, ten jare 1642 werd hij in onze Schilders-
Kamer als vrijmeester verwelkomd. Zijne nog bestaande,
smaakvol geteekende, maar niet schitterend gekleurde ge-
wrochten zijn : eene Bloemenkrans, rond een Schil-
derijken, geteekend : J. P.Dan Thielen Rigouldts fecit 1648,
in het museum van Milaan ; eene Bloemenkroon, om
Maria en haar Kind, geteekend : /. P.Dan Thielen Rigouldts
f. a° 1648, en een groote Bloemenkrans, om een
ledig Nest, geteekend i J. P. Van Thielen ƒ., in het Belve-
dère van Weenen ; Bloemen, om een Sint Jacobsbeeldje,
te Madrid ; Bloemen, om een met Pijl en Boog gewapend
Cupidootje, te Nantes ; Tulpen, Rozen en Anemonen
in eene kristallen Vaas, geteekend : Van Thielen, te
Rijsel, en in het Antwerpsen museum een Bloemen-
krans, en des schilders laatste werk : een Bloemen-
krans om de heilige Maagd en haar Kindeken, geteekend :
J. P. Dan Thielen F. 1667. De tweede naam, met welke de
kunstenaar zijne beide eerstgemelde tafereelen onderteekende,
was die zijner moeder ; want hij was zoon van Anna
 
Annotationen