Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1077

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Philips Augustijn Immenraet io65

Augustus i652 Maria Anna Croes, dochter van Jan Croes,
roeidrager van het kapittel onzer hoofdkerk. Met zijne vrouw
en zijne twee dochters bewoonde Jan Siberechts op 22 Maart
1672 een huurhuis in de Vlemincksstraat. In den zomer van
dit jaar vestigde hij zich te Londen, waar hij op 14 Mei 1687
eene volmacht teekende, om binnen Antwerpen te erven.
Men wil dat hij in Engeland overleed ten jare 1703.

Minder gekend en ook minder verdienstelijk is Philips
Augustijn Immenraet, als zoon van eenen Duitschen clave-
cim bel maker te Antwerpen geboren, op 21 Februari 1627.
De jongen had nochtans eenen voortreffelijken meester aan
den vermaarden landschapschilder Lucas van Uden, bij wien
hij in de leer ging ten jare 1642. Eerst in 1655 werd Immen-
raet vrijschilder onzer Sint Lucasgilde. Hij was toen acht en
twintig jaar en zal dus zijne gebruikelijke reis naar Italië reeds
hebben afgelegd. Trouwens, zijne werken getuigen, dat hij
het Zuiden zag en een bewonderaar der bergachtige en rotsige
oorden was. Onze effen Vlaamsche landouwen schenen hem
al te onbeduidend. Hij maalde ook bij zijnen terugkeer op
eigen bodem landschappen, welke soms weinig natuurlijks
inhielden, daar zij enkel uit zijne verbeelding sproten. Echter
bezat hij nog al krachtige kleuren en penseelde met veel
zorg. Niet éen openbaar museum bezit werken van den
meester. Bij liefhebbers word én er nog enkele aangetroffen.
Zijn puikstuk berust bij den heer Theodoor van Lerius onzer
stad. Het is een Italiaansch Landschap met waterval,
gebouwen en figuren, gemerkt : Philip oAugustijn Immen-
raet F. 1657. Bij den heer doctor Fremie van Antwerpen
bevinden zich ook twee Italiaansche Landschapjes,
het eene met breeden waterval, het andere met berggebouw
 
Annotationen