Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0766

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De ^onen van David Teniers I

niettemin stak hij voortdurend in kwade lakens. Op 12 Octo
ber 1608 huwde hij, in onze Sinte Walburgiskerk, de rijke
weeze Dymphna de Wilde, ' die hem drie huizen, benevens
verscheidene renten tot bruidschat aanbracht. Al deze eigen-
dommen werden reeds het volgende jaar tot geld gemaakt,
dat weer dra was verzwolgen. Het gezin van onzen schilder
bestond na korten tijd uit eene dochter en vijf zonen, van welke
er vier door hunnen vader tot schilders werden ontwikkeld..
Den eersten, David Teniers II, geboren op i5 December 1610,
zullen wij eene eereplaats tusschen onze meesters zien inne-
men. De tweede, Juliaan Teniers II, gedoopt op 12 Mei
1616, en in 1636 vrijschilder geworden, stierf in 1679; doch
zijne werken gingen verloren. Hetzelfde lot trof de tafereelen
zijns jongeren broeders Theodoor, die op 3 Januari 1619 ter
wereld kwam, in 1636 meesterschilder werd, te Brussel stierf,
en op 21 December 1697 te Perk begraven werd. Van den
vierden zoon, Abraham Teniers, geboren op 1 Maart 1629,
en vrijschilder geworden in 1646, zijn er nog drie gewrochten
bewaard gebleven. Het eene, in het museum van Turijn, toont
ons eenen eigenaardig voorgestelden Li ere man. De twee an-
dere, in het museum van Madrid, zijn eene Wapenbewaar-
plaats met drie rookers in het verschiet bij eenen schoorsteen,
en eene Kazerne met krijgslieden. Deze op koper gemaalde
tafereeltjes schilderde hij in den besten trant zijns vaders. Vol-
gens het onderschrift van zijn portret, door Geeraard Edelinck
gegraveerd, was Abraham Teniers schilder van onzen Land-

1 Aldus teekende deze vrouw, wier naam thans op verschillende wijzen wordt ge-
schreven. Zij was eenig kind van den gewezen scheepskapitein Cornelis Hendricxsone
de Wilde alias Platvoet, die als schipper te Antwerpen overleed op 17 Januari 1000.
Hare moeder hiet Philippina Dolijns.
 
Annotationen