Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0738
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
kÄrLSßH-, Inciurwss- UNÄ ttsnclsk ^lsckrlcktsn

WSrtpspZSrbGrLSN.

k'i'Wkiurttzi' Vörss voM 30. .t pril.

Le2äc>i>r: N>irmts«ds änkwärtü'lvwcßnnx.

ist norli
-iis

D!« äslltsed« o t s üksr Zis 8sirllrll>tiollskrll8v
nisirt ksrtiZAsstsIIt. «dsr vkio übsrbsllpt sin LrKvbtÜ!« voriivxt
krLoröüi^vd« krsMs zoöo« ^n^ebnt rlsr <isllt?sksri vos-isrunx lldrlllebllsu.
Dis »s> riebsre 7lLlt«i,x ävr krs.vÄ>»i5odsr> voßiormi!? lLLt äiv Lsp!t?.U«tvit-
v,s!t uisdt ivskr ?irr Liidv knmwvn. Odxloirli rsdicvivl!« Imillstrisnvvitzv
sivd ksdsll «vit villikivn Vavlion ,init vrvüsntliviioo d!in5<>iir-inir«n§vn dv-
dslkvll oulötvn. IiLksa <üs »vit ^Vvvdvn vvn «nü srdvu bvtonts» mark-
üllvdt-triisvll LLllk« dvnto vinv uvne. ssdr iutsnsivv ^nkwärtüdvwvjk-m!: sn
ikvr Lvrüs dvrvvrsvrnkvv. X-inivatlivk ir v dxvvre Inänstrie » k t i s n.
ä>v ällrvk idrv i>N»SM«>.t!>o<iv siiis. nivd» r« vsrderZsii<Is Oviälllltvrinxv
distvll,, vrkrvllvo «iod sinsr desooäervll Lvvorriv?llllx. Vvr sllsm -v:i,rsn
<iiv, vvütUvdvv Avllt->«lldtiv.ll «tsrk xssllv.dt >>ncl «prnllsdLkt dkidvr. Dlo
L»r«vrdödllll8«ll vrrvivdtvn v.iavn Vmksv«!, vio er disdvr su vinvm Uö»
üsntLKs udvrdsllpt oovb pivdt <m vsrrsiodllvo vdrk 8s vsrea divr 8»rs-
»tsixvnillßvn dis rv SNkXiÜ r« vvrLvivduvn, cl-ibei vru- «13« Ugtsrioi dvi
sillrslnvll Vsrten so Kn3,llp. clük vielkssk xur HvMrtlernnc- ges-drittsll
rvsrZsll wiikts.

,8m Ävlltsnmdrkt stnllclsu 8tiop«»vvrtv Ii» VorZvrzrnnii. 6ei-
«ndiredeoer «-knelltvll >ll» vdüllü p6t. swdor, Dsmftmdnrxvr «w 49s»t>!)
DrciLSllt- Vobei slve Kr>tiollisr>M8 >>> <Ier Wsise ersol-cs» Illiilits. <IllJ 3llk
.ivä«l VuktrsF ein Stüvk vatüvi. tzvvknmsr xsrvgune» evMo ä!v ivt«tv
Voti-r 41ÜNN pflt... kernvr stle<;sn pbönix 84 M» pOt.. ü»rp«ovr 29 0M p6t-,
Vllckvrllv 1ö öm p6t.. I.vtbrinnvr Uiittv ?nüü p6i.. Lovdveiivr Mlb p6t.
Dis obsrseklssisebell IVsrts bllsbsll bsuie, vcrnnc-blä^ipt. rvsnn nueb bie.r
kerte. Dnltnng rll vsrrsiebnsn v:>,r. Vneb ),I::nnevr:e>n:<!<iien lilieben
dvptv kür rbsiniüvds kvodnnax »tsrlr xvkrspt »nä svbiivöen ro bliebütsn
1'npvskllrsvll. L»I >-> kt-i vo vorvn sbenfnllx ^-tnrb x-skrgxt, VVeütsr-
eveill esrvnnvsn 11 50b p6t„ v.üebsrslei>en 60V> pO t. Dc-bbnkts? Oesebnkt
vntreivksltv. «icd in vdvwisodvll ^ktivn, öis idre- «odva «-!t oinlMn
l'eenn bsobnebtsts VnkivsrtübevsAnns in rbrem Vllbe s-n'i-ei/t-nn

cD kivrövdtv übvr nvllv 1'r-»ll-->Ltionsn bn Hml-uik vs.rvu. äiv.sllvräioz« b«,
7>ur btullckv uovd kvillv lisstütiirnnz klloävll. Im Vvräsrzrnvcl ntUiäv» äi«
Vsrte äv» ApNiokoarvra» mit 8tsixvrllasoa vva ÜÜva dln 10 Mp p6„ n,ueb
äi« üdrisv» Vktien äivüv« 6odivtv-> nvtivrtvn -,vs?e»tlieb dödsr. Ilobi-
evdmiät 13 000 p6t„ 17Itr.n,wu,rip 11000 r»6t„ Lsbsicls-mstnlt KM pOt..',
<7dvmi«vdv >1-!Inr 7000 pVt. -illvd t'Iir 8 I e 1r t r n vv e r t s bests.nü leb-
bekter Iniers«.?.. wobsl otcvnfnll« 8tivnS8vverte üprnllpbnkt in clle Ilöbs
zinAsn. f-e,bnebsrt zsrv-inns» 30 000 p6t„ Lismons cc, Ibilübs 48 000 nOt-,
dvi klsn üdrizvn ' ivvrtvll' bilävtyll' LnrkdeÄ-vrnnxvii VOII 2000—4000 p6t.
ciiv UsAsI. .1 0 7 0 3 I: t I e n bodsll üieb IINI ^00 —3000 p6t„ ^sllstokk-
vvsrte «m 2000—2500 p6t„ X->vd»kkvnd«rxer' »m 0000 p6t.

Svi ävv qvllstixsn' InävvtrivLktisp rvnron «dvllklk
ällrvdvvz Knrüsrböbunpsn L« verrvivduvo. Viv XiiskkruM wnr dier dsi
vmrvlllvn IVsrtsn so »tsrk. äak -ian - erlnnsts kkntvrial ovr r,vm 1s!1 dv-
üvbskft vvercl-n kvnnte. 8« «tivevu Vviüvnkirvdvllvr ivllöütsdi 14 000 p6t.
krn.t.). porreilan IVvsssl 7000 p6t, <r->t.i. Ii:>i-I K Veu 7000 p6t„ llstnll-
rvüv!i:«-d»kt 6700 pOt„ 8vck ä Ile.llbe' 6000 pNt.. ./vtter 5000 »6t., Ilrltü-
ner ll»<i Sirovk L'ivkvr je 4500 p6t„ üemvnt Sviclolbvrn: »?>-n n6t.. 8:ir>---
rndvr risüvdiovn 3000 pOt.. 8!»8 38.00 »6t.. 6odr. Ssiir 3000 p6t. ir-it.v
Sürütsnkadrik. Sri»»«ku. 2400 n6t. (rst., Retr-iZs nntsr 5000 II. ksllen »üs,
ünnüt 15 »6t. Llltvilnnü-I, 8«tli»xsr 8p>n»vr«i 4000 p6t. kr-it.i. SvbiwLnn,
IVnvK L Vrsvtne, Slvlütikt. k'Ldsr. «vck 8»äi«edv i-lnskerk-ibri'k is' 2500 p6t..,
88lin«er kküüsbinsn 1000 r>6t. Dueessn vsrlorsn 8!»->Ieo 8ie snk-ekoc-b-
tvvs i<npitn,Isrkö!inn? wsitsr 11000 p6t„ OIvL 2750 p6t.. Lsüigbelmsr
Osl 250 p6t.

