Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1059

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Bönaventura Peeters

waren zoo wel gelukt, dat ons Magistraat de gebroeders
Gillis en Bönaventura Peeters ook belastte van « de Bele-
gering van Calloo» eene groote schilderij te maken.
Dit gewrocht werd, op 28 Mei 1639, 480 gulden betaald, en
in eene lijst van 72 gulden ter Staten-Kamer uitgestald. 1 Het
groot en prachtig tafereel prijkt nog op ons stadhuis en toont
het gansche slagveld, vol aanrukkende ruiters en strijdende
voetgangers, met de Schelde in het verschiet, waarop tal van
schepen zeilen. Buiten dit prachtig doek van 345 centimeters
breed op 23o hoog, kennen wij geen enkel werk van Gillis
Peeters. Hij bewoonde, met zijne gade, Elisabeth de Smidt,
het huis de Zon, nummer 9, in de Korte Sinte Annastraat.
Hun huwelijk werd met vier kinderen gezegend. Alle drie
de zonen, die geboren werden : Willem op 17 October 1642,
Gillis op 1 Juni 1645, en Bönaventura op 17 October 1648,
legden zich toe op het schilderen. Echter ontvingen zij geene
lessen van hunnen vader; want deze werd reeds den 12"
Maart 1653 met veel luister in de Sinte Gertrudiskapel der
Sint Jacobskerk begraven.

De broeder des overledenen, Bönaventura Peeters, bleef
jongman, en waarschijnlijk wel uit oorzaak zijner zwakke
lichaamsgesteltenis. Misschien was het ook om zijne krachten
te versterken, dat hij onze stad verliet en zich vestigde op een
fraai buitengoed, achter de kerk van het nabijgelegen dorp
Hoboken. Daar leefde hij met zijne zuster Gatharina en zijnen
broeder Jan, wien hij beiden het schilderen leerde. Den 2411

1 « Geordonneert Tresoriers ende Rentmeesters vuyt te reycken ende te betaelen aen
Gillis ende Bönaventura Peeters, constschilders alhier, de somrae van vierhondert tach-
tentich guldens eens, voor een stuck schilderije ende teeekeninge van de Belegeringe
van Galloo, bij kun gemaeckt. Actum in Collegio 28 May 1639.» Collegiaal aktenboek
der stad Antwerpen, i639-4j.
 
Annotationen