Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1433

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Verbeteringen

G7, regel 6 : Bij den aanvang van het jaar 1879 werd de beroemde altaar-
tafel van Quinten Matsijs : de Legende van Sinte
Anna der Sint Peterskerk van Leuven, door het Staats-
bestuur, ten prijze van 200.000 francs, aangekocht voor het
museum van Brussel.

86, » 21 : Sint Jacobsmarkt; lees : Kipdorp, nummer 16.

89, » 2 : XIVe eeuw; lees : XVe eeuw.

98, nola 2: Naaldwijkstraat; zij wordt nu de Schrijnwerkersstraat geheeten.
100, » 2 : Ten jare 1881 kocht het museum van Brussel voor 10.000 frs.

een paneel van Jan Sanders: de Episode van den
Verloren Zoon, geteekend : Joes de Hemessen Pinge-
bat, 1556.

154, regel 19 : Uit den inventaris van een Antwerpsen sterfhuis van 1574
blijkt nog, dat meester Peter Coecke van Aelst ook maalde :
« een stuck Poëterye van Ju pi ter, en : een
Adam en de eene Eva, d beide op doek.

285, » 27 : Joris Hoefnagels stierf ten jare 1601.

316, » 6 : Bij te voegen : Korts nadat meester Joos de Momper dit alles
bepaald had, werd hij bedlegerig. Hij stieif ten elf uren des
avonds van den 5" Februari 1635.

343, » 9 : Alle drij ; lees : alle vier.

369, » 20 : Onze Staten ; lees : deze Staten. ✓

384, » 5 : Het museum van Brussel kocht in 1880, voor 2000 francs, een
der zeldzame tafereelen van Tobias van Haecht Het is een
rotsachtig landschap met tal van figuren, nu betiteld :
een Jachtavontuur van Keizer M a x i m i 1 i a a n I,
gemerkt : TVH 1615.

394, » 14 : Adam van Nooi t moet zich ook hebben onderscheiden als por-
tretschilder. In een testament van 9 November 1655 maakt
Heer Peter Muytinck, Oud-Schepene der stad Antwerpen,
aan zijnen oudsten zoon Nicolaas : « het conterfeytsel van
sijnen oudtgrootvader Signor Joris Muyt-inck, in vergulde
lijsten, ende daertoe de twee contrefeytsels van hem testateur
ende zijne ierste huysvrouwe, geschildert \an Adam van
Noort. »
 
Annotationen