Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Samleren: kunsttidsskrift — 1.1924

DOI issue:
Nr. 3 (Marts 1924)
DOI article:
Madsen, Karl: Cranach-Portrætter i Kunstmuseet
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.31879#0065

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
CRANACH-PORPRÆTTER ! KUNSTMUSEET
/ 7'z7Å:/zjH'zzz'ng' /z/ ^r^/^zz ^ En Arylø^cn/zap/z^ $czn/e/*s Fzzzzd, Lzzf/zcr&zJ/ezfgf zz/
Cz*øzzøc/z"z ^øzzz/crczz^ /ør^^e Nr./oNæ//crAfH^Hø?^zreA:/ørNør/Arøzf^(?zz
øzzz Nzzzz^/zzzzz^ct?^ Bz//z?z/^r ø/ Lzzf/zer ø^ /zøzzs Nzz^^rzz Nø^/zørzzzø ø/ Borø

V^*^AMLERENS fyrste Hefte har berettet et iykkehgt
Fund. Et Lutherportræt med CranachsMærke frem-
droges fra et nred hæslige Farver oversmurt Bil-
lede. Ingen kunde ane, hvad Overmalingerne dæk-
kede. Der er god Grund til at lykønske Konservator Rønne
til det ved hans varsom -
me Taalmod vundne Re-
sultat, og Billedets Ejer
til hans Held. Artiklen har
dog med Rette fremhæ-
vet, at Luther-Portrætter
fra det Cranach'skc
Værksted ikke hører til
Sjældenhederne.
Den 13de Juni 1525
holdt Luther Bryllup med
Katharina af Bora. Ikke
— som I. L. Heibergs Re-
formationskantate ladet-
tro — et stort Kirkebryl-
lup, hvor under Klokker-
nes Klang Præsten foran
Altret forenede den kæt-
terske Munk med den
undvegne Nonne. Bugen-
hagen viede dem i Stilhed
hjemme hos Luthers For-
ældre; kun faa af Lu-
thers nære Venner var til
Stede. Alellem dem var
Lucas Cranach. Den 1!
Aar ældre Maler havde
fra første Færd sluttet sig
til Reformatoren, i flere
Kobberstik fremstillet
ham som Augustiner-
munk, senere gennem et
Træsnit gengivet Maleri
forklædt som Ridder
Georg. Kort efter Bryl-
luppet portrætterede han
Ægteparret i to smaa
Rundbilleder. Ligesom
Cranachs senere Portræt-
ter af Parret, hvor Fremstillingen, Dragten, Formatet og
Størrelsen ændredes, blev de i stort Antal til Luthers
mange Venner og Tilhængere kopierede i Cranachs
Værksted.
Eduard Flechig har i sine dygtige »Cranachstudien« søgt
at løfte Sløret fra Værkstedets Hemmeligheder og med en
sindrig Hypothese udpeget Cranachs ældste Søn Hans som
den, der indtil sin tidlige Død i 1537 havde været dets le-
dende Kraft. Endnu turde det dog være klogest at anse
Lucas Cranach og hans Værksted som en for os uopløse-

lig Helhed. Kunstmuseet har denne folkelige Billedfabrik,
hvor de samme Emner atter og atter gentoges med samme
troskyldige Naivitet i Fremstillingen, fyldigt og udmær-
ket repræsenteret. Der er Billeder af enhver Art, gode
og mindre gode, enkelte højst fortræffelige. Jomfru Marie
og Frederik den Vise er
fremstillede i den katol-
ske Kirkes Aand mellem
Helgeninder, Kristus vel-
signer Børnene til Op-
byggelse for Protestan-
terne og korsfæstet til
Frelse for alle Kristne;
Venus viser sine farlige
Ynder for hendes Dyrke-
re. Herkules ved Spinde-
rokken og »Melankolien«
giver Stof til filosofiske
Betragtninger, et Ansku-
elsesbillede fremkalder
Minder om Jagtens Glæ-
der. Vi ejer tillige ikke
faa Portrætbilleder, malte
af Cranach eller hans
Medhjælpere, og mellem
dem findes et Portræt af
Luther.
En saadan Berømthed
maatte ikke mangle paa
det kongelige Kunstkam-
mer, der gerne skulde
vise Portrætter af MK
mærkelige Mennesker,
enten de havde udmær-
ket sig ved aandelige
Egenskaber eller ved rent
legemlige Ejendommelig-
heder, f. Eks. en ualmin-
delig stor og vanskabt
Næse. 1 Inventariet fra
Københavns Slot nævnes
1673 foruden Billeder af
Luther i Kobber og Bly
to malte Kontrafejer af
ham, 1690 tillige et Portræt af hans Hustru. Mellem de
fra Kunstkammeret til den kgl. Malerisamling afgivne Bil-
leder findes dog kun et Portræt af Luther. Udlaant til
Frederiksborg er det først for faa Aar siden inddraget til
Museet, hvor det nu, — efter at -Samlerens Artikel var frem-
kommen — har faaet en fremtrædende Plads. Det er date-
ret 1532, og et udmærket, tilmed glimrende bevaret Eks-
emplar af Luther-Portrætterne fra denne Tid. Han frem-
træder her værdig og myndig i sin sorte protestantiske
Præstedragt med et Udtryk af ubøjelig Viljestyrke i det
 
Annotationen