Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0788
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

V^SrtpApiSi'QöfLen.

k'rsvklurlsr L8r86 V0M 8. Asi.

vis sdlsdnenciK .4. n t o r t v o t s ? o ! nesrSs sn veotroklsncl
tist !n vnKlsnä tiske Vsittinimunz Iiotvorjrsrnksii. >Isn ikt rvnr Suei,
in LnxlsnZ niit -äG äentWlion Vorsoklsxsn niokt sulrieäen. ksitte sker
äook xenninrodt. ä»k I>snkrsioi, «-snintzr tzilksrtiL ra ^Vsrko xinxs in
einer /dnsektz^sndeit. rn äer nued äie iiiu-ixs.n ^Uüertsn in kokom ülnks
intürossisri sinä. Vsruw iiLtts msn iv k-onäon eins ssrnsinsLms Ikots
äsr ,V!iüsrtsn »ut äis äsutseKsn Vorseii'Lss kiir- sussdrLvdt ssdslten.
ünxiLnä, suk ässssn .Xurslsiqx. ä!s äsntsodsn VorseklLktS srkolxtsn,
niösdttz eine k'ort.-sktnvx äsr Verdsnälnnnsn. nnä «o dleidt ru döffsn. ä»ü
äis äeutkods Xots äsn /VnsLsnZspvnkt vsitsrsr linterbnnäluncton düäot.
IVis s-ü sedsint.. itt LneK Vr.-inkreied niedt Ldxsneiut, in sinsn >Ioinune!!-
sustsused mit äsii XNüsrtsn in äsr UspsrstionKkrrAS ru trstsn. vis
Hnsioderdsit äsr poütisodsn Vs?« disidt äsdsr rvsitsr ds-tsdsn , nnä
mscdts tieü - vitzäsr vor sllsm sm v s v i 5 s v m s, r k t dsmerkdsr. >vo
eraks üsrvositüt dsrrscdt«. .<uek »m .L kkskteu m » rkt dleidt äis
Nsltune unsiedsr, 50 äsk ried de! Vrnffnnnx äes Vsrksdrs ksins sindsit-
üede Isnäenr. dsrsusdüäsn konnts. Ü5 rvsr inässksn ks?t« dlsltune vnr-
dsrr?edsnä, äis. im Vsrls.uk rvsitsre vortrodritte m»odts. Im Voräer-
nininä stLnäen ä!s sekvrsrsn InäustrieLktisn. äis vsitsr »Ntsknliods Xur?-
dstüsrunZeu srrisltsn: »dtzr »ued kiir »usILnäitcds Hsnten nmedts tisd
»tüikertz ükLuÜutzt ksmerkd»r. XLeddörsüod rassn äi« vsvissn leiedt »v.

öm Aont»nm»rkt stsnäen vrisäsr ä!e IVsrte äer kksin-VIds-
Iknion im VoräsrLrunä. .von äsnen küel^snkirodsns.r id.öOY pOt., ImTtSm-
dur^sr KkXI.pLt. m ä!s Höks t-!nssu. Vsrnsr vsrsn Hodltznv-srts tztörksr
ee.krsst. IlLrpener dssssrtsn eiod nm Zggög p?t„ üisdeek-UaNtjin vMrsn
dis 'W Ovst KskrLxt, odNtz ÜL^ tzins kVatir'kpStLnäe »rekowmsn tv-irs. H«od-
rvsilor ssivsnnsn cs?en. äis !str.ts Mtir 31<lki8 pt7t. Intsre«« dsstnnä
ksrnsr kür odsrSedlssiXcde Wsrts. von cksnsn- 6»ro weitsr um 13 300 v6t.
stivk-ku unä nrcdbörslisd im vrsivsrksdr.. di« IlHOOO xekr.-i«t düsdsn.
k>de,-bsä»rf desnerten siod um 10 800 p6t-, vLurLkütte um 5M0 r»6t. Von
H 3-1 i L k-t i e n «kinxsn Vts»isrsetzln. äi«> rn äsm risstriusn Kurs« sr-
üssnvtsn, um 14 000 nk>. emnör. 'ksedsrsIsbSn rossn 8000 p6t. »n. Ods-
m i 5 0 d s .Vktisn üsksn ksins - sindsitliedv Hsltune srksnnsn. vie
>Vsrts äes .knilinkonrsrns v-.-i.ren ,me!st sedvävdsr. nswsntüed IVsüsr,
äie 4700 pküt. sindüLtsn: adsr Lnod Höejixtsr. kpiün unä vris--dsim xsden
ki« 2500 pHt. NLSd! vödrsnä vidsrksläsr 1500 pOt. LNr--,-sn. Vsrnor 5t!e-
ec-n kloläsodmiät SV-ff p(lt.. Hüteew KW pOt. 4ued v I tz k t r 0 vv s r t s
lisOsn kei'us sipdtzikliode-IlLltunx srksnunn -Hoiiuokert einuen wsitsr nni
W00 pVt. In äitz üköds. k'ssttz. üiltu"" IisvLdrtsn Lued kLdmevsri vo-
xsxsn kelten 0000 nvt. unä X.-8. 6-. 500 p<7t. nLodrsbsn. .Vutsvsrte
xinpen diö 1500 pOt, rurüok: nur Xlevor ksuntsu »isd Luk äis dsvor-
ttsdvväs IkLpitLlerdökuns vsiter dsksstissn. Von Tsllstökkvsrtsn
dsxtLnä Intsrssss kür 450dLffsndllrssrk äie 3250 pklt. ksvLnnsn, vädrsnä
IVLlädnk 1400 pQt. sinbüktsn.

