Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0679

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Veldslagschilder des Landvoogds 667

ken en aan te voeren, als hield hij den bevelhebber-
staf even behendig als het penseel. Sommige zijner doe-
ken gelijken veeleer het krijgsplan van eenen veldheer, dan het
kunstwerk van eenen schilder. Op den voorgrond zijner uit-
gestrekte oorlogsvelden maalt hij nochtans doorgaans schil-
derachtige en dikwijls recht dramatische krijgsbedrijven, met
flink geteekende, en helder en krachtig gekleurde figuurtjes.
Soms ook schept hij zijne landschappen minder diep, om ons
op meesterlijke wijze afzonderlijke heldenfeiten, of de rampen
en plagen des oorlogs voor te stellen. De krijgstafereelen van
onzen schilder vonden grooten.bijval bij Vorsten en Veldhee-
ren. Voor een en twintig zijner schilderijen, hem door den
Prins Piccolomini besteld, ontving hij ten jare 1657 de aan-
zienlijke som van 12,230 gulden.

Peter Snayers trouwde den 25n September 1618, in Onze-
Lieve-Vrouwenkerk, met Anna Schut, 1 en hun eersteling,
Cornelis, ontving op 8 September 1620 het doopsel in Sint
Joriskerk. Onze schilder bewoonde een huurhuis op den hoek
der Arembergstraat. Hij leefde in welstand en genoegen; want
bijna jaarlijks zien wij hem deel nemen aan den weelderigen
en vroolijken feestdisch onzer Violieren. Daar hij den titel
van schilder des Landvoogds had verworven, toog hij naar
Brussel, waar hij zich den i6n Juni 1628 als poorter en lid
der Sint Lucasgilde liet inschrijven. Hij bezocht nog dikwijls
Antwerpen, zijne familie ,en kunstmakkers; doch hij bleef
gevestigd in de hoofdstad, waar hij den beroemden slagveld-
schilder Adam Frans van der Meulen vormde. Wij vonden

1 Zij was dochter van den vaak vermelden pasteibakker en kunstliefhebber Cornelis
Schut en van Maria Waeyens, wier zuster de vrouw was van Jan van Mildert, den beroem-
den beeldhouwer en huisvriend van Peter Pauwel Rubens.
 
Annotationen