Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1091

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Peter Rijsbrack

Peter Rijsbrack, zoon van den Antwerpschen kunsthan-
delaar Andries Rijsbrack, werd den 25n April 1655 geboren,
en ging in 1672 in de leer bij Philips Augustijn ïmmenraet.
Echter had de kweekeling zich al van vroeger geoefend;
want het volgende jaar werd hij reeds vrijmeester onzer
Schilders-Kamer, terwijl hij tevens eenen leerling in zijn werk-
huis ontving. Ten jare 1675 toog meester Peter naar Engeland,
en vervolgens begaf hij zich naar Parijs. Daar huwde hij
Genoveva Compagnon, dochter van eenen Franschen officier
en weduwe van den Antwerpschen beeldhouwer Philips
Buyster, die in Frankrijks hoofdstad stierf. In 1687 was
Peter Rijsbrack terug binnen zijne geboortestad. Den 26°
Augustus van dit jaar schreef hij aan ons Magistraat, dat hij,
van over twaalf jaren, eerst in Engeland en vervolgens te
Parijs, de schilderkunst had uitgeoefend; maar dat hij zich
nu, met zijne vrouw en drie kinderen, binnen Antwerpen
zou vestigen, indien de Stad hem wilde bevrijden van de
burgerwacht en het kerkmeesterschap. Deze voorrechten
werden hem reeds den 411 September verleend, en zoo ves-
tigde zich Rijsbrack te Antwerpen, waar hij in 1689 eenen
kweekeling aannam. Den i8n September 1692 werd de
meester door het bestuur der Sint Lucasgilde van haar
dekenschap bevrijd, op voorwaarde, dat hij de Schilders-
Kamer met een tafereel zijner hand verceren zou. Dit
gewrocht : een Bergachtig Landschap, hangt nu in
ons museum. Nog vindt men van hem, te Weenen, in de
galerij Lichtenstein : eene Spelonk waarin eene
Leeuwin den gevelden Hert aan eenen Luipaard
betwist.

De meester had, behalve zijne beide zonen, nog een
 
Annotationen