Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0099

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8?

Andere gewrochten van Gozewijn van der Weyden be-
vinden zich in het museum van Brussel, en daaruit is op te
maken, dat deze meester den bijval niet verdiende, welke
hem te Antwerpen te beurt viel. Het mangelde hem aan
scheppingskracht en losheid van teekenmg. Zijn koloriet was
fletsch in vergelijking met dat. zijner naamgenooten, en heel
waarschijnlijk was hij zijnen bijval meer aan zijnen schoonen
naam dan aan zijne eigene verdiensten verschuldigd.

Een kunstenaar van oneindig meer bekwaamheid dan
Gozewijn van der Weyden, was Jan Gossaert, bijgenaamd van
Maubeuge, omdat hij in die Henegauwsche stad geboren was.
Hoe of wanneer hij te Antwerpen is aangeland, zal een raadsel
blijven ; maar toch werd hij, onder den naam van « Jennijn
van Henegouwe » ! in onze Sint Lucasgilde als vrijmeester
aangenomen ten jare i5o3, toen hij nauwelijks de jon-
gelingsjaren was ontwassen. Had de faam van Matsijs
hem reeds als jongeling naar de Scheldestad gelokt, om er te
studeeren in de nabijheid of onder de leiding van den won-
derbaren smid-schilder ? Wat er van zij, Jan Gossaert, die
den trant van Matsijs volgde, was een degelijk talent gewor-
den, dat de goede oude Vlaamsche School verheerlijkte door
oorspronkelijke en puike werken, Hij was eenvoudig in zijne
samenstellingen; zijne figuren waren recht eigenaardig geko-
zen, en in veler wezen lag dit zacht en dichterlijk gevoel, dat
onze beste Meesters kenschetst. Zijne Vier Maria's weder-
keerende van Christus graf en zijne Rechtvaardige

1 Onder dezen naam mag onze kunstenaar genist erkend worden. In het kasteel der
graven Carlisle, m Engeland, bestaat van hem eene Aanbidding der Wijzen, welke
niet als naar gewoonte Joannes, maar Jenni Gossaert is geteekend, en hij schreef dik-
wijls ook : Johannes Malbodius, wat in onze taal Jan van Maubeuge is.
 
Annotationen