Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1039

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Thomas van Apshoven

1027

der Ferdinand van Apshoven I, die op 17 Mei 1576 het doop-
sel ontving. Ten jare 1592 werd hij leerling van Adam van
Noort en in 1D96 vrijmeester; maar, aangezien er geene zijner
schilderijen bekend zijn, zullen wij niet verder van hem gewa-
gen. Melden wij enkel dat hij den 2911 Augustus 1617 Leonora
Wijns huwde, en dat zij de ouders werden van twee schilders,
wier gewrochten nog worden bewonderd. De eerste, Thomas
van Apshoven, zag het levenslicht op den 3on November 1622.
Zeer jong leerde hij bij zijnen vader het penseel behandelen, en
in 1646 aanvaardde men hem, als meesterszoon, tot vrijschil-
der. Nu echter koos hij Teniers tot voorbeeld, zooals men zien
kan in het museum van Darmstadt aan een Landschap
met Dorpswoningen en Buitenlieden, geteekend :
T. Apshoven i656, en gansch in den trant van den grooten
boerenschilder gemaald. In het museum van Cassel prijkt
van Thomas van Apshoven een tafereel met Dansende
Boeren, en in dat van Dresden een paneel Stilleven :
oesters, druiven, krieken en de helft eener citroen op een
bord, gemerkt : T. V. Apshoven.

Den 22n Maart 164D trad onze meester, binnen de hoofd-
kerk, in den echt met Barbara Janssens. Hun huwelijk
werd gezegend met twee zonen en twee dochters. Daar zijn
vader gedurende zes en twintig jaren vaandrig der burger-
Wacht was, zoo werd onzen Thomas haar kapiteinschap
opgedragen, en hij bekleedde dit ambt tot zijn afsterven.
Den 2711 Augustus 1654 verleed hij in zijn huis « het Ossen-
hoofd, r> nummer 63 in de Kammerstraat, een testament;
doch hij stierf eerst in den zomer van i665.

Zijn broeder, Ferdinand van Apshoven II, kwam den
in Maart i63o ter wereld. Hij oefende zich insgelijks in het
 
Annotationen