Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0061

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De Meesters van Matsijs

49

reeds haren invloed op hen uitgeoefend. Hij was meer realist
geworden dan zijn beroemde Vlaamsche voorganger. De
godsdienst bleef bij hem ook wel altoos hoofddoel; maar de
aardsche wezens traden soms ook op het voorplan, al is het
dan nog om het hemelsche te verheerlijken.

Zijne Kruisafdoening, die in het museum van
Madrid is opgehangen, toont ons zijne neiging naar dramati-
sche handeling en zijn pogen, om den gemoedstoestand meer
door de houding dan doDr ds gelaatstrekken uit te drukken.

Ook besteedde hij nog meer zorg aan de prachtige kleed-
sels en aan het inwendige der gebouwen, waarin de mirakelen
en gewijde tooneelen, die hij voorstelt, geschieden. In den
ogivalen tempel zijner Zeven Sacramenten, uit het
museum van Antwerpen, doet hij eene stoute, doch niet
geslaagde poging, om diepte aan te brengen.

Alvorens onder de leiding van van Eyck te staan, moet
hij zich nog van de temperverfpenseeling bediend hebben ;
want zijne schildering is doorgaans miniatuurachtig. Bij den
hoofdman onzer oude Vlaamsche School kreeg zijn koloriet
echter die helderheid en warmte, die wij in zijne gewrochten
bewonderen.

Met al die hoedanigheden, moesten de scheppingen van
dezen meester dus echte studiestukken, ja, ware toonbeelden
zijn voor eenen kweekeling onzer Vlaamsche School.

De jongere Rogier van der Weyden wies ook tot meester
op onder het bewonderen en bestudeeren dier puikgewrochten ;
want de grootvader stierf, toen de kleinzoon nog maar vier
jaren telde. Zijn vader, Peter van der Weyden, die een
middelmatig schilder was, leidde, wel is waar, zijne eerste
stappen in de baan der kunst ; maar de Jongere Rogier
 
Annotationen