7m 8 r s i v s,.r k s b r wu.rZs-> c-snunnt: Lnüresv 4300. Kulcinr 17100,
kaaxit Z500, Sraokvr 13 000—14 000. 6vuti 8:ini? 2450—2400. 7)e->tü.;bs
Ssaäviüdsak 2d—2300. .Srsnkk. Snn<le1s8s.«s1iüsb->,kt 2100—2200. 8rnn-
vvn.4' 8000—11 000. 8->Ison 6050, cüe 6inrz> 5950— 5500. 1b,,nüa 8-ink
2200. Obsw. Ie-1. 7,-I-iillü Voniiküsbslne 8000. Inbnv 3600, W->-r 1V:!---.-o»
6601>, Savät 11600, i<uoüt?e,icle 10 000. s.<-vdll'vrko 8>SÜ. 16 000. I.vpütnilt
6000. A»ill'/.vr 6-nüLpp-irnke 31 0Y0. ^kstelivt 8700. Xvvkar ttllmmi 3100
(ix. 27001, Otto L Ounlltü 60011-5100, 8--Ied-irc!t 9800, Oprvü. vnxarlüvd«
8lrie.k-c->lllslbe -nit 8t»mmdllllm 390, obix- 8t-»wmd»«m 90.

.Vn clsr Hncbbörso setüte slsb clie VuHilrtübcnvexnns kort.
Sllkst. 80 000 dis 88 000. I.Im-'Z 40 000 bi.ü 41 400, .^Snür 1?Z M. O«V1-
1-v-isrk 67 500 bis 89 000 Sds'iniüsbe DrnupkSblSn 78 090 bis 82 000,
0>sul8sb-8irxe.llibur^6r 165 000 bis 180 000. 11:> olleewoil» 95 000 1>iü 11X1000,
kroblLsbmicit 54 000 dis 55 000, Sll'rlisodo HillvksrkÄbrik 20 Löv, S'i'vllvr
Sgnkvsroin 160 000.

8-s r: n s s r ov d t s: Xooksmvsrkv 26 000, Nkeinisobs DitzktrrÄ-
t-it 2100.

Kovliuer Kör86 vom M. -Vurkl.

'rsvclenr kest.

O'is LSrrs stsaä dsats >rn 8sieben »aSsroräevtlivder 6süMüssiz-
kvit. Dsr -Vllörnn--' Zvü Dublilcumü vvnr nuKerorZc-nt'ied. Dsr Doilor
»etrtv wit 30 000 sin. I)s>> DubNknm snedts siod' vm jsZvn Drsiü init
1VLi-v viarllZsokvo. Vom Drkvle Oer kommvllZva Zpatssdvll Lepsi-atioas-
vorKvbMsv sisbt mnn nneb clsn biebsriFon krnllüöüisnbvn brsüsc-melkiiin-
s-c-n oiit Skspsis vlltsesvo. vis 8tUies«llS Zvr Koktökvn im Lvdrrsvivr
dat Ziv virtsedaktiiods KituLtion nuob Losivdt Zsr Nörsv rvar ssdr
vsrsodürkt. saLvrsrssits sdsr ist Zor kvst« IVrUe r«r Vortsstsllox Z«s
'Ldvsdrkampkvs 'dva-issso. vis Mkvktso a-srZea iwmor vood ais dUii«
snsespbsn, obwobl si« mit idrov ktnrsvo sebon nber Zas Xivsaa blns.uü-
xsbsn, Zns üis svlbüt bs! sinsin DoIIn.rkurüe von 50 000 inns bntion. Rei
Z«m vorlivzsaZsa Ns^:düdankavüweiü «r«odsi«t vor sllvm von Ivtsrssss.
ZaS tstsüodiiod vin Isil Sss iw .VasIallS b--kincilieben vvISZepots in
blöbs von 85 Vkill. tvvlämark vvrpkLvZvk cvorclsn lsti vor kvvorstsdvll-
ätzv' Dsvisspnot. vsrorclnuns «isdt' man -,nit xroSvr Harüek-
dsltavs vlltxsxvo. k!s vsrlantet. m'it üsstimmtdsit. Z»k Zie Verorönnnx
«isd aat Zis NvstallZsaaklladmv, -owie sak Zas Vsrbot Zsr Nsieidaax
von Vsvisvll vtzscdrüllkoa vvsrcis. -Vra kl-o lltav » k ti>sllm » r k't
«tavZoll Ls vsstliodsa Alovtaowsrto im V-ii-clersrnoZ. tZsktzllkiroken
vrrsicbtsa einsn Lurs von 20 OOO, plu« 50 000, Dbönix wuräen uni 80 000
xsstsixsrt. 8ernsr Aswnnnen Dosbninsr 11000, Dsntüsb-Tvurieinburxor

25 000. lll-irpsnsr 22 000. risnnesillnnL 10 000, ^Dbsinstnbi 18 000, <üs nbri-
2sn clurobüsbnittlisb 5—6000, Obsrseblssissbs Vsrts bnttsn xsrinssrs
Oswinns rii vsrüsisbnsn; Obsrbsänrk xswnnnsn 3000, 6s.ro wnren Isäix-
lisd xnt ssbLltsn, HlLscbinsnwerte wnrsn 8—50W böber untsr
Dsvorrusun^ von -VnLübnrx-^ürnbers. Orsnütsin nnä vsntssbs IVnSen
uncl Derliu-Vi-K:i.ite.r wnrsn nur wsnix vsröuSsrt. ristnliwsrts
sstrtso am 2—3000 böksr eio. Nsssdrt warso Niaz «oä Naeketkal, Zis
i8 2000 xswanllsll- Sirsed Lnpksr warSSll. 10000 dödsr desadit. Ods-
wiüsbs IV e r t s bnttsn xroOs Diiiüütrs. Ilntsr nnclsrsw sswsnn
Modk-ter 6000, 8s.dsiZswsllZsI 7000 .„nZ >xka 6600 p6t. ^aNwsrts
wnräsn. bsösutsnc! böbsr rus cl<-,n bl-irbts xc-noinwsii. Dsiitssbs Ivnl'i
xswannvn 10 000. .Lsodsrsisbsn »ncl V n-tsreAsIn js 4009 p6t. Lm klsrkt
S«r TVaxsooaktisn dstrnssa Zis KursüteixerunAsii Zurodsodllittüok 8000
p6t. 8ebr Ic-bbnkt Zinx ss ->n> 13 I s k t r o ni n r k t s vu. nn clsin Lisinsus
L Halsks 37 000 xswalllls». 8vduokvrt wuräell 18 000 böksr, wübrsnZ
Nsrxmarw. Dsbiusvc-.r aoä b'slts» zs 5000 p6t. döbsr vlnsvtitsll. Vin
>1-irkt äsr Vnnksll b.otru?-sv clis Xarssrdödullse» 1000 dis 2000. 8odick-
kadrtsaktloo batteo nicbt ssnr «o srolie DmsAts«. llomburZ-^ücl wur-
clsn 10 000 pvt. dödsr, -äiv iibrixvll.nm stw» 2—3000 p6t. zo«tsisvrt.
N'ovllsovisl sowaollvn auxsNUir 1'extilaktisll. Von soostixob IVsi-tsä
Usxsn ksst -VüsbnkssnburZsr LsIIütoü pbw 6000 nnä b'elclmübls plns
4000. .4,rn Vaiat » n> « rkt wsrea clie TVarsvorLaZoranssll olvdt voo
DsZentunZ.

