Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1129

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Zijne familie

Willem Ga bron was langs vaders en moeders zijde met
kunstenaars verwant. Zijn grootvader was de vei Ier en hande-
laar in schilderijen Jan Ga bron, die in 1588 bi] onze Sint Lu-
casgilde trad. Zijn vader, als hij Willem geheeten, werd ten
ja re 1610, als meesterszoon lijstmaker onzer Gilde, maar be-
handelde ook het penseel. Ten jare 1647 ontving hij van de
Stad 64 gulden 10 stuivers voor het schilderen van verschei-
dene Wapens, welke in de hoofdkerk moesten dienen aan
het praalgraf van den overleden Prins van Spanje. Vader
Willem Gabron was gehuwd met Magdalena Cossiers, de
zuster van den historieschilder Jan Cossiers.

Onze Willem werd geboren in het huis « de Paternoster»
in de Everdijstraat, en den 2811 October 1619 in de hoofd-
kerk ten doop gedragen. Waarschijnlijk deed de jongeling zijne
kunststudie bij zijnen vader ; want op den Liggere staat hij niet
als leerling aangeteekend. Ten jare 1641 werd hij als mees-
terszoon vrijschilder onzer Gilde, evenals zijn broeder Antoon
Gabron, die op 1 Januari 1622 ter wereld kwam. Meester
Willem Gabron, die nimmer in den echt trad, deed eene
lange reis door gansch Italië en maakte zich vooral te
Rome befaamd. Vóór 1660 bevond hij zich in zijne ge-
boortestad terug. Den 11" Juli 1671 maakte hij bij testament
heel zijn vermogen aan zijne ouders. Op 1 Augustus 1678 lag
hij op het ziekbed, en dan gedacht hij de kinderen zijns
broeders Antoon en de kinderen zijner zuster Anna Maria
Gabron, welke den beeldhouwer Artus Queliin II als wedu-
wenaar had achtergelaten. Den volgenden dag blies onze
stillevenschilder den laatsten adem uit. In zijne prachtige
kunstverzameling vonden wij nog vermeld, als door hem ge-
schilderd : -twee Engelen met Tapijt en Zilverwerk,
 
Annotationen