Ilsi äsn sonLtiKsn I n ä.u 5 t r is L k t.i S n, vsr ä!e ÜLltuns ss-
tsüt- . 8« vs.rlorsn <FSl-snkiredenSr KvkstLdl. Ldsr,n»Is 10 00l> nk't., vlsi-
stikt ?L^>sr 7500 p6t... ^älsr L klppsndsimsr 4000 pO,t., vkLlm^sIis Md-
ML5okinsn 2000 ps!t.. Nsääerndsünsr Hnnksr IlkXI p<7t., Ols» 3000 pOt.,
.Ixtter 1400 öOt.. Kköl^mLnii' 750 öOt! knäkrsrssit- »tisffs» llürstsnkLbrik
vrl.-inxsy 7000 nOt: trst.. d!-- öggg 5k. kLlIsn LN-. VLdrsnä E»t guk isäsn
kuktrLe ei'n ütüok s-»tk»IItd -Mrsöd Hviiksr 7kt00 öO< . llsriin-Vrsnkkurtsr
Ouniwi 40gg pOt.. lls'sivdninisr Osl 2000 1,6t..' kiisds' 2200 n6t.. ös.drikt-
oiskerei' Ftsmnel nnä- 6«üuloiä IV.-ioksr is 1000 ->6t,, 5sntr,Ilss5sIIsedLkt.
1200 . k>Ot., 8s K i kk L d r t s L k t i s ii vsrlorsn 2000--4800 n6t. 4m
llLnksnmLrkt dsvsc-tön siod kl»»äsls«tzeSNrsd»kt uw vs''tsrs 8000
Vro/.ent. in ä!s Hödtz, -5lst>iIIdnnK um 1000 n6t,, Oeutro-Iis llsnk um
650 p6t„ vsdrsnä Oitoonto 1600 p6t, unä Visnsr OLnkvvrsw 500 p6t,
NLo.dxLdsn 8tLrksrs VLukneieun-r ds-.t-inä kör Lus1äiiäi»eds 1?.sntsn,
NLMsötliod kür InLtoüsr Luk Lws: !k»ni?ods IvLuks. kued ,kne»r!seds
He.ntsn VLrsn Itvkrset. sdsnxo ««t-rrsisdissd» 8ildsrrsnts. VLdrsnä ö?tsr-
reiodiLoks ZcdLtrLnvsi-innxsn ZOOi) p6t. sinküOts.n. Ois 3pror. kls-od?
»nloids rog »dermqlt 25 p6t. »n. '

Im.ik'rsivtzrkskr vuräsn esvLnnt: vr. .4dde» 13 000--13 250.
^pi 42000—45 000. llsläur 22 500, Seeker Rökls 2K 000. ksoksr 8t»dl
28 060, llenr 36 500, Vronos Oünk 4300, 8rovn 80-vsri 15 500. 6dsmott«
3- Husrr 25Ü0. 6ont! 8->nk 3000 (jx. 2700). Vsutseds IkLnäsIsdLnk 2450,
kvderkskäsr kknvksr 21 000, lümelkL 11500. Lntrsprise 1S0 000. 6rLtioon>L
11000 (jx. 9000). VrLnkk. klLnäslLdLnk 2090. äs viorrü 4500. llsr.. 1500.
LLmmsrstsiii L. LoÜu» 11006. kksntn. Vsnk 2000 (izr, 1.700), kkLnsL-Vlovä
»uk kküösrs dorääsutsods kk»uke äO 000—13 250. lnLL 12 250. kkLdtzl kdsxät
35 000, XLissr 1Vs«eon 8200. kk»rst»ät 4800, kknoät 16 000, kkroiodoLU
3600,- kkunstssiäe 15.000. Voskr. 15 000,'V^pstLät 5500. Ner 8ödntz> 20 000,
kkseksr Vummi 5090. VsL-er k'sxtü 500g. ytto k vusnkr 7000 (ix. 6000),
?strolsnm 58 000—62 006, IksinIiLrä 9000. 8sdvLk Aödsl 6050. 'kisß 15 000,
'M» 26 500—28 0OO,19Ü2sr kku<!«s.n 3000,-8prot. uüxsr. kkriss-SLuIsiks. nüt
'8t.Lmwdrum 400. adns 8kL>nmd»uw 75.