Osvlssn.

ki'r-Kwkkm-t s- ÜI«, 30. Lprü. vsvisso.


28.

plü

38 lipril

Allsmsrb.

5538)18

5583.80

5573.SS


»°I<!

krie'

Oslö ? srlsl

Ilorir«»«».

5182.85

5187.85

5211.95

öldü« ..

1736.85

1738.35

1785.79' 1714.38

!ch-<ls<j«ll.

7828.15

7S5S.85

7888.-

b'»!!s»4..

11645.88

U78428

1I685.78?l17S4.38

lis« V»lb.

28775.35

28824.85 28825.-

tsnlll»—

147784.0

1.38385.2

138453.8 138147.8

ÜS!!. ksd?.)

41.85

42.85

42.18

?°li! .....

2884.95

2815.85

2812.85 2823.85

8s<!»?«!l.

548-

551.-

533.85

ichxrsir...

5388.85

5428.85

5411.38, 5448.18

?l,z-

888.-

882-

881.25

1»°»!«» .-.

4523.85

4548 35

4551.18? 4573.88

IllMilS«. .

—.—Ilrüso ...

1481.35

1468.85

1488.38j 1473.78

Äiis....218'S5

SS3S.85

MM.-

M07S-

4S.SN

S3S.S5

S°5.75

21S.9S

kkc r-ün. 80. Lpril.

2S. 4. !

-icicj ! gnri I
»-Il-ini... 1IS71.-11629.-

«ciin«!.... 174N.KZ- 17äg.S7

Oinbisms - L16S.V6! 3137.94

üliMiiz,«». 5S61.K6 3SS8.84

R-tdoIi»... 7818.17, 7848.33

lislim. 1456.35, 1463.65

... 137736.8 137655.8

»k« 7°lll. SS7rS.dvi28S74.SV

vsviüsp.

so. 4

!>:!<! i Snsi
116S8.S-1167S.1
1740.634748.37
S162.86!51L7.S4
S5k6.v5?SSz3.S5
785S.0SI7888.S4
1456.35 1463.65
!137SSS ISS34S
SM5.5MM4.iII

?«ni.

ildmir ......

ixsim».

vr»!>ck-l!«:ls!i.

pc»k>.

8uds°°:4 .....
ÜUWkltM! ...

Solsrcien.

bps».

Sl»i!»1»s«m --

2818.93 2038.04
S401.4L-S4SS57
4S36.I3!4SSSS7
41.61, 41.83
SS2.7S! SS7.22
6.83-1 S.S7-
10773.» !10S27.0
221.44! 72256
14463.704536.3
3167.06 !3182.84

2814.85?

6401.46

45SS.S2

41.SS

SSS.27

5.50

10807.8-

223/14

14483.7

3216.83

2025.05
M8.55
! 4581.36
42.11
832.75
5.54-
10862.8
224.56
U.5SS.2
323307

' LüiO«-?c. 80 Lpril.

> 28. 4. I 38.4.

S-rlm.LS1LS - 0.8186

.>6.0877 ! .l!0N-,l

?r«, . 1b.3S-rS.S7i

>!°!Iz°i!.I 215.48 215.45

' /tmstLl-ilL:!«, 30.

!?2S. 4. I SO. 4.

1«!«!-°.>11.S7-,'11.SS

SkO!» .I0.M0LSV.008LS

ksi, . 17.27-,-17.S2V,

* I'si-i», 30. Lpril

-28.4. I S0.4.

0«»>5Il,Is»ii.:0.05>.? Ü.V5

ö»Ii»i«i. -.- 7V5.—

?Il,..- 4S.8V! «g.M

Vsvlssn. (ölitiSA/

Il°» 551.—'551.50 > ikstrlil

tsiiili».

ksii! .....

ltsllss.....

SMliel ...

25.53! 25.56 I g°s°»! tili!.
37.50 37.20 Nslii-li

27.1V' 27.1b il°r-M.

S2.2V? S2.25 I

Lpril. Vsvisvn. (Lnksng).

!ölveir

46.75

48.471»

lisr Vsrb ... ?

Mn.

8.8838-/,

8.8838

SlllMl.'

KspenklSM ....

44.88 '

44.78

.

Ttockboim .....

j 88.48

88.55

lisli»».-

Oovisvll. (Lnksog


21.-1 21.-
1473.- ?1431.-
88.38? 88.18

iioNssö.

bsliis».

^lirvmr ........

kogklllj.........

L8.22-,ll> 88.78

5osviall.

> 84.15 84 20

- 208.- ! 20175
-! —. 5W -
-56750 568.-

.. ? 256.-
. 1S.K2V..'l4.82>,i-

! 39.25
12.66

S75.- !578.-
7215? 72.75
2S7.2S2SS.50
225.25!22S.5l>

p»i >! . ..
SrlM».
iw«>!l!

30. Lpril. vsvi« sn.
128.4. I M.4.

..! SS 2V ' 68.50

.i 78.28 ?

...! 25.58 ! 25.57

s LnksnKi.

!!»!Is»<!.

11.88-.-

OslllrchlMb...

135888-

327588

bmsribs.

-. 483.82, 463.43

«i°».

!»»»!«».

Ilsll«».

38.32'38.34
. - 84.12,8412

Sllbslxrt....

988-,

KLNKEN uncj Ss!cims>'kr.

