Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0619

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
David Rijckaert IV

eene gansche bladzijde uit het volksleven of de fantastische
droomen van den verbeeldingrijken dichter. Ons museum be-
waart een der schoone gewrochten van David Rijckaert 111.
Het is een Vlaamsch Dorpsfeest, waarin men den
meester goed waardeeren kan. De tafereelen van den derden
David Rijckaert zijn gelukkig nog niet zeldzaam geworden. Ver-
scheidene liefhebbers bezitten van zijne werken. Ook in de
museums ontmoet men vele puike stukken, welke den naam
David Rijckaert en een jaartal dragen. Brussel bewaart een
fraai doek : de Scheikundige in zijn Werkhuis, ge~
teekend : D. Rijckaert, 1648. Verder vindt men van onzen
meester, onder andere, te Amsterdam : een en Schoen ma-
kers win kei; te Rijsel : eenen Mosselkruier; te Flo-
rencië, tweemaal : de Verzoeking van Sint Antonius;
te Madrid : een Huwelijksfeest en een Alchimist; te
Munchen : een Drie-Koningsfeest; te Dresden : Drin-
kers in de Kroeg, en Rookers in een Boerenhuis;
te Kopenhagen : eene Kroeg, een Feestdisch en een
Familieconcert; te Weenen : eene Tooverij met Mon-
sters, eene Markt, eene Dorpsplundering, een Man
die leest bij het lamplicht, de Aanbidding der Her-
ders en een Muziekfeest van Heeren en Dames, ge-
teekend : D. Rijckaert, i65o.

Onze schilder was op 3i Augustus 1647 in den echt
getreden met Jacoba Pallemans en werd vader van acht
kinderen. Zijn eerstgeborene, den i5n Februari 1649, in onze
hoofdkerk, David gedoopt, werd schilder; want van hem prij-
ken er in het museum van Dresden nog twee Stillevens,
waarvan het eene geteekend is : D. Rijckaert 1699, Om der
minne van den smeer, Lekt de kat den handeleer. Ondanks
 
Annotationen