- 6 s.r v ? srs 0 dts : vissn >k«vsr 90 888. ksivi-sr,' 11 888! kkksiniseds

kkvvotdsksödsnk 640. kkAtisoks' kkvnö'tdeksndLnk 810. )6rLnkknrtsr S»ak
1800: TpiodLrr. kMssnsr Asnk unä UosnNs kountsn niokt notisrt vsräsn.

IkLoddörss: kkirsod kknnksr 95 000. vLurLliütt« 75 000. 5lLnnss-
niLnn 111 0gg--114 000. kkdsiniseds vrsnnkodlsn 100 000—112 000. Odsr-
dsäsrk 76000-79.000.

LsrUuer vövse vom 8. U»i.

j)ks körts stsnä dsuts im 2s!sk»n äsr kknssvoü-üisit üdsr äis dsvor-
stsdsnäs s-usliscds dlots. OroKs illuLionen drinst msn äsr kkots
»iödt sniHsOön)' tv»!i siok Luod di äsr 2'u r ü e k dL1 tun « sm Osviüsn-
mdrkt öviäsrGiepksIt. vsr Ooüsr xine -Mit stLVL -36 500 dsi »sdr rudissn
ikmkLtrsn um. .4uod äie Dffsk.t»na»Ä>kr»ffs vsr snkLneüod rurüokdLitsnä.
vuräs jeäoed im Verisuk äsr kör-e deäsutsuä nidi,esr. ?o äsO »!od nvn-
venstverte kkmsLtrs in Aontsnivertsn unä Lvsd in kÜLÜpLpisrsn äiirsd-
sstrien könntsn. ' VskrLxt tvLrsp ksrnsr 8k>Sm»IpLPisrs, tvis vsutsek«
klräöl, Ikieäei unä 4ni-, riis rvk-sitüvies Ontsrdrsedune äss körssnvsr-
ksdr? tniff -ra äer 2urüokIiLltunF nnä tsütvsiss ru 6s-»innrssiisLtion> n
dsi, isäood büsd äis Isnäsnr im xsnrsn ksst. 8emsrksn»vvsrt !-t äis
^kLtsri.LlknLppdsit in läontsnpLp-srsn, äL nLöisntüek äio LusiLnäiseksv
ALuker Lvk sednsllsts Kisksrune äsr 8tüeks ärLnxen.

vis Isväsnr Osr llärse düsd dis rum SsdiuK vorvo!sr-snä ksst.

Larr vor 2 kldr trst grökers? kntsrszss kür Oslssnkiroksnsr dsrvor, äis
dis- snk 255 000 snroztzn. La.-ävr, dk,»«dd8,r»,s dislt äss Intsrssss kür
vsstüeks unä odsrsedlesisede NontLNpLöisre Lv, Osusn 3 6dr ivuräan
u, L. koixenäs kkurse usnLunt: kkirsod Xupkor 102 000. vsimlsr 16 500,
I.LUiL 74 500. Otsv! 345 000, Osutsed-Ou^smduruer 210 000, 6sl-snk!.'ods-
nsr 255 000, Odsrdsärrk 8o0oO, 6Lro 105 000, 8okatre«d!st»»alsids 11000,
k!?s ksr^dsu 122 000, Ooläsediniät 66 500, Ikieäsl 60 5R>. 4-odsrsIsnsn
70 500, IkLpLA 81 000. viseonto 21 250, vLrinstLätsr 21 000. Lsrünsr kksn-
äelsMtkIIsedLkt 97 000 nLvd 100 000. kkoloniLkLntsüs 1500 000. vsutseds
Vetrolsvm 61 500. vismonä 200 000. Von Lsruktsrsedtsn rvuräsn
notisrt: vksiüdLnk 600, Nüsler 8Lnk 2700, kkksiniLsds kkvpotd«ksad»ad
Zsstriodsn 6slä.

vevkssn.

?l»s»k?»»r't 8. 54si vsvj,sa-

8- M

k-iiil I ?>-!»!
rS74 8< A81S0
t4rit,35>14WS S5
1S7Lzg.0>1SS4M.Ü
2394.- 2496.—

6521,16j 6553,85
5523,56 ! 5551,35
1755,69! 1764.49


7. V»!


8e!4

önst

Sr!!!!»ll --

2114.70

2125 8'

N»1i„j4...

14513.35

l.'.SSKSk

c«»4»i>....

173.3'S.5

174184.4

p»llir-....

24S1.2Z

2S03.7S

Zckmslr...

5788.10

S77I.M

!»,»>M

5S7S.7S

S7Ü42S

ltrttsv ...» 1825.5V

1829.50

ü?S»I»i!d-

6045.10

S070.M

SS70.S0

NlM»»M-

«205 70

5328.30

S1S0.SS

5ckm4s».

0S7S.2S

0024.75

0SS3S0

1!»v Verd -

872SS.S0

37443.40

3KN8.85

öert.ksl^.)