* klebsr 6 üiüionsii Lsisbsbanknotso. 5Vis äsr Lusweis voin
23. Z. U. rvizt, snb sisd äio Lank wädrsllä äcr clritten LprUwtzeds viner
wvitsrvll 8t«ixs.r u.n z Zer Inapspruebn,abinc üviteuü äss keiobs
wis sneb Zcr privntsn IVirtscbakt xoc-sniibsr. l)!c xsü».inis RapitüIanIaAS
wasds uin 533,1 NIIIinrZon Sl. »ak 8S88L MiiarZvn )l- Von äioser 2a-
nadmp slltüvlsn 373,7 UilliarZva kl. aok kdiodnüvdatrallwviüulliksll, Zvrvo
Lsütänäs üieb inkolgo verstiirkter LinreiebiwZsn äurcb Z.is Hsicb — trotr
vvrwedrtvw Ldsatr am krsisn klsrkt srköktvll; Zsoedva üilsZsn LIv
tVoeküsIbostänZc u'm 171,6 kZilllarZeu V. unä äaü DombarZkonto uin
2,8 >1ilUarZsll kk. .VnllAivrnZ ävr zlvivdv Lotraz w!o kür Zio ^nl^vvvr-
wsbrunz srzibt ü!cl> für äis /.nuabmo Zsr l'i-smZvii OslZsi , xio bnbsn üi<-,b
oäwlisk nm 517,Z Vlillinrösii U. «nk' 3671,9 NilüarZvn H. av«?vZskut. Dsr
v»n Z«r kank /u dokrisZixenZo ükovbsZark nii Ladinazüwittvl« kislt üied
ctw-3. !n> rltuümnö äsr Vorwocbs. Dsr Dwlauk LN Daiiknoton n,ibm
um 258,1 Uilli-X-Zsn )s- :ink 6096,1 5l!IliarZsn N. 7.U. Zsr ilmlüuk :>n DZr-
IeknüksüüSllüc.bsiovn Z'biZ nm 0,2 UiIIi->.rZsn U. aul 12.6 DlllliarZsii U.
--.arüok. Vus Zsm 6-oIZKaüüvndvütaaZv ckvr Lank üioä in <ivr 8v-
risdtüwovbs wvitvrv 65,3 Uiii. Svickmark io cka.-> >w Xaüiancks radvncks
DoiZZtzpnt übcrzokübr t woräsn. vaü DolZZspot w-nr<Is kür äis 4 u k-
nadmo einsü D o w b a r Z cl a r I s b n s !w ^uslanclc;, unZ swar in Iküdv
von 81.9 U.ill. Dolämark, in ^nsprucb ffsllwllms». vsmp-om»K Dt ,1er dsi
üUülLnZissben Xsnlr.ilnoisnbsiikcn bintsrloZts uubslaütsto 0'sII Zss DnIZ-
bsütanclsü nm 19.7 U!Ib V. :iuk 161.8 Uill. tlolclniürlc vsrmbiclsrt auüZswis-
i-.vn. va u»ter cksui DolZboütanZe im ^vüwviü Isckixlisk <Iis. rvr kroion Vor-
küxnllpi äer Dsis.bsbnnb ütvdvnZso Lstraxv orüc.ksillvn ckürkvn. ixt cüs bc-
avivdllvto,- s« Vnmdarcküwcvkvn adflvüwvizt« 8uwms vvn 81,9 5l>II. 6olck-
mark a»ü äsni O-olcibsi-t-mcls clsr Roicbüdc.nk anüzc.ücbioZvn. 8ic vrsvbsint
->dsr untsr äsn üvnütixvn libtivs», weil viiio svtüprsvdonZo Dorclsrunc- ank
Rvskxads Z«ü Dolckc-- naok Lrlsüielloe ckvü IDomdarckssüvkLstvü bsstsbt Dio
DonibnrcksebnlZ wlrck untsr äsn Dassivsn vsrrsednot. Dlo Seütänckv cksr

I.Msi kksMI «r»v k^i'ankkur'tSi'

8V8KZSL»88VII.

lÜLnk an Uünr. sn aüs u n s Z I s m Vlsta11 slnä !m ^usawwenlw^ss
kvrtsvüvtntsn >dUekernnzoa nsa Aspi-ä-rtsr 200-Uarkütllvke '
wiscksrvm vm 2,1 IMUarcks» U. avk 13,1 UiIIiarZon kl.. k^^^jiiisrZk''

DrLzssrzsdniüüS äer rlünnütättell babsii b!< r-.um 23. ck. 8- '—4. '^jp- ^--7
Uarb orreiebt, von ckenen bisber rnock 9,5 Uilliarcksii 4l. vow 6'°

ssnomnisn sinck. DIs Darlsbusbsstiincko ckerDarlsn«^ IZgricdV'
in ckvr Vorwoods riiirüebxeganZen waren, crböbtsn üivd.w o,. ^ K'

wvsbe vo» »sveill llm 121,1 UUUsrckvll U. auk 1376.2 «gpüedsiA

cliosen Ksll»llüiv!d«nxev entüpreskoncker Letrn« an V»r1ednük^ 6c
Oob ckor Roisdüdallk von ckvn Darlkbnsk:csssn ria, üv ckaü üw / '

Laiik an üvleden Lsbsinsn unlsr Lvrüoküisdtiznnz cksr ^ z,k
üvrüvkzelsnirten 8umms vinvn iünwacbs um 121,3 Uilliarcksv - -
Uillisiclvn 4lark aukweisen. '

vslltsodsr 8sivdsballk-Lllsweis vom 23. Li>ril ^ ^

-°?°» 4>» 1823 Vas?^"-

"I>,s ji» M. 1üüü>

0.548 !i!,lsll S«!iz°j .

V.VÜ8 IziMili 6,14...

5.803 t-M«!W>d>!!b'»4g....

5.886 !>-!>!-j«»2i l»»d-!sMI b«l ösr 8M «» kiizlsÄ

663-767 lbiüu-ÜWM.üii«!»« «»-l üs-lediülisirümdsiiis- -

1.738 !I«Im M<j«c«i S»»'««»...-

180.834 lllsch««! »»4 kchsik ...

2SS7.1Ü1 ük'»»»!. 8«!ch,-IchiirzMei!!>»zs».-----

54527.1,<»bsn!-l!siled«».

2.123 ? sIi,11s«-«sil-»-i .

346.961! !s»!iizr i>N,s ....

1822

1018.M7 -j-
99Ü.868 4-
858.567 -
41.8V1 4-
3622.768 -
9.605 Z-
2473.208 ->-
147835.458 -
31.782 -
230.518 -
11407.481 4-

1823 .

1M14.SS

ZZ- Zs

.---LZ-^Z

4S°-8ks V-71644Ä

18Ü.ÜW
121.413
132627.750 -
6038.858 -
W7S2M1 -
3184.1M -!-

??;!>

N-i.--


- iü»i»I-I!sb<I,i . ,67 264 „-°<X!7.3°,

»°5-ks--s°»>l! ...,-.<a<:nz2'7S3

1435.85! ?i!°i°»-5°,I-°! .I«M»z0S "IV.I-DÜ

1855.855 > > 8«irb »»4 üssi

953.755 ?"^«° j .

