Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1157

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
EI ia:, van den Broeck

hoofd, en Bloemen om het Hoofd der Moeder
Gods. Deze belde laatste doeken zijn thans in het bezit van
den heer van Cuyck onzer stad. Zij meten 144 centimeters
hoogte op 82 breedte, en zijn beide geteekend : Jacobiïs
Seldenslach 1682. De kunstenaar werd op 16 November
1735 in Sint Michielsabdij begraven.

De bekende bloemschilder Elias van den Broeck werd
te Antwerpen omstreeks 1653 geboren, daar hij ten jare 1673
zijn vrijmeesterschap kocht bij onze Gilde. Alhoewel hij zijne
bloemen, fruit en bladeren met allerlei insecten en kruip-
dïerkens bijna zoo keurig penseelde en heerlijk kleurde als
meester Jan de Heem, genoot hij bij zijne optreding geen
den minsten bijval. Reeds den ion October 1674 vond hij
zich verplicht zijne onafhankelijkheid te verkoopen aan den
kunsthandelaar Bartholomeus Floquet. Eene maand later
teekende hij eenen akt, waarbij hij zich verbond om, gedu-
rende een jaar, den ganschen dag alles te schilderen, wat
Floquet hem zou bevelen, en dat slechts voor den kost en
120 gulden, benevens 3o gulden voor kamerhuur. Eiken dag,
welken de jonge kunstenaar verlette, zou hij door overwerk
vergoeden ; indien hij binnen het jaar wilde trouwen, moest
hij zijnen heer daarvoor eene vergoeding geven.

Het duurde tot op 5 October 1677 eer onze Elias binnen de
hoofdkerk in den echt trad met Maria Leenaerts. Zijn eerste
kind, Jan, werd den i3n Augustus 1678, zijn tweede, Fran-
cisca Maria, op 22 December 1679, en zijn derde, Elias,
den 5U Juli 1685 ten doop gebracht. De meester had nu
reeds faam en fortuin verworven. Echter verloor hij plot-
selings zijnen bijval, daar eenige vitzieke Antwerpenaars be-
weerden, dat hij zijne vlinders niet schilderde, maar levend op
 
Annotationen