52.40"»

S2.7SV-

51.10

8»4»p»!t.

550 80

654.2,3

710.50

prsz —

I1M.2S

110S.7S

1072.80

I»»»!li,. .3S4.1V

5»k!s....

2S4 3S

25SSS

230.40

6794.49
6199.45
9511,59
3554115
51,49
714,59
1977.79

Vsr-N», 8, disi.

7. 5.

k>«14 ! N
14663,25 14736,75

ü»N«>>i -,:

Irtri»!.

Idnildais - -
5°>>-ii>l«li«ii -
iktiwlm...

.

1»m!«ii ....
j«ri-

2159,58

5319.15

5942,89

9959,95

1822,93

178966,2

2179.42

5359.84

5977,49

9299,94

1882.97

178933,8

SVISSU,

8, 5.

»«14 I 8n,I
14'Sg,S>14269.6
2977,29 >937.71

6184,52

6753.97

9525,87

1766,57

MM.i

86284,1

5195,38

5786,93

9574,13

1775,43

ISSIÜ11

85465,9

k, ii!.

lämed.

Irimivi.

5r>!i!>Ii-9»ltm.

?r„.

9>l4,««!!> ... --

SllMS! tlm ...

8vl««il»ll.

l, p»i>.

81« j« Isllsir» —

37Z5S37>37744,13
' 21k>!»!«k, 8 2ksi Dsvivsv. (Ledluss)

2493.79

5758,96

5685,75

52,16

1119,21

6,93-

13675,9

285,28

IM4-

4964.81

2596,25

5791.94

571425

52.44

1115.79

6.97

13644.1

287.72

>54«-

4985-19

2413,95
6558.56
5535,12
51,97
1989 27
LSS-
13192,1
286,28
17955,9
8899 25

2426,95
6591.44
5563,88
-51,38
1994 78
6,92-
18172,9
287,72
,1S945,!1
3999,75

'

7 5. 8.S.

N», V»rir.

ssz.'usss.v.

3»4r>4.

—t

Isllkr» ..

8.01S8 > 0.0151

lilMikos..

2S.S2! 25.54

8»»»»! «!r»l.....


k'isv

0.M78 > .8018


85.50 35.77

8«I»rs4 ........


pr»z .

n»1I»»4.

1S.4S ÜS.40
21530 217.10

itoüey.

krSüsl ...

26.98! 26.95
31.80 31.75

.^7SN.........

585.- ^

tnüusifks uncj ^sn6sL.

« Voixt L kkLeffnsr- .6.-6., Ar»nkkurt ». »l. Vsm SssodLktsdsr'odt
rvkolxe vs-Lr äsr VSLvdLktsirLnz dis Änäv äss äLdrvs sin Lnösroräontüed
leddLktsr, so äs-Ü ä!s OsssüsokLkt trotr LÜsr knstrsnZnnssn bruüZ niedt
in äer Vrs« wrr, äsm knsturm äsr 'Xakträxs ru dssvzasa. vis xroksa
kkm- nnä IkeudLlltsn äss IVsrks.s -inä iütrt dssnäic-t, voäurod äiv vsi-
ütuuxskLdiZksit äss kkutsrnsdmsiis dstrLodtüod xsntsieerk tvoräsn i?t, vsr
kiodsswinn Krt sins Ftsissrune von 34.06 Uiü. >k. ruk 75!>,"0 M>ü- k>k- sr-
ksdrsn, vis »Ilxsmsinen VesodLktsunkastsn erkoräs-rtvn 4N.01 ti. V. 18,91)
DüIIionsn Ärrk unä rn ^d-odrsidunssn iviiräsn 109,68 (1.62) Uül, )i. vsr-
voaäst, kv ä»k -isd «inss-dklvSllvd 1,12 (0.41) dlili. Ll. VortrL-r v!n llsia-
pswinn vnn 239,22 (13,9ö) Uill. U, src-Ld. vvoi-Lns. wis zvdoa ßsmsläst,
äsr suk äen 25. Nsi eindsrnkenen VsnsrLlverss-mmIun« sins Oiv! -
äSnäs von 150 (20) pvt, »uk äis. FtLMMLktisn unä vsn 6 vVt »uk ä!s
Vorruxraktisa vorss-odlL--sn virä. k'ür allqsmslns vrkoräsrnisss ,k«s
IVsrli? wsräsn 100 (3) UiU. »I. rurüekMStsüt unä kür IVodlkLdrtsrcvsoks
80 kl) )lill, »k. vsrwenäst, 50 äsö rum VartrLt- suk neus krscdnunA 11.12
ülüüonen Usrk vsrdlsiden. vis virmsn, de! äeven ä!o t-ksssilsedLkt de-
tsiüxt !,°>t. 8si?tsn rsodt dskrisäiKsnäe VrZsbnisss: äis vrometdens, vsdrik
slektr. kkood- unä kks!r»vp»r»t« 6, m. d, kk. ist »n sine nsu «-sqrünckvtv
'.kktisa'KSrskltsdakt übsrgc^Lnxsn. !k»«d äsr 8N»-ar sinä äis 5Verts äsr
nsu din8v Mkommevsn vLbrikeinriodtnnNSii !m LstrLM von 35,95 'ÜII, )k.
vöüix Ldpsüedrisdsn voräsn. kued äer Auxsnx äsr 6edLväs von 74.85
lüillinnsn Asrk ist rum xröLtsu vsü ivisäsr Ldll-sscdrisdsn v-oräon, so äLÜ
äis ffLdrikLnlLxs w!t Vinricktunesn mit 8.29 (4,30) >kill, 4k. rn kdiod stsdt.
vio IVLrsn sinä inkolxe äsr VsIäsntLvsrtune von 40,67 4k!II. ik. snk
1373.01 4kül. 4k. Mlltisssn. Iv vsnksutdLdsn WLrsn 114.13 (30,78) 4iili. 41.
vorlisnäsn. Von vsditorsn dstts äie VsssIIsodLkt 994,88 (37,70) 4lM. 4i.
ru koräsrn, LVLdrSnä »is sn Arsäitarsn 1978-98 (35.63) 4liü, 41. soduläots.
vi« kküeklLssn sntd»»sn 175.52 4I!Ü. 4l. ds! 10g 4kiü, 41- .iktionkLnitLl,
c!s- jstrt dis um 110 )kiü. 4k. srdödt vvsräsn ->oü, kksds.r äis ^.ussiod-
tsn wirä mitk-stsüt, ä»K äsr ^uktrLesksstLnä nsod vis vor ssdr dskris-
äixsnä ist. 4.1« volgs äsr äurodZskükrtsn LLuten wirä künktiqdin Luek
sins Lvssvntkiek ffsttsrs knsksruvx »I« dizksr mösliok «sin-

