Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0721

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijne vereering aldaar 709

zomer van 1623 naar Rome, en zij bleven daar op den ver-
trouwelijksten voet verkeeren. Onze beroemde portretschilder
was in de pauselijke stad gehuisvest in het paleis van den
Kardinaal Guido Bentivoglio, gewezen Nuntius aan het Hof
van Brussel. Deze kerkvorst, die door Cornelis Hooft geprezen
werd als de uitstekendste uitheemsche geschiedschrijver over
de Nederlanden, waardeerde van Dijck zeer hoog. Hij liet hem
zijn portret ten voeten uit malen en bestelde hem daarbij
nog een tafereel uit het Lijden van Christus. Tevens ver-
vaardigde onze jonge meester eene Onze-Lieve-Vrouw-
Boodschap, de Aanbidding der Drie Koningen en
de Verrijsenis Christi. In de eeuwige stad konterfeitte
van Dijck ook Sir Robert Shirley, in Oostersch kleedsel,
als gezant van het koninkrijk Perzië te Rome, alsmede de gade
van dezen staatsman, den beroemden Brusselschen beeld-
houwer Frans Duquesnoy en vele der aanzienlijkste
edellieden, met welke onze schilder dagelijks verkeerde.
Dat van Dijck zich te Rome meest in de hoogste kringen der
samenleving ophield, ontstak den wrevel zijner land- en
kunstgenooten. De Nederlandsche schilders, die Rome bezoch-
ten, hadden daar eene vereeniging gesticht, welke met den
naam van kunstenaarsbent werd betiteld. Al de landgenooten,
die in de eeuwige stad kwamen, waren gehouden zich bij
deze bent te laten inschrijven. Zij ontvingen alsdan eenen
zonderlingen bijnaam, welke doelde op het vak, dat zij in de
kunst beoefenden, op hunne afkomst, hun verkeer of hunne
gebreken. De inkomelingen moesten als welkom hunnen
makkers een feestmaal geven, en te dier en andere gelegen-
heden werd er doorgaans zoo onmatig gebrast, dat de leden
der bent er vaak hun vermogen of gezondheid bij inschoten.


 
Annotationen