Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1192

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
n8o

An tonio Pellegrini

Balthazar Barbiers was op 2 Juli 1709 in den echt getre-
den met Joanna Delen. Zijne getuigen voor die plechtigheid
waren de beeldhouwer Hendrik Frans Verbrugghen en de
kunstschilder Cornelis van Eyck. Barbiers werd vader van
zeven kinderen, die tusschen 29 Januari 1710 en 3o Januari
1720 ter wereld kwamen. Bij den aanvang der maand Juni
van 1719 had « Balthasaer Barbier, constschilder, » met zijne
vrouw een testament verleden, waarvoor hem de kunstschil-
ders Cornelis van Eyck en Jozef van der Voort als getuigen
bijstonden. Echter genoot de meester alsdan nog zijne volle
gezondheid. Hij maalde voor ons stadhuis sieraadschilderin-
gen tot in 1728 en moet korts na dit jaar zijn gestorven.

De Italiaan Antonio Pellegrini, die op 29 April 1675
te Venetië het levenslicht zag, zijn kunstvak bij Sebastiano
Ricci en Paolo Pagani leerde, deed zijn talent bij verschillige
Europeesche Vorsten blijken en kwam ten jare 1716 te Ant-
werpen, als kunstschilder Zijner Keurvorstelijke Hoogheid
Johann Wilhelm van den Paltz. Aanstonds werd hij vrij-
meester onzer Schilders-Kamer, en de Stad vereerde den
vreemden kunstenaar met eene belangrijke bestelling. Zij liet
hem namelijk het nog bestaande plafonddoek voor haar klein
Collegie malen en betaalde hem dit gewrocht 262 gulden 10
stuivers. 1 Het bevallig geteekend, maar licht en vlokkig
gekleurd zinnebeeldig tafereel bevat twee vrouwen, welke
de Wijsheid en de Rechtvaardigheid, die de On-
deugden bestrijden voorstellen.

1 a Aen Antlionio Pellegrini, constschilder van Sijne Ceurvorstelijcke Hoocheyt van
den Pais, de somrae van twee hondert tweentsestich ponden thien schellingen Arthois,
weerde van vijffentwintich pistolen, daervooren mijne Heeren met den selven hebben ge-
accordeert voor het schilderen van het platfon in het clijn Collegie van mijne voorschreve
Heeren, naerluyt de acte collegial ende ordonnantie in date den eersten September 1717,
met quittantie, compt.... IlcLxirtb.x sc.» Rekening der stad Antwerpen, 1111, fol, 400.
 
Annotationen