* 4Ve«td»nk 4.-6.. Ar»nkkort ». U. In äsr xs«tr!j?sn 6snvrLlvsr-
«smminnF, in tvskoder 14 kktionsrs 366 655 Ntimmsn küdrts». tvnräsn ä!e
VeAuiLrisn sinstimmi? MnskMixt, vsr 4nk«iokt«rLt vvuräs um visr 4lit-
öüeäsr ver«tLrkt, Vs v-uräsn suk KutrLA äss Vorsitrsnäsn äis Iksrron:
vr, ffrltr Vdrsnsdsrzsr vom 8LnkdLU«s 6u;-sr-7IsIIsr in Mriek. Viktur
VlLSsr vom Vsnkdsu« Ikönixllvsrter L 60. in 4Visn. «ko». 8trsuK ia virmL
FtrsuK L 6ö. in 4Iünoksn nnä VuävviA krion! vom vLrmsr Vsnkvsrsin
ruMWLdkt. vin kktionsr krux sn, w!s dood s!od äie klmsstro äsr 4Ve«t-
8»nk mit äsm 8isdsl-kkonrsrn im Ld--eiLUksnSn üsdr dslsuksn dLttsn. V«
wuräs xsLutvvorttzt, äsk äis Ossedskts mit äsm kiobslkonrsrn unxsks-dr
äsn künsrsdntsn Isü äs« 6s«Lwtum«Ltrss LU«xsmLodt bLttsn unä ä»k äer
Fiedsl-kkontern usek -vis vor deäsu^enäo 6utdLdsn dsl äsr VestdLnk
untsrdLits.

* Zlssekinsn- uoä 4rmLtvrenk»brIK varvi. kk. Sreusr L 60.. llSedst
Lin 4Is!n. v!s 6s?sü«eiiLkt srriskts sinsn IkodssS-ivinn von 319,76 (im
Vorj. 7,15) 4Iiü. 41, 4näsrsr«sit« srkoräsrts.n vnko«tsn 121,87 (4,27)
41ÜI. 41,. 4Visäsrdsr«tsüunesn unä vr«str 47.56 (1.09) 4kiü. 41, unä 4d-
«odreidnnMn 17,26(0.18)4611.41., «0 äsü sin kksinssvvinn von 131,3 (1.56)
41ill. 4l. verdksidt. v»rsus «oilen visäsr 6 p6t. Oiviäsväe suk äis Vor-

Gestriger arntl. Dollarkurs: 36450 Mk.
Zm NachmitLagsverkehr: 36500.- Mk.

nux«- unä 100 (20) p6t, suk äis FtsmmLktisn vsrtsüt, 90 (5) '-l!1I. 4l-
äsr ksuröcklLxs unä 18 (0) 4HII. 4l. äem kkntsrstürrunxsbsstLnä ruZe-
kükrt «ovis 481 299 (25 245) 41. vorzetrsxsn tvsräon. Ois ürrsuIUntz nnä
äer kkmsLtr «ivä Luod äsr 4!sngs nssd Msen äss VorjLkr rs«tisMn Vin
nennensv-srtsr Vsü äss kksinZevinns !«t suk 4uslLnä«Ltz«ekLkts EÜ>K-
TLikükrsn,