65.213 i Ikscklz« ?«!!',„

Uvve Zcklikü-Lallken.
unck L? re ck i t b a n k .V. - 6.
institut vrricbtst, cksm ckis

"'-if'

--!i!ZZZd

Dnter cker Dirma Dsip 218^4' —ö» ...

wiircks

mit 200 UM. l'l- ^

. Rolanck-Uevie.ionü- unck -prsvba ^^.)<c>

stebt. — Dntor cker ?kii-ma DoipLix-sr ,<üüsKU
paxnie, 'kraiiüport- unc! 'Düekvvrsivdsr
ni Doipris wvrcko mit 200 Aill. Lk. oino nsuo LktisvSvütz - ^Z.
ävt, cioroii Dri'uuior nsmdaktv IieipÄxer lvaiicbwaronbäuU'

^^uLikis unci »sn.äsz.

" 8»ri LNKüam, IVaedk-warvoi'abrik L.-6.. Rlllü» ^ ,,g 'lb/i
Dollvriilverüawmiunx Mnsbinixto >Isn ckabresabücbbik
sinor DiviäonZs vvn 100 pDt. Dü wuräv oino Ivap ' '
vm 13,5 ank 15 UUI. U. bsüvdloüüSll. , „

* ^rzsntiviüvd« Illaiüerats. Ikaed eiuer llavaüa-.ZÄ",' V>"
^.irvü wirck ckio klaiüvrlltv okSriei! avk 3 890 000 1>v.
ützdllittüsrlltv äer Ivtrts» künk ckabro bstraAt'5 300 000 l u- ^ l>»
»-Vvrrckedt »uk ckea Srportanküvdlax. Der Vsrbaack
waro»-NornelI»llfadriken dat bsüedloüüvll, ^.pitektz^
mit äsr 4<nLsnbanZeIssto!Ic
kallsn r.ll lasssn.

» krslserWäkixunjx. vis . ____„__ .

Ladrlk » n t e n vrinäkixts cks» aÜFvmeinsn blnkscklsi-'

Mk 39 900 pDt„ ksrnsr cksn ilnkselilaA kür DasisrmosüOi
28 900 pvt.

peues
.-6-.

l>e-

äsn Dxportankscblakl dis nul
VersiniFuni; Ko'inZe»

-,-en

^U9«0

3td00

r eZ

>'5k

, Zn

,rr'

" vlvlck«nckeavorü«KILze: Diokbau- unä <p pDt-l..

V.-D. vorw. V.sdkarät L Löv'iz in
Z..-D., Holr/urioktsrsi in Dabarn,

50 pCt. Donns: D r s ! t s n b u r p- c. r ?? o r l ! a n »- . n

.V.-6. in Däc-erZork-llambiirp 12 pOl. (wis i. V.): <> 4
?k o r t I s n ä - / v m s n t k a b r ik !n Uisburx 100. (30)

V'.

- unck -p-iE

?X«rckba»s°i' ' lic^'', p r i ^

,pv'

V^SS'SNMRk'KtS.


DorHii, 30. 8uiipt8ä>r?lilivj) -DiAercl.^ -,i>--

^ii8t4i.'iKliiiMsrl von RoxkSön rmr ^bNekoruvlr p'ixvn', 'iS'
setrmkivstslio. war öle Ilaltruis c!es ? ro A".'">'^' ^».01-^
'tvs besonöers t'iir Vetrviös vlsäer kest- b'-",,. gp,
kolxs äer U's.obkrs.xe äer Lliidlen etwss iiöl'or -^g^te
iLK IiWLllt. ver versvbie-äontlieb snirekateno
ltvn, äer sioli nu Usblnweeken doim Dintrii^,..^.

.odlsEr- .ore'l'^;

inod cüe l -U' , ,,oi ^

, n« <60

tsrnlls velllxsr slxllet, ist verüsoki'ASsist.,
vvräell dödere ?reiss ><792:94111. ^.nod cüe , ,
tsll 81 od otwss höjier. Oie iibris'Sll Vrtiii'o^ 06
vsrLlläortvll kreisvll eiue» rudison Verkenr-

" llsi-li«, 30. Lpril. (ä.mtlicbs prockuklnoticrungsn- ' ^

28. 4,-4


6'«!-«» !»«ch—

8»z««» wsi!!—
lkMWr-llsnts. -

8s!«c »>»rt.

Ksb .

. I«ik .

MiiüSMli! IMdz
Agz«»!»«'»! Ilükz
VlollSkt'sie --- -
ÜOMXWl«-

llüer-Uw,

<27.4. j
> 11168?
85Ül-
3586,
4280

28. «pril
81588-82588

38. «»ril
82088-83880

Kzp;-- —

51588-52888

53888 53588

.

47888-43888

47888-48888


48888-47888

48888-47885

tiieillk LrdLS» -. -kuttsr-Lrb^ii - - -

55888-58888

58888

l.llptH8!1, tilsu - - -

178888-188888

178888-180880

iM - - -

145808-158888

145808-15x888

Lsrsckgüz s'.t —

28808

2LM9-28588

Rzpckllcjir'l-

28888

28888-38898

Irorxön^ömlirsl.


Sff

?W-6500"
6ülW'65"Ä
Ac-Oüc-kO-Ä

^ncio !

.MÜÜ-'L^ ! 'EW--

130005

. 42886-."--.
17500-rsol-c

l'M'? )l>°!

ickliliüAsl
tM

30. .Ipi'ü. K s t a l l p ro i!- s skilr 1 KA).

klslllolK«»!«, .
llsllmsüs-Hiiklrl
MltMMirdbbi...
>!Ms»l»ini»Ir.--.

3V. 4.

I1.28i

8ZM

3508

42V6

''d-nchlki.ri°1 ...l4457.67?4487.-

-isü-.ilmlr.I 3508? 3588

4iumi».i.8Iöl.I:l»«l,' 13533? 13570
lHvmilillini.Ssll«»! 1361L? 1365Ü
A»»Ss»ll!i,-ikS!!l( 28308! -38880

-2Sü°!

1ll!1--r»!4°)g8°°

>i«>E»

ürsi»»' -

vwll, 34». ^prkk 182S-

^lctlor» Ilrrlllülei-DI«-- Dert«»-ne-k;kr>ri»is!<'7k.

?1S!-t°l8»P.Z2774xl!i

!lM«kk! Mbs»i»! —

. ksamkk'slsr».? 1268856
8««. Kilwl«»

.-LMLsiömd..

. .UlNMb.lölllüi!.

. ,U«r»b. Zi»»«l
. .Vlxbv 8°kol<>.
..1«!klb.S>»4.

. -AelMl.

iäi, 8«bl..7,'ölb>b

lbliM»!«!»:«» - -

i<l!-l

I7V88 <1

ZSÜÜVdS

3V. biili!

, —ü
? 12588b«
-14888dS
17888 6
4VV8Ü°6

112681-6
18888b6
1888866
57888 «
.,-,<..,..<.„-.„1878886«

ileivklk-<1258V><6

kl«b.-5°!.V» 188856
....Dll. S.j 4SS8i>S
. ...blsmm.. 33588<<6
Mlk ÜÜSM... ! —

i-chsll. 8«»>b°b-! —
.MMlpM-ZTlülMbü
ibotAl. üeriick. 158886°

«4»»i°. 11888b>'

lö.iimli».3998816

-l>Ä°°ch.8ulI°ld 3188866
8888d«
34888d6
SVÜÜÜdS
4188866
4888862
208V86S
548886°
2888866
145886°
SLiWb«

1288866

ISVVildü

1980866

!«'< i°lr°LI'<lI..
lzö. vdMlsbrib.

l°«l 4.-5.

