Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1184

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1172

Jacob de Roore

er daar in dit oogenblik nog al werk was. De Maarschalk
de Villeroi had in Augustus 1695, op bevel van Louis XIV,
Brussel onmenschelijk in brand geschoten. Nadat de half-
vernielde stad hersteld was, ontving Zeger Jacob van Helle-
mont aldaar tal van groote bestellingen voor kerken en
gildehuizen. Ook voor tempels van andere steden en dorpen
vervaardigde hij altaartafereelen ; want zijne faam had zich
het gansche land door verbreid. Nochtans kennen wij van
hem in ons land nu nog maar éen gewrocht. Het is een
groot, doch schraal gekleurd doek : Christus aan het
Kruis, omringd door de drie Maria's, Sint
Joannes en Krijgslieden, die allen even gebrekkig zijn
voorgesteld. Het bevindt zich in het Gentsche museum en
draagt de onderteekening : S. J. van Helmont. In de buiten-
landsche museums staan nog op denzelfden naam uitgestald,
te Augsburg : een Tanden meester in zijne Studie-
kamer, en te Darmstadt : het portret van den Kanunnik-
scholaster A. van KrufFt, benevens een tafereel met
Drinkende Boeren. Zeger Jacob van Hellemont overleed
te Brussel op 21 Augustus 1726.

Voortreffelijkere hoedanigheden ontdekken wij in de
gewrochten van Jacob de Roore. Hij werd den 20n Juli 1686
in onze stad geboren, als zoon van den handelaar in schilde-
rijen en oudheden, Erik de Roore, en van de schildersdochter
Anna Maria van der Haegen. 's Jongelings neiging voor het
schoone ontstond in den schilderijwinkel zijns vaders; maar
hij werd tegen zijnen dank voor de literarische studiën
opgeleid. Zoodra zijn vader was gestorven mocht de jongen
zijnen lust voor het beoefenen der schilderkunst voldoen.
Ten jare 1699 ging hij in de leer bij Jan Sebastiaan van
Looybos. Wanneer Jacobs moeder den i5n Februari 1701,
 
Annotationen