* Ftskirverk Usniibslm ,6.-0. io 4lLnndsim-kdsinLv. vis 6s>>s-U«sk»-kt
vsrteüt L»« sinsm kksioxev-inn von 18.3 4kiü. 41, 100 (30) pOt. viviäswis
»nä 100 p6t, vonus, vis nsusn Lktisn srdsltsn ä!e dLlds viviäonäe-
kuk äis mit 25 pOt. sinA«7.LdItsn VorTUZsLktisn rvirä eine viviäsnäs von
2'/ pOt. Lusxssedüttst,

* vL!mIsr-4lotorsn-6e«eU«vdskt, 8tuttx»rt. vis VsrivLltunz teilt "ü-
ä»8 sn Ftsüs äsr kksrünsr viüLls äe« kkoternsdmen« äis 41sresäss
4utomsd'il 6. m, d. kk. !n kerün sm 1. 41»! äs« ksrünsr Vsrksuk--
xs-edLkt äsr vLimIerkLbrikste kükreu virä. vis vL!mIsr-4kotorsn?s;sü-
sodLkt i«t. MLÜxsdliok Ln äer neuvn 6sssüsedLkt detsüixt.

v Ftelxenäs. kknleprslss. vie vrsiss sm klolrwLrlct dLdsn «ied
ke«til?t, 4kLn kson ck>« vrdökunx »uk 10—14 p6t. dsriffsrn. v?r ^rvircdsn-
dsnäsl ist rnr vntLtixkeit vsrurtsüt, äie bsi äsm edronisedsn 6slck'
msnxsl im kkolrxsvsrds äis VsrksukstLtixkeit sn unä kü> sisd LUÜsr-
oräentliek sr«odvvert, 4Vs«sntI!ods vrsiksrdödunMn ?!nä kür Vlldii-
«ebrvsüsn irn kniLvällvsrksdi' sinsstrstsn. nLodäsw äs« küssadadnks'atrL-!--
smt äie Vorsekrikten detreffenä I/ieksrunsi von vi«endLdn«edrvsüsn »«'
äsm ,-6u«lL»ä wssentüed vstseksrkt dst.

" viviäenäsnvsrsedlLxe: IkLinmxLrnsninnsrsi Frdsü'''
vit» 6. in Ss-dscksvit» 250 (50) pOt,: v.idrik iLnä'virt-
« edsktIiedsr 41 L «e kinen 4 e >i t » d I 4. - 6, 30 „Ot. sr?
»sdsktsjLdr): 4VsrrL ? s r 7 s 11 s n k L d r i K 4.-6. in vrsm-'n 100 n> ->
(or«ts« 6s«ekLkt«jLkr).

* 8sruz«rsckte. , 6».«sn»t»lt kkais« > «isutsrn , in 'kks!««<?'
iLuksrn dk» 17, 4lL.i 1:3 ru 300 p6t.: 4kst»IIrvsrks Iknoät 4,-6,
^rsnkkurt », 4k, di« 21. 41»! 1:1 mi 650 pOt.: kk s i I s « s k ? 41 s « odine »-
ksbrik unä vi « snzIsüsrsi d!z 24. 4ks! 1:1 ru 1000 p6t.: 41

« e d i ii e ii k s d r i k Suok 4,-6, !ff 4l»zä«dur8 di, 'W. 4lsi 6:3 4"
1000 pOti: 0 b s r d L v s r i ? o d s k.I e d s r I s n ä - 2 e n t r s I o 4 6 >0
4lünodsn di« 26, 45si 4:1 -rn 700 pOt,: I n ä u « t r i s - n n ä O >- --- o 5 ' .
dsnk 4,-6. ia.kHpriz ki« 19. 4l»! 2:1 ro 800 pOt.

WsrenmSr-kls.

- Arsnkkurtsr klLntSLuktiousn vom 8. 4Isi. .-6uk äsr ds >rs
xonnsnsu 45. vrLnkkurtsr kkLuts - uock k' s11Luktian Si'-'O
äie k'reiss kür 6raÜvisddsuts um 40—45 pOt. zsL-sn äsn l'arwnn^
8S«tisxsn: äss 6ssodLkt wsr inäs«?sn rvevixsr Isdkskr »1« dsi äö
Ist/.ten 4uktian. äL ä!s xroüsv Fummsn, äi'e dsi äon koksn ?rs!«ev
koräerüek «inä. äie ksrvsxungskreiksit beeintrLedtik-ten, kö wuräs» 7')
rivlt: 6raüv!edZiLU»,s adns Ikapk, kksrkunkteklL««s k: ki i n ck «,*-
20 -29 ?«.' 7110 U., 30-49 ?lä. 7295—7345 4I„ 50—59 ?kä. 7000 d.'
7130 4l„ 60-79 ?kck. 71S0 41,: Oskiisn: 30—49 ?kä, 6320 4l.. L
59 ?kä. 7000 41.. 60—79 ?kä. 7195—7235 4l„ 80—99 ?kck. 6795 4k.. 1«
sukvi-Lrts 6700 41,: Aüke: 30—49 ?kck. 6055—6065 4l„ 50—59 'kkck. -'.--0
bi« 7575 41.. 60-79 vkä, 6975-7190 41., 80-99 ?kck. 6830 41:

