Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0875

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jan Lievens

863

min dan zeven schuldeischers nog beslag legden op zijne
geringe nalatenschap.

Het rampzalig levenseinde zijns meesters maakte op Joos
van Craesbeeck zoo weinig indruk, dat hij volhardde met een
ongebonden leven te leiden. Toen zijne vrouw, evenals zijn
kind, overleden was, liet hij zijne bakkerij varen, om nog
enkel als schilder een bestaan te zoeken. Op 5 Maart i651
werd hij lid der Sint Lucasgilde van Brussel. Daarna kwam
hij nog dikwijls te Antwerpen, onder andere op 1 November
1651 om drie « Troniën ■» van Brouwer te koopen aan 126
gulden, welke hij vergat te betalen. Echter moet onze Joos
toch in de hoofdstad zijn gestorven korts na 1654.

Een viertal jaren na Brouwers komst te Antwerpen,
volgde hem daar een ander vreemde meester, welke zich
insgelijks met volle recht in de eerste rangen onzer kunstenaars
plaatste. Het was Jan Lievens, 1 die op 24 October 1607 te
Leiden werd geboren. Van zijn achtste jaar oefende hij zich
in het teekenen bij Joris Verschooten en vervolgens leerde
hij, met Rembrantvan Rijn, het schilderen bij Pieter Lastman
van Amsterdam. Toen Lievens' talent als portretschilder
tot aan Engelands troon bekend wras, toog hij, in 1631, naar
Londen, waar hij de onderscheiding genoot de koninklijke
familie te mogen konterfeiten. In den zomer van 1635 stak
de gevierde kunstenaar terug over zee en vestigde zich te
Antwerpen, waar hij aanstonds vrijschilder der Sint Lucas-

1 De naam van dezen meester wordt op verschillige wijzen geschreven. zooal"-
overigens hij zelf het deed. Zoo stelde hij als handteeken op 1 Maart 1636 : '«/cm Lie-
vens,-» op 23 December 1638 : Johannis Lyvyns, » op 8 Mei 1642 : «Johanis Livins\n
op 26 Mei 1642 : « Joannes Livins, » en op 3 Februari 1643 : « Joannes Lijvens. » Wij
hebben de eerste schrijfwijze behouden, omdat des kunstenaars naam voortkomt van den
voornaam zijns vaders Lieven Hendricx, die te Leiden overleed in het begin van 1642.
 
Annotationen