Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1181

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Hendrik Goovaerts

bij onze Schilders-Kamer als vrijmeester optrad. Van hem
hangt er in het Antwerpsen museum eene allegorische
schilderij, verbeeldende :de Gilde van den Jongen
Voetboog, welke het Portret van haren Hoofdman,
Jan Karei de Cordes, inhuldigt. Dit somber gekleurd en
onverdienstelijk samengesteld tafereel, dat II : Goovaerts. F.
An° 1713 is geteekend, werd door den vervaardiger aan den
Jongen Voetboog geschonken, en met opleg van 240 gulden
ontving hij daarvoor zijne bevrijding van de burgerwacht.
De meester moet gewis betere stalen van zijn talent hebben
geleverd, aangezien hij, in dien voor de kunst erbarmelijken
tijd, nog een zestal leerlingen ontving. Toen hij den ign April
1702 binnen onze hoofdkerk Petronella Buys huwde, was de
schilder Jozef van der Voort zijn getuige. De beeldhouwer
Michiel van der Voort hief op 9 September 1704 ook Goo-
vaerts' dochter, Maria Catharina, over de doopvont. Korts
daarna weduwenaar geworden, hertrouwde Goovaerts den
1911 Juli 1707, met Maria Anna Busse. Ook deze vrouw
baarde slechts éen kind, dat op 1 Augustus 1708 Maria werd
gedoopt. De vader overleed aan eene kwijnziekte op 10 Fe-
bruari 1720 en werd in Antwerpens hoofdkerk begraven.

Ook Willem Ignatius Kerricx trachtte vruchteloos een
groot indrukwekkend tafereel te leveren. Deze kunstenaar
was den 2211 April 1682 geboren uit den beeldhouwer Willem
Kerricx en Barbara Ogier. Zijn vader vormde hem tot beeld-
houwer, en wel met zoo goeden uitslag, dat hij twee nog
vermaarde gewrochten beitelde. Het eene, de Aanbidding
der Koperen Slang, in half verheven witmarmeren
beeldwerk, prijkt aan den hoogen altaar der Antwerpsche
hoofdkerk; het andere, een meer dan levensgroot Sint

74
 
Annotationen