It i n ä o r, vedssn, Ikerknnkt«klLsss II: 30—49 vi'ä. 5025 —5095
5) pfck. LnkrvLrt« 6250- 6320 4l„ süs Vsviekts 5050 41.: K >, I > s
kunst°k>n-«s I: 20-1-g ?kä, 7000 41„ 50—59 pkck. 6225 4k„ 60- 7»

6005 4-k„ 80—99 ?,'ck. 44^5 4k„ 100 ?kä, »ukllvärt» 5390 41.: l-d- k"w
klsrss II: d!s 49 ?kä. 5120 41,: Küds, ktinäsr, Oedsvn 8 c- ü 'V
sllo Osvisdt« 3310—4210 41. 6roÜvIsKdLut« mit kkopk, kkerku»-,-,

- 69 ^

>-',cä-

k,

KIs««« I: kinäer: 30—49 ?kä, 6895 4l„ 50-59 ?kä. 6800 41

79 I'kä, 6800 41.: Vedssn: 30-49 ?kä, 6015 4l„ 50—59 ?kä. 601" .»
60-79 ?kä, 6600 41„ 80—99 ?kä, 0200 41,: kk ii K e : 20-49 ?kä. 5>190 .
50-59 ?kck. 6610—K670 41,. 60—79 k'kä. 6535-6685 4k„ 80-99 ?kä. -g;
k ii d s. kt i n ä s r. O o d « s n, kksrknnklskls«--« II: »Ns- Osllvisdts 17-ö „

? u 11 o n, kkerkunktj-Kd!-.'-s I: 30—59 ?kä. 6460 4I„ 60—79 ?kä. '-«-k«

80 ?kä. Lukrvs-rts 5600 4k. LLldksIIe o d n s kk o p k: d!,- 9 ?k-1- 'jgt
di« 11 175 4l„ üksr 9 ?kä, 11 400. ? re « « sr 7700 41. 8 okskls11 tz ,(.
Aapk, voüllvoüix 5100 4l„ Llöksn 2910 41. vLmmksIIe 3^0

8 c d u K - 4Vo 11 ke 11 s, -klöüsn, -V»mmksüs 180ü 41. — 43, d L vtz^jt
» cds ^ s n tr LI - u k t i o n. 1. ?»«-- NeintiSrksüe. kksIdksI^.
d'ank d!« 9 ?kä. 9901—10 410 41„ üdsr 9 ?kä- 9610—11500 41, d/ I-
ks11 s okns «opt: di« 9 ?kä, 10 070-11 950 41. 8 okuK -1-5 s I d k ^ tk

5580 41, ?rs««sr mit Ikopk 7100 4l„ akns Lapk 7600 4l„ Fokuü
* Serü n, 8, 4k»i. .4.M ? r o ä u k t e v m Lr k t dswext»

6esod'äkt dsi venix vsränäertsn ?rsi«en in snssn kürenrsn,
nsdmunL«Iu«t rsixtß «icd «sdr varsiodti? vsssn äer «ed-ivLNd^«»
kksltvns ätz« VevissnmLrktss unä äsr ?I»us äsr naräLmerikL^,^ ^
4lü,rkts. ?ür lloxzsn reizts sicd vexsdr «sitens äsr ?irmsn, ü'-
-lvädnüod kür äis ?sicd«8otrsiäe«teüe ksukten, ?ür Ölsker reisktz^-«:-'
kvLuksuktrLM LU« äom Wtzstsu, Lber ru etwL« srivLÜist?» ^>nk>-
zsbotsv. 41»!« wLr eder mstter, ?utts,r«toffs dsttsn rtüies
" llvnlin, 8. 41»i. sömüiods üraänktnoösrunsou. 50 ke>

mäö—

Lillmi-tmlll - -

Xzkllr illdi.

N>> ..

.->«0.

Vi!rsll«I>! M1?

8»mell>«r!>I IllAz

Wrllllde!«-

8»ggellIÄ>«-

?Ludkuttsr,

7.U»!

8. dkl


7.

58S0V-700M

50000-78000

8»»l.

1208M-12S300

510YV-52S00

520M-52S00

cei»l»»t.

lüSMs-IZMkO

52000-54000

S20YD-SS0OO

Vldkni-kr'üm..

SOOM-OZOOO

S3M0-S4ÜM

S2S0V-S3S0Y

8K!« krdM...

7L0Mk»1kr-krdl-»...


S40M-S700V

5S0M-57M0

c»piM. b!,»...

