Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Seite: 374
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0386
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Rubens geboren poorter van Antwerpen

van rechtswege, door zijne geboorte binnen de Scheldestad,
poorter van Antwerpen was. De aanhef van het door ons ont-
dekte bescheid, dat Rubens echt verklaart en onderteekent,
luidt : « 28Augusti 1618. Signors Jan Breugels, oudt omtrent
achtenveertich jaren, Henrick van Balen, out dryenveertich
jaren ende Peetro Paulo Rubbens, oudt eenenveertich jaren,
alle schilders, poorters ende ingesetenen deser stadt,
mij notario wel bekent. . . » 1

Van deze drie, als poorters van Antwerpen optredende
kunstenaars, is enkel Jan Breughel buiten onze wallen ge-
boren. Echter vervulde ook hij al de voorschriften onzer
Wetten, om te Antwerpen zijn burgerrecht te verkrijgen.
In onze poortersboeken vinden wij ook weer de ambtelijke
aanteekening zijner poorterwording als volgt : « 4a Octobris
1601, Jan Bruegel, Peeterssone, schilder, van Bruessele. »
Zoo Jan Breughel insgelijks te Antwerpen ware ter wereld
gekomen, dan had de notaris in bovengemelden akt ook

1 Ziehier dien notariëelen akt in zijn geheel :

« 28 Augusti 1618.

« Signors Jan Breugels, oudt omtrent achtenveertich jaren, Henrick van Balen,
out dryenveertich jaren ende Peetro Paulo B_ubbens, oudt eenenveertich jaren, alle
schilders, poorters ende ingesetenen deser stadt, mij notario wel bekent, Ende heb-
ben, ten versuecke van Signor Laureys de Smit, bij manne waerheyt, eedt presente-
rende des versocht sijnde, geattesteert hoe dat sij, onlancx geleden, alhier binnen deser
stadt, gesien hebben, in den winckel van den voorschreven Laureys de Smit, eenige
stucken tapisserijen, gevrocht met gout, silver, sijde ende saeyet, van de Historie
van Chipion ende Hanibal, ende dat het patroon, daernaer die gemaect zijn,
is de teeckeninge van Julio Romano, fameus Raliaens schilder, discipel was van
Raphael Durbino, metten welcken hij in compaignie werekende was ende oyck desselffs
Durbino erffgenaem geinstitueert, ende oversulex, een van de fraeyste patroonen die
sij attestanten alhier binnen deser stadt gesien hebben. Affirmerende tgene voorschre-
ven geseegt te hebbene voor de gerechte waerheyt. Consenterende etc. Aldus gedaen
tHantwerpen, ter presentiëiij van Michiel de Cock ende Christiaen Peetermans, als ge-
tuygen, etc.

» Jean Brueghel.
» Hendrick van Balen.
» Pietro Pauolo Rubens. »
Protocollen van den notaris Jan Nicolaï, senior, 1615-23,
loading ...