Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1078

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
io66

Zijne qonen kunstschilders

en brug over een stroomend water, beide geteekend :
Immenraet F. 1663. De stoflage der gewrochten van onzen
landschapschilder zou wel van zijnen broeder Michiel Engel
Immenraet kunnen zijn ; want zij werkten en woonden lang
samen. Nog op 3o Maart 1663 huurden zij te zamen éene
woning met werkhuis in de Preêkheerinnenstraat voor zes
jaren. Alhoewel Michiel Engel in dit jaar ook vrijschilder
werd, schijnt hij toch maar als stoffeerder werkzaam te zijn
geweest; want in al de catalogen der oude of nieuwe zoo
binnen- als buitenlandsche schilderijverzamelingen vonden
wij niet éen tafereel van hem vermeld. Deze kunstenaar,
geboren den i8n October 1621, had in den loop zijns levens
met veel tegenspoed te worstelen. Hij huwde drie maal en
bleef dan nog weduwenaar met zes onmondige kinderen.
Om in Holland werk te kunnen gaan zoeken, verpandde hij
zijnen broeder Jan Baptist, voor 5o gulden, een kofferken
met wat lijnwaad, eenige schilderijen, printen en teekeningen,
zijn bed met beddegoed « ende andere rommelinge. » Maar
dit uitstapje wTas hem rampspoedig. Hij overleed arm en
verlaten te Utrecht in den zomer van 1683. Daar niemand
zijn sterfhuis aantrok, werd het verpande den 1711 September
ter Vrijdagsche Markt verkocht.

Philips Augustijn Immenraet was onder alle opzichten
gelukkiger. Zijne gade, Catharina de Hille, die hij den
27'1 Juni 1656 huwde, bleef zijne gezellin voor gansch zijn
leven. Zij schonk hem een meisje, Maria Catharina, welke
den dierenschilder Jan Baptist Boel huwde, benevens vier
jongens, waarvan er drie : Michiel Engel, Philips Augustijn
en Andries, kunstschilders werden. De vader, die hun tot
leermeester verstrekte, werd den 25n September 1679 in de
 
Annotationen