Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0957

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijn treurig einde

945

des Konings. Vader Quellin sleet zijnen ouden dag niet in
weelde. Den 2on Januari 1708 was hij genoodzaakt 750 gulden
van zijne dochter, en i5o gulden van hare vriendin te leenen.
Den 8n Juli 1709 werd zijn eenig eigen huis voor het vereffe-
nen der schulden verkocht. Korts nadien moest zijne doch-
ter hem alweer 100 gulden voorschieten. Op 12 September
1712 was hij haar reeds 989 gulden verschuldigd. Om van
die som 65o gulden af te korten, leverde hij haar zes zijner
schilderijen getiteld : «de Historie van den Verloren
Zoon, de Vissching van Moses, het stuck mette
silveren Schotel, Europa zittende op den Stier,
Sinte Magdalena aen de Voeten van Christus en
een Kinderdans met Lieve-Vrouwenbeeldt. » Den-
zelfden dag verklaarde de acht en zeventig-jarige meester bij
zijne dochter, inde stad Mechelen, te gaan wonen, en den kost
te koopen tegen 200 gulden in het jaar. Alzoo overleed Jan
Erasm Quellin binnen Mechelen, op den nn Maart 1715.
Eene maand later werd zijne nalatenschap verdeeld tusschen
zijne twee nog levende afstammelingen, de begijn Glara Cor-
nelia en den kapitein Jan Frans Quellin.

Eenen der navolgers van den voorgaand en meester ont-
moeten wij in Domien van Beselaer. Hij werd den i3n Juni
1637, als zoon van Frans en Suzanna Deurweerders, in de
hoofdkerk over de doopvont geheven. Zijn bemiddelde vader
deed hem, bij den aanvang van 1651, in de leer bij Gillis
Backereel, en eerst den i8n Juli 1658 kwam hij op ons stadhuis
een vrijgeleide verzoeken, om in den vreemde zijne kunst-
studiën te gaan voltrekken. Slechts in 1675 keerde hij binnen
Antwerpen terug. Hij maakte zich dan vrijmeester onzer
Schilders-Kamer, en hare bestuurders, Karei Emmanuel Biset,

60
 
Annotationen