Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0295

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijne nalatenschap 283

» Van Willem Dries'conterfeytsel, zijnde
» gemaect nae de doot......... 8 gulden.

» Van een stuck schilderijen, wesende Sint
v Janspredicatie, dwelck de overledene ge-
» maect hadde Peeter Panhuys......114 »

« Van Balthazar Hoefnaegel van een stuck
schilderijen, waerinne dat staet zekere getal van
conterfeytsels, zijnde gescat bij de Dekens
van de Schilders op xxv pont Vlems, compt in
guldens............. . i5o »

r> Van den zeiven Balthasar Hoefnaegel van
twee conterfeytsels, te wetene den voors.
Hoeffnaegel ende sijne huysvrouwe,
te samen. .............18 »

Verder bleven er in het sterfhuis nog verscheidene con-
terfeitsels, waaronder dat van «heer Jas p ar Sanders; de
tronie van den Gousmaecker van den Ducd'Alen-
con; de tronie n van den Prins de Gondé en
Monseigneur d'Amboise; het conterfeytsel, met
col en gemaect, op pampier, van Ducq d'Alencon, »
en andere Franschmannen, benevens de tafereelen « de vier
Evangelisten met een Patroon ken, Mozes en
Aaron, de historie van Abigaïl, enz. 1

Onder de overige ontvangsten van het sterfhuis van Frans
Pourbus zullen wij nog slechts melden deze twee posten :

« Van eenen leerjongen die ten huyse vanden afflijvigen de
conste van conterfeyten quamp leeren .... 15 gulden,

1 Weeskamer der stad Antwerpen, 22 November i581.
 
Annotationen