«7. koiMliilN.

!«7lHe»»lÄi, - -
ieckbLssbel.--

big!»»»».

imzüLl»»» ---
llsi-5!ld.8l°»b.-
ilem.-S°ri<! 8sik.„^. „ -
!l°»»l il.-ll - - - -! 248886«
!r»ckb.!«r.liU-. ?29980t><.
!-»vr«!°b. Ichleol! 8888866

ülbl'ivg -! 1288866

Arrls» krleiM. SVISVdb

W«»> 8°>>bid°l7,23?.'9ü6«
.sLb.8sr>li°<li.!248v8dS
.l.»»dr.04°tr>. 1388866
dM»<i°,t.»»°-.? —

doi» .Üsldrildcli - 8588866
. bl'mdsim... 352886«
> -Ä°!l°> I°r illM!348ii86S
k»i.°>e!i!.i!Lr»dg.!2?t<7866
!°>m<«l i,lst. ...1521966
iLvkch kilsik. j 2428866
„vüiil-kübscheil 3558866
. .V-lI.-1»b°!i Ö2588866
!<»«<-.».--/1>LA68

158886«
188266
44886«
388886»
OZllOMlio
! 5888866
! 7548860
1558366
?1288866
>388866
32888»6
88886«
4888866
5182866
4588866
4288866
2588866
5858866
238886«
182880°
S77Svd6
S4M866
LLUSÜ'li:
?M8üSi>«
-148',8->6
?3258866
!2728Üd6
?2888866

?58888 6
18188866
45>9086«

-3890866

I " ^

,1552866
! 2888866
?4588l»«-
>3888866
l1L50M

llrnöe». !ch»°I<»l ISVOJVt'N

Iliilbkii» lt.ll-.! --

8<lr«k!<il.-8°!.8»ll 2498866

1? Dch°ib«k M»!.
25 ' k!!e»<k«li5s>!°lrl

..'-bl°l.

3g?klbel?.ksrd-?°v°r
iz!ki°l,lr.1<ek°l. 5°r.
25? - -kichl »»>! 8^0
35?k>W.!!°lI.Ä«IIt.

22?»°,«-:.

pvkmsli. 9s-ir«sl!i°
8g?k-bsnl>5 kebmsl.
25lkni!»M üsrib..

1818866

128886«

1M0S06S

378886«

4288866

1758866

5188866

238886»

2198866

88?k»ii»!«l l»!M. ii.?44l)8Ö66
Z5?s-d-l8I-b!iN -- 4780866
15?k°d«l 5 Ichieicher >848866
2v?k°l<l1>il»<S!«i!!-- 1478866
25?kö!ls»K6»!l! 5588866

-lp!k°i»m°ch. Isiter - 64828:6

85!»°!!« s°»«!i°l«. 878866
22 liilksdrib k»I<!° - 2488866
— !kl°»i!l.S»!l.8°»g. 3-906°
15!-.5°!g°!«il!chskt 1838866

5,9<. .5»!.3558866

22,. .ISgzchi»»» ... 980866
5?s<lch!Ä°W»k. :>. 2258866
18 ? iiexr. >»<>«.. äs>«-< 1758866

59 9«ii!«z, k«ch°r°3< 1182866

28:5ei!°»b. dvkrtsbi
ZN lMchiM Id...
4V s<l°lks»i»MirÄ5t

588885°

428886«

238886«

158885°

258886«

4S58Ü-S

388386«

28888»«

LSHbiM ...... ?558886ü

18,5m» 5 W»1--
85 b°i<! S!l«»Ld>».
48?8°I»M°r!4» ....

< 2-9:«!Mlb käü°».

.25- !Sli>».58l°»»--
28>4«il<!er»d. bidlel 1288885°
48?»°i->i!M!t°°°t..?418VV6S
3!<!5!ig°l! V°l!i»b. - —

14-5ii»el!iilM°b!-. .,1788816
5<)'l!i.1<ir4,1«8°lv.. ,3288866
ISlMad 5»i>l°- ... ?7888866
ISibschl lisidss ..,1287566
39- iiM!!. kerbmli!«: 3158866
I2,,l»Ir»»!«i ?b. .. 1288866
25 <l»ir«cib.i!ilu»g.. 2488866

48 b»t»i. M»ch°,<

Zv!!l»öioMSl°l-

M )»»sbs»!bchr»d5t.
-iU'ÜWIb.llillMl

1428866

4888966

28M866

LROObd

24888°«
2588866
28.58866
12S8V66
U588866
4588866
irOOVdü
3388866
4588866
1758866
5588866
2758866
25L886«
4888866
48SÜÜ 6
1188860
1588866
5588866
588)866
888866
2588868
320866
1148866
— 6
188886«
2488866
1888866
1158866
7388866
548üiS6
248886«
5858866
155886«
5398866
4358866
«SA166
3188868
21,8866
458006«

1775866

3458866

7458866

14888X-

4150lM

145886°

3858866

1588866

388885°

228986«

rLOüüd«

,58

158

58?

15!
18
12
18?
28?
38?
18 i
15?
38?
38?
48 ?
15 '
18
48

14
iZ8

15
W
33
28
28
4g
Ss
18
75
58
48
35
48
25
15
12
28 ?
15 ?
48
1A-
38 !
18 !
48?

'üslllnilie» ü«!ch.

tichl.lMm
lilemZchg»!??»..
klvlb L 5lb»i°...

ilo»!°l«M blkll» .

I!rskl».4!l«ijr8..
brsllrl IkbME
ilrxiM.I.-S...

t°b»!«VSl_

ksch 4»g!b»r<l..? 1888866
t°!i°l.8e»i»z°l.. 158886«

2288866

1388866

1588866

2588866

85886«

3588866

4825866

88886«

2808866

8«td°I!lsllMch
.-!M°rr,?k...
Ubibsrg«» blllbls
tiM. blsi-mild!»
I.li<!°»!ch. üislsll.

>.»Ir blslrbi»«»- -
d»r lviillilrls...
l»°!»br°lt»°lbs. -
l4s»«i». Svlrd...
dlsisil 8°»»d«l».
dlelsilg«!. k-bkrt.
Ksxsk, ?s»l...
lüsz. blllb!«»..

bick»»!.

Hstkl. üsllir....
..llberm-!?!....
llschsnllli». fsdrr.
Ilschrm. -
üissvl, I4i»°i°löl.
?°I»l l!»m —
plsir.W»,.-kd.

?dil!iil>!l!.-8_

porrslls» >ll«ü»i.
ksivizsr, llsbsrt -
8»ei». ilebir.bl..
8dei».N°!ch.I.s<j°r
..Lst.Rsich...
8»s»°»i°llsrb...
bieblsgsl Nzich..
Wbsrx Üslmt..
kiichlM Ilschl. -
bijjzsliMlbs. >.

