Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1211

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
noemde zich Angela Maria de Lorenci. Ten jare 1691 begon
de knaap zijne kunstgave te ontwikkelen bij den Oud-Deken
Peter IJkens, die in den zomer van 1695 ten grave daalde.
Onze zeventienjarige leerling studeerde dan nog een drietal
jaren bij den landschapschilder Peter Rijsbrack, waarna hij te
paard steeg om naar Italië te draven. Echter ging hij langs
Duitschland en steeg af te Frankfort, waar hij den schilders-
bak open sloeg en verscheidene zijner gewrochten aan den
man bracht. Vervolgens voer hij naar Nurenberg en vond
daar evenveel bijval. Toen hij andermaal op het punt stond
naar Rome te trekken, vernam hij, dat zijn broeder, de por-
tretschilder Frans Breydel, aan het hof van Hessen-Cassel
werkzaam was, en hij ging er met hem arbeiden voor de
Duitsche kunstliefhebbers. Weinige jaren later begaf Karei
Breydel zich naar Amsterdam. Daar begon hij voor den schil-
derijkoopman Jacob de Vos tal van Rijngezichten, naar Jan
Greffier, en Landschapjes, naar den Fluweelen Breughel te
kopiëeren. Ten jare 1703 kwam hij in zijne geboortestad
terug en huwde er reeds den 8n September Anna Theresia
Bulens. Het volgende jaar trad de ridder-schilder bij onze
Sint Lucasgilde. Na vervolgens nog eenigen tijd de tafereelen
van Adam Frans van der Meulen te hebben bestudeerd,
begon hij de veldslagstukjes te malen, welke voor zijne beste
gewrochten worden gehouden. Vele bijzondere verzamelingen
bezitten van zijne werkjes. In de museums vinden wij van
hem, te Brussel : twee Gevechten tusschen Oosten-
rij ksche en Turksche Ruiters, geteekend : C. Breydel;
te Weenen, in de galerij Lichtenstein : acht Ruiterge-
vechten; in de galerij Schleissheim : twee Veldslagen;
te Augsburg : drie Ruitergevechten; te Cassel : een
 
Annotationen