Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0296

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
284

Frans Pourbus de Jonge

« Van eenen anderen leerjongen die
welcke belooft hadde voor zijn leeren
twee vierendeelen boteren, waer voor
alhier te rekening gebrocht wordt de

somme van.........i3 gulden 10 stuyvers.

De weduwe van Frans Pourbus maakte op 19 Juni i582
huwelijksvoorwaarde met den Antwerpschen schilder Hans
Jordaens, welke van zijnen vader, Simon Jordaens, 140 gulden
tot bruidschat ontving. Van haren kant bracht de bruid ten
huwelijk i5o gulden in meubelen en kleederen; 100 gulden in
« coopmanschap van breynaet oft spellewerck » en een onbe-
last huis te Brussel gelegen. 1 Wanneer Antwerpen terug in
Spanjes macht viel en de hervormde godsdienst er niet meer
gedoogd werd, vestigde Hans Jordaens zich met zijne gade te
Delft, waar hij overleed na 1604.

Frans Pourbus, de Jonge, bleef na de dood zijns vaders
te Antwerpen zijne kunststudiën voortzetten. Alhoewel van
in zijne teere jeugd een wees, lachte het geluk hem toch
vroegtijdig tegen. Van de familie zijner moeder, Suzanna
Floris, trok hij aanzienlijke erfenissen. Toen zijne grootmoeder
« Joncvrouwe Anna Blondeel, weduwe wijlen saiiger gedach-
tenis Meester Pieter Pourbusse, » in April 1588 gestorven
was, viel hem insgelijks een nog al aanzienlijk erfdeel te beurt.2

In 15g 1 wrerd de jonge Frans Pourbus vrijschilder onzer
Sint Lucasgilde, en het volgende jaar ontving hij eenen leerling
in zijn werkhuis. Op 4 December 1592 vragen de voogden
der weezen van Frans Pourbus en Suzanna Floris aan de

1 Protocollen van den notaris Jan Dries, 1580-81.
- Protocollen van den notaris Jan Dries, 1588-91.
 
Annotationen