Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0798

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
786

Zijne vijandschap met de Sint Lucas gilde

zijn Opper-Dekenschap wilde vervullen, was dit beleedigend
blijk van wantrouwen het voorwendsel, waarom hij aan
zijnen plicht te kort bleef. Door zijne onbetamelijke afschei-
ding van de Sint Lucasgilde maakte van Diepenbeeck zich de
meeste onzer kunstenaars tot vijanden. Om zich op hem te
wreken, werd zijn naam opentlijk van de lijst der Dekens
geschrabd. Van Diepenbeeck getroostte zich die onteering,
tot zijne hardnekkigste tegenstrevers naar het graf waren ge-
dragen, en dan eischte hij bij ons Magistraat zijne openbare
eerherstelling in de Schilders-Kamer. Echter moest hij nog van
23 Juli 1664 tot 4 Februari 1672 voor de rechtbank pleiten,
om een vonnis te verkrijgen, waarbij zijn naam terug «op het
tafereel of register » der Dekens van Sint Lucasgilde zou
worden gesteld.

Ten jare 1648 verloor van Diepenbeeck zijne gade, van
welke hij acht kinderen behield. Op i3 Mei 1632 hertrouwde
hij, in het dorp Schelle, met Anna van der Dort, de twee en
dertig-jarige weduwe van Meester Daniël de Brouwer, secre-
taris van Aartselaar, Bouchout en Hove. Deze tweede vrouw
bracht onzen schilder in geld en juweelen 4573 gulden 16 1/4
stuiver ten huwelijk, en zij schonk hem nog vier kinderen.

Van Diepenbeeck leefde voortdurend in vijandschap met
zijne kunstmakkers en de bestuurleden der Schilders-Kamer,
die hij in 1670 nog schold voor «verslempers » van het geld der
Gilde. Ten jare 1673, toen hij reeds acht en zeventig jaren
telde, ontving hij nog eenen leerling; doch Meester van Die-
penbeeck overleed tusschen 17 April en 16 September 1675.

Erasm Quellin werd den 19" November 1607 te Ant-
werpen geboren. Zijn vader was een Luiker-Waal, die hier in
1606 als twee en twintig-jarige beeldhouwer bij de Sint Lucas-
 
Annotationen