Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0466

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
454 Het kroost van den Fluweelen Brenghel

dood hem als verraste, had de rampzalige Brenghel toch nog,
met der haast, in een testament, waardoor hij heel zijn
vermogen aan zijne gade maakte, voogden benoemd over
zijne onmondige kinderen. Het waren, voor de weezen zijner
eerste gade, Peter Pan wel Rubens en de meergenoemde'
Cornelis Schut; voor de andere kinderen Hendrik van Balen
en de Antwerpsche edelman en kunstvriend Jonker Pauwel
van Hal male. Met lofwaardige bezorgdheid bestierden deze
voorname lieden Breughels rijke nalatenschap, welke nog
dagelijks vermeerderde door talrijke inkomsten van renten,
huishuurgelden en andere sommen, die het sterfhuis nog
te vorderen had. Zoo betaalde de Hertog van Nieuwen-
borg nog 2400, en de Prins van Polen 1 1600 gulden
voor geleverde schilderijen. De maatschappelijke toekomst
der rijke weezen werd door hunne voogden al even zoo goed
behartigd. De beide zonen Jan en Ambrosius beoefenden het
kunstvak huns vaders, en de dochter Paschasia was reeds de
gade van den schilder Jeroom van Kessel. Gatharina huwde
op 3o Januari 1636 den schilder Jan Baptist Borrekens ;
Anna zou de echtgenoote worden van den beroemden David
Teniers den Jonge, en Clara Eugenia, het petekind van den
Kardinaal Borromeo en van de godvruchtige Aartshertogin
1 sabel la, moest rijke begijn worden te Mechelen. De moeder
dezer kinderen overleefde haren man niet lang. Zij leed al
spoedig aan eene kwijnziekte. Toen zij voor de herstelling
harer gezondheid de waters van Spa ging gebruiken, verergde
hare kwaal plotselings, en zij stierf op i5 Juli 1627, te Namen.

1 Deze Prins van Polen bezocht op 25 September 1624 onze stad en het Magistraat
bewees hem eene buitengewone hulde.
 
Annotationen