Ichleiikssr_

!ch»°iiikl ä bsvsll

988886-

17üü0dü

52888 »
338086«
5888866
1925866
828866
385006«

4798866

1888866

1799863

1387568

1888866
15-58866
118886«
547586«
1188866
1888868
11088°«
48888 S
218886«
138896«
1718866
2S2586S
r4S8ÜdS

188886«

155886«

4458066

828866

125696«

2588866

1488866

1858866

258886«

888866

348886«

415886«

L88866

335886«

2188866

159886«

17800d6

54L886V

5788866

358886«

?528!!8«

?182586«
?182886S
'42888»«
?2288ÜID
!548»8'°K
1188866
?188806«
1458866
?35V8V6S
>2889866
?1888V66
,13898»«
?62888l,l
,138886«
,2888866
,1288866
,47888°«
2388866
?18800d0
165886«
-L7S8Ü6S
?288886«
>337586«
138886«
152886«
528886°
95986«
-148886«

28 ?1ch»°!>i>l.ki°»bld.?188v06k

22 ichrsmm, I°ch. - 2588866
25 ?!chnlt°. 185886«

16 Ädllchsil .

78 ?sch»bf. bsmsi!- -
18 ?. -8°<r, kl°»b!»ll
88 . .IssmIsrMsvd.

28 ?1«ill»4»!tri° Vvlkl
48 «ch°151» ...

8 ?li«!»°»! ebbi.kstl
58 ,.. 8!«! ......

88 lisme»! 5 8M«

1i°sil». lisiMib
!l»«ilrirb> —
KÄ.lmmvbilim
. .Isilel. !t. Ivsb.
. . U»I«IlMllll!tl.
;il:b!t°Ik.8m>ls»
Ilmb.n. Ambsr.
18?'lb»ri»».l!°k—
28 'idle» -lllk.--i»giei

MdMlbs

Vsrsl» chsm. l»4.

..dslltich. 8«!..

. -iMvii, bsrii»

. .«°r!!5t. bo»!>

. -piaisilrblib. -

..viilSVIM«-..

. .M!l»kk-8sr!i»
VvztI.Nnch.1t...

Vllizt 5 Vssklvsill.

.... ÜMM-libl.

-»Sll«

Voltobm.lsll 5t.ll.

Ä°7!i 5 krsZ.- -
llisgsl!» Lxiil. - - -

Aerbr». slllttais» ... .

378886«

7458866

18S88ID

128886«

158886«

1828866

282886«

4888b-

485886«

7108868

88886«

628866

4888866

1388866

192886«

1888866

1785866

4888868

2858868

3128866

2858866

880866

817586«

Svosvoo

1788866

1288866

175806«

2258866

2288866

1888866

1788866

74788°6

125886«

1488866

1758866

17788b«

LchxchMsrb!!

Ischsr Nszköllisl

. -kl°»be»!b°I.._

..lleildr»»» ...'178886«
..lWt°!° ,...j17S8866
..8b°i»IlS» ...-13''88b«

. .5!M°-i....> 1788866

-288886«
^75886«
248X866
l!!S000'x9
128886«
1589866
1388866
124886«
2325866
428866

1488866
6858866
85886«
6S5866
4288866
138886«
178086°
2258866
1118868
178886«
4888866
353886«
3298866
,2888866
1888866
328886«
?61v»8b!i
j185886«
'1475866
185886«
j2588866
j2458866
j2858866
185886«
?738ok)b6
.148886«
!S88 866
ilSvoviS
,208)06«
?28Ü88d«
?180v0dS

?218886«

?288886«

15

sUTNüüTklschk

875G6

83886«


IMg lir. kHi—


328)6«

5

15

^srl. S-lllL-..I!r.0

1»l. lal. S«»d -.

288886«

252596«

4

14

Ilsw.ei' Sslltrvlli'..

F700K6

82586-

124

WMgllL.

400021)0

49900K6

3'/»

18

3s/. itaväsiLbic..4

blitlslblüli. s»4..

48886«

!M(1K6

3

14


188886«

183886«

IDb

..blsM-at...

88986«

101001)6


12

8slz-)I°ü. >»l>. .

508868

48286«

18

llVlvd. Vsrsiaib..4V»

1k


758886»

798886-

82°

i!°-,t. «richl....

245896«

235886«

'

8

gsrllaer bpi.-bb.6

..tÄiIsrdsab -.4'7-

18

5omw. v.psl'vst!)!!.

1858868

187586«


Ossl.-Iiiz. Szck.

85886«


4

14

Oginnl. tiztlyJZÜi.

228886«

227586«

8

ktsIr.IlMld.Ssab

5S00M

58186S


24

vellküill 8vll!i ..

3888866

zigOüdr-

7'

?<»»-!. 8«<I.-8nidt.

2888 «
volltLch'^iZt....7


LLZObO

2250d6

5

12

. -M. u. MchLb.

8000bO

188886«

18

KMLbnIe.

85886°

12888X8

4V-

8

. .ll)pslb.-8t. - -

81886«

28986«

12

siäe-ll. knüütbsnk

S8886«

53886«

4

48

..MMSr-U. .

385988


8


3400-6


4

18

- .VererllLdsni:..

88886«

83986«

8

Mc!. 8gä-ll....

489866


Zv-l!i!!Mlo - lle!...

222586.«

2358866

14

Zü.äij. virc. ^ör..

1".000d6

1288066

3

19

OlSül. 8s»t-

178886«

1775866

3?)

llllillnbgnlc Viisn.

21588b«


4

8

kiMdLk-i-üallic .

4973b6


1S

Vmillrb.üllmdllrg4

8

ülLSirä. tikllltellbk

»1886«

SS8869

18

iVeridgllk. Vrkf..

588866

50001,6

4

18

kr?llilfllrt>rr Lsirk.

788861-

848862

47^-

'.Viener ügn'icversill

1889866

155886«

3-9

18

- .tt>pot!i.-8gll!:.

290030

31896«

4

Äürit. !tlltendüil!c


140005-

8'9

3

.. tivp-'ürsli.-Vsr.

25886«

36001)0

18

. .VereiriLdallk..

63501,6

7L00dr

S'9

k'k^ucrdrkvks ri°°cj Intilsner»

3

4

25. ilsrisü»!. Ibstsll.

" j 8°chllMl 8oS ..

15 ? Suöer»! bi!°»<». .

88 8°lliich.-I.»»SMbz
14! b!ch»°i!«l 8»rz-v.
88 ? 5«!!°»°. S°rg». .
58 ? bsMllsr bsrzdllll

16 j lisIi lichMlsds».
68 ! . .Liröetlllrtb..
28, ..Usitsrvgsi»..
Lüjl.!i!lil.W, ...

ZSsr-kiiwei-Irü
l28Uvd«

- L.LHSI».

