Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1086

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
T074

Gillis Nijts

hoedanigheden en bezitten daarbij nog een schoon koloriet.
Het museum van Stockholm bevat van hem : een Land-
schap met Ri vier gezicht, geteekend : 'JE. Nijts f. 1641;
dat van Dresden : een bergachtig Landschap met
Ruïnen, geteekend : G. Neyts f,, en een bergachtig
Landschap met Bouwvallen en op den voorgrond
eene dame en twee heeren te paard, welke eenen bedelaar
voorbijrijden, geteekend : JE. Neyts f. 1681.

De uitmuntende kunstenaar trad den 27" Juni 1648,
binnen onze Sint Jacobskerk, in den echt met Clara de la
Port, welke hem drie kinderen schonk : Barbara, Theodoor
en Clara. Den 8n Februari 1653 verleden « Gillis Nijts,
constschilder, » en zijne vrouw, Clara de la Port, een
testament; doch hij schijnt eerst in April 1687 te zijn gestorven.

Abraham Genoels was zoon van den stijfselmaker
Peter Genoels en van Cornelia Melis. Hij werd te Antwer-
pen geboren op 25 Mei 1640, en leerde van zijn elfde tot
zijn vijftiende jaar de schilderkunst bij Jacob Backereel. 1
Vervolgens oefende hij zich nog in de doorzichtkunde bij
meester Nicolaas Marten Fierlants. Van zoodra hij zich in
staat dacht om met zijne penseelen een bestaan te vinden,
verliet hij zijne geboortestad. Ten jare 1659 bevond onze
schilder zich te Parijs, waar hij patronen maalde voor de
tapijtweverijen der Gobelins. Tevens was Genoels der
Franschen eersten schilder Charles Lebrun behulpzaam in
het malen zijner gewrochten. Op voorstel van dien Hofschil-
der van Louis XIV werd onze Antwerpenaar, den in Fe-
bruari 1664, voorgedragen als lid der Parijsche Academie
van Beeldende Kunsten. Alvorens met dien titel vereerd te

1 Calo.logue du Musée d'Anvers.
 
Annotationen