Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1058

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1046

Gillis Peeters

Campo, alias genaemt den Gulden Esel, » op 600 gulden
waardeerde. Drie dagen later werd hetzelfde tafereel, ter
Schilders-Kamer, door Jan. Breughel II, Peter van Halen,
Kasper Huybrechts en Peter Verbrugghen eenpariglijk geschat
op 400 gulden. Den 2711 Mei 1687 verklaarden de erfgenamen
van Kasper van Eyck, dat hij vóór twaalf a veertien jaren
overleed en korts vóór zijne dood eene Scheepvaart met
Visschers van i5o gulden maalde voor zekeren Brus-
selschen Jonker de Jaegher.

De gebroeders Peeters waren onze uitmuntendste zee-
schilders. Gillis Peeters, op 23 Januari 1612, en Bonaventura
Peeters, op 23 Juli 1614, in onze Sinte Walburgiskerk ge-
doopt, als zonen van Cornelis en Catharina van Eelen,
oefenden te zamen hun kunstvak uit. Beiden kochten ten jare
1634 hun vrijmeesterschap bij Antwerpens Schilders-Kamer
en betrokken dan een zelfde werkhuis. Den 5n Juli 1638
ontving de Antwerpsche Raadspensionaris Jacob Edelheer
last, om kaarten te doen maken der belegering van Calloo,
Verrebroek en andere streken, alwaar, den 2iu der vorige
maand, de beruchte slag van Calloo was geleverd. Dit werk
werd aan Bonaventura Peeters opgedragen. Reeds ten halve de
maand leverde hij voor i3 gulden 4 stuivers twee en twintig
kaarten, welke in de Staten-Kamer, tusschen de schouw en de
vensters, werden gehangen. 1 Deze nederige kunstgewrochten

1 « Geordonneert Meester Jacques Edelheer, Raedt-Pensionaris deser stadt, te doen
maecken een caerte oft afbeldinge van de belegeringhe van Calloo, Verbroeck, &a, om te
hangen in de groote sale tusschen de schouwe en de vensters passende. Actum in Col-
legio 5 Juli 1638 ». Collegiaal aktenboek der stad Antwerpen, 1637-39.

« Bonaventura Petri, de somme van dertien pondenvier schellingen Artois, ter saken
van tweentwintich caerten van de A f t e e c k e ni n g e van Calloo, bij hem, deur
ordre van Mijne Heeren Borgemeesteren, Schepenen ende Tresoriers deser stadt, op den
sestiensten July ende naervolgende daghen anno 1638, gelevert, 't stuck tot acht stuyvers,

volgende de specificatie, ordonnantie ende quitantie......XIII 1b IIII sc ». Rekening der

stad Antwerpen, 163S, fol. 353.
 
Annotationen