,515886«

WV886S

l-zOW-i,

678886«

11l00066 lkgiülSdN
868886« -888886«
uisvo»«! —
lSlooobüjn»»«
4S8S86« ,5588066
7288861. -728886«
685886« 7288866
LlvüüdS SÜSÜÜbr

dlslllls-.ns»» ...

blMllllich bsrgd..

üdsrichi. dli. 5eö
. .kii.-l-ck. lsrll.
5t°,< blillSll—

?!<«»!« ..

5b°i».5lsllllb»bis»
libei». b«di«i>!is
biebech, liloals».
leiilli. bsrgdsll..

?7980Üi'!

,355006«
545886«
'83258b-
Ä4M66
,8889«!,«
?759<,0':
j838886«
IMÜ066
24788b-
-SLSÜÜH-

8408866

48S88K«

5738866

LSOÜÜb-

MllSObü

738886«

!M0l!66

lSOllObde

2788869

SlVüüd«

« «.<!» L-lV?Ir.tt«n.


lilb-r-k
?I°li». r°>

5°p. ll>l>-»- U- -

krs»bl. Ssp.-5b..
. -;°r. 22 °b. 32

1286«

1816«

18866

88LÜ66

886«

1186«

886«

15866

1866«

. -l!»m»>.!. 2. -
..dr.8llb.18S2

.dr. 1

krtl.llpi.-ilk.-V..

..dr. 44.

..!. 28-381.32

..!ü. 45.

ü°»>d. 8p<.-5b. -
1-88.381 k.
Wviagsr SW.5b.

..1.16 b.1S2! 1186«
..,d°. 1SV5,07j110b«

».«711. 12866

.vcii°rds>,18Sb-

?r. 8°S.l?k. b-22? -

.°b.24? -

krellli. tsotl. 5»ö. —

..v»»188S...' —
?r°°S.kköbl.-5b.. j18üw
.. ..k,-.17.18.21 j -
4 jbbel». brpolb. ..j 118>")

l -

'lvLb«

1886«

9166

lisüllll. tsnil. V..
ll. tii.-S-tl.-5-!.
Wdm Vleit i. U

.r.5..

?5«»I 1SSS

188l>«

1156«

816«

— 6
148b«
1876«
,1866«
196-6
-1186«
1286«

1886«

Ü.N566

-1886"

Sü8ü0dü

4 »»i Wd.!.8.,F? -

4 -.v. 91!.!...«! - -

3 ..r.8S....5r.,41088x6 428886«

4 tlbsbstbdsd».. -! 438866 458066

4 kl--r.lsr.«>545896« 355886«

4 üsiir.c-ll t»». ls 378866 355866

5 0°it.!I°r>l».74'.« 25846« -

3V» .. tmr. 74.. c« ? 25886« 388868
SÄ..km.lk.tld.! ' ' —

3»/) ..r.!LÜ3UtM?38S88bg
3Vi . .b<m. Ul- 8 bl j°288üd«

3-), ..».1383l.il.»IIlj -

5 .Ssit.rSiib. 1.9^-478886« 478836«

4 ..<.9...18886«

2.6 I-.Köbslm.. kr.j555886«

2.6 ,..<-»» 1871 ...'555886«

5 ü-!t5l°sird.187S 558806« j52808d«

4 - -r°» 1883 ... ,188886« i NVOÜd«
8 ..!-VIiik<».!.sl.!ll!ll80860'llöIW66
3 ..II. k». I. kl.'S65-!l»'° ? —

3 ..-.1885 i.O.s. 888886« ,858886«

3 .-bz-»r.-!:sl-.s- 333886« 378886«
3?..,. 1885 ..,--, —

4 ,?il!<!«-?l>!°». 11,58808 0 558886«

3 d-sd-OeO.-kdi. »7? 308869 —

4 'lliiMllirbMM.?? 35589" 4888)6-

5 ?Vlsb!>riI.,.79sl. - -

' l-llllillli-chö i i.,9 , — . 28768H8

4»/sj.t. lii I - 44088X0

3 j!«>«». Iilo»°!lil !2888üb« 27588b-

S >sei!llssl«!.IrillWdL?rSDMs«

vsllirörsilMzgll!.! 89.75K6

. -°b. 1935 .. -

U48d°


885 l>«


43886«

. .slvüar-MzttLa

2SS2S66

..!V.-s.l. 1832

61»«

. -Vi.-!X. 118"k

886«

.r. 1824

91d6

. .Uufrlled.

S88866

. .5v3r-?rsm.-Lv!

3816«

- .'«lgllllrgvlsi.dg

2568

?l!»S. '. 25


.r. 1831


.1814 vsil.


! ..Hllll5.

18566


1586«


23)66

D<i./>»!.». 1881


..von 1908...


. -von 1919 -..

-

. .von 1875 gdy.

1156«

? ..V. 1882«.84

I05t>6

..v.1882 ...

18566

..von1896...


Ss,l.ki-.-3.».4!I.

2586«

..kk.-8. v. M.

1916«

. .^«.-3.-LüI...

3856«

. -piSIr. k!r. S..

33556


275K6

. .kov. u.v.1395

38868

üsmb. b. 1818.

1886«

. .gm.von1900.

13868

..bt.Iie......


..w° 188S...


ÜSLch» r°» 1898


....... gdgsrt/

1286«


1856«

LZcK!!!rdS ÜSllt? -


V,'ürtiö!vd. u!c. 35?

188W

..»»» 1378,M


. .vov 1903 ff.Z

130K6


äi'.g. "!.


. -i.ok.'ll.KlMn


Oi.rck. ^iMd.-k..

9000K6

Zcdslltung k.-3. .

82886«

.. üsvuLMme .


^üklli. k'-ei'dgdn .

26000^,

39.756«

114866

57566

43586«

SS8W6«

886«

7»l>6

8!>>«

18/086«

31866

1856«

135'»«

2686«

1786«

12866

12866

11Sd«

18S°S

118!«

2586«

1886«

358'°«

2886«

35866

1186«

11866

128'»«

1185-

1006«

188-6

11N-S

llll'S

__-7«!2W»bSH8A

,-->!. ll.lisE-^" - : 7^?W

"Äb0 ? ^b»

<882

:

..»-»illf" j; j ^

:B»x88sl<Är
::-s?::?"' ?

758860

..voa

onOO^'!

6760^!

oAü-"


I-t5c>Wd6Lö^ji5Ä2.

ÜZyZMZl'» .....

......

krs.iLittkclis....

^llsüäisLe....

-»MSv. 12.

o Ö-Ä.-Wv- rd)--

178).-S 15Z3' c-

5035.— S -515-- «
138788 « 138380 «
2817.- » 2803,- >-

H73S 8 I1S15 <-

i I

i!

..»«E'" 3S,

9-?!-:-'-

:SZ

- .!l.-8ls— ,

..,.1SS7---',g2808bS

/.

- SlliI»r-°7 f s.f'l-aoüdr

133 ^ P
8089- ' °
S4S0.- Ü
SSL,--:'»

opch.--.

l)um3iii^
!ch»-«br - - - - "
;ch»»ir..---"

Mechll-M-il-

^ts°s

' 7^00-^ §
 
Annotationen