Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0961

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Peter de Balliu

949

hij zich aan het hoofd der kunstbeweging plaatste, en taferee-
len maalde als de Heilige Besnijdenis, welke hij voor
de Sinte Annakerk vervaardigde, de Twee Portretten,
gemerkt 1699 en 1709, berustende in het Sint Jansgasthuis
en zijn eigen Afbeeldsel en dat zijns vaders, David
Herregouts, die in de Brugsche Academie prijken. In ge-
melde Sinte Annakerk hangt van hem nog eene zwak ge-
kleurde Hemelvaart van Maria, en op het stadhuis van
Oostende drie onbeduidende tafereelen met voorstellingen
van de Goddelijke Deugden. Onze schilder, die ook eene
fraaie ets : Sinte Cecilia omringd door Engelen, ge-
teekend : /. Baptist Herregouts f. et inpen., naliet, overleed
te Brugge ten jare 1721.

Van Peter de Balliu bestaan er, als afzonderlijke gewroch-
ten, slechts een paar eenkleurige tafereelen; maar, daar hem
de onderscheiding te beurt viel, de wanden van eene der zalen
van ons stadhuis te mogen beschilderen, zoo kunnen wij hem
niet onvermeld laten. Hij werd den 2jn Mei 1644 te Antwer-
pen geboren en was zoon van den plaatsnijder Peter de Balliu.
Na zijnen leertijd bij zijnen vader te hebben volbracht, moet
hij in den vreemde zijn getogen, want eerst ten jare 1689 werd
hij, als meesterszoon, vrijschilder onzer Sint Lucasgilde.
Wat of waar hij ondertusschen geschilderd had is nog niet
bekend. Ongeveer negen jaren na zijne intrede ter Schilders-
Kamer ontving de meester drie leerlingen. In 1708, bij de
herbouwing van het klein collegie van ons stadhuis, liet het
Magistraat hem in die zaal de twee gemelde muurschilderin-
gen vervaardigen. Zij zijn in Italiaanschen trant en zeer
verdienstelijk geteekend en gepenseeld. Met meer dan levens-
grootefiguren stellen zij beiden het Gerecht voor. De Stad
 
Annotationen