7SM0-S2ll!M

100M0-2O8MO

lOMM-YOSYM

»llNb...

IOSOM-l'2'Okll

ISONOO-'SSOOO

1SMM-15SM0

1«r,4e!is »11—

1SM00-150000

Z'0ll-3-MM0

34Y0Y-8SYM

8,ll!d>,ck«» —

S2MN-53M0

S5Ü0V-370M

35000-37000

k'-ckllm-lcksijr!!.

210"0-23M'll

kd'iedtsmti.i kVsiren- u.

20 000—22 500, kkLksrütrad, 'ckradteeprsüt 17 500—19 500, Strak. / ;.«>»

, rr.-)',

'E

.°n-- '

-d-

?asr«a«tt-an- ^

xedünäslt 21 006
16 500-18 000,

* tteikin, 8

23 000: IVisssndsu: VormLdä 19 500—21 060-

kIM»IPt>i«k«r -.
8»ffm»Ie-8ieset
8lttell»»llli>>>k! - - -
MÜellilltrilll —

4lL> 'I e - » 11 p rs > e -- -k»r I k---),
ön»I«, M.. Kl»0',3oli378,7k
is»ell!>llll.^ ->300> 480'

7,5, I 8 ->
138S>! 135Si
11800 llkdk
4450! 4400
5l0v! S1M

üolliill.l 8I4,tl!i«ll<
»Iiv'lll»!« >, 8e«ll»ll!
1!»ll8»lli»!»eik8>»,

1«->5S> 1S478
1703S! 1KSS8
37500 3SS00

>»>kllr>llll —
!e!llll>rl!»>08-S9-
1ll»ill«ll-8-ii!ll!, -
1»8«ll-8»llll«ll ,,, -
p>»»ll. ll»ll SllSMll

48°llll.N-.1.1S'IS


1S0.-

4.S lll.M.lli.e.A

140-


äp?tf.^.-8.1^48-!di k,.-X.».22

250-

225.-

4°r°ö.8»t.Nll.3ll

140.-

13S.-

ä . n. 22

175 -

108.-

4..N.W.»>!.22

00-


4-.8°° 4I.».22

'.00.-

103-

äp?sng.pfdr.8...

100.-

118.-

4..».üdll.»d 28

05 -

05-

ä klksin.-'^ntf.kk«

103.-

1S8.-

4 V»8„t. Ick-Irm

84030

312S8

4.. 8»I4lle»te-..

SSSOO

sssoo

ä..klMS!1 -


SSM

4..r»»v.8mk..ällL..M8?7SNs8

SS80

«408

4Vs.. p-»kn»«ll

S2S0

5480

4 kürt.«4m.-«»>.

7ä2V9

72000

ä

58)00

55030

4.N

31S00

43760

4 ..»«i<k.-«»I„4 ..!»!!-üdi. 11

SOMO

S17S0

..äW

«8000

14,50,

4V,tI»,6^8.13

'.2000

12003

4-L..--101-«

12100

L1S00

ä .. üalijMls °.4 - .8r«»»»k«»>s-4>K 8»4»»»!i 14

2äy90

22000

S!»>!,.

2203Ü

2SVM

3ü»!i.ll.»b.-it.p.

118080

118008

3.... U1874

188080


ä....Lollpkwf.

12000

10S08

2.Sü»!t3llI4.r.,.p

S7Z00

178M

2.5 ..»»»! p,...

11250


6 ..üdltzzt....

SSOM

isnoo

4V,t»»t°i.1«r.i

!4M0

>88M8

4-L --.1-r.II

12608

! 84008

4lL....1»r.ü,

7M08

!00M

5 ««.t»I°Id». S4MM

118000

4V> - .8,«,..«,!.^

IkköüüilSüöoO

4^..k-n.».dl.!4-L..N-t.8.°ttI.llSk-»°,°4i.8-!1>».!.1H000>Ztd00O

4V° .>ZMMlM0M

S-'tdii'.

Ud-lld-l-ti.- 7?

' ÄlSll.Iiilllld»!,' -->,»tzll>8 , -E

-.8-ll« - - K) Ä

üüil. kfiellkrd' -
1«r>»llll.!>»-k»!!d-„i-zI)S
ör>»Mll» S>>!» - -

,,,A>.-->

8»»1k.ekt,)?--'-7700ll',

.F«

is.t »ll -r-(

»SllMSll 8»!>)-7«'-llXll?' ')i0,

8«lll,'"/fiO. ,üj.,

8»ll»»«ll5u>,-8«öö,,-)i>>

8llSi»>,lllK>'

c»mm. ll.pllll»' 'O'.-i,7kll)0
8»»r. prk,t-^> !^<S',

ll»»kll ö-llkjf.,»))

Ssrlinsr Xurs«

vaun 8. 182S

Sn»t» «- öekll 8>i«»>«lli>»« riroo

7,«,!
k-?»»>-s»1 18000

)»>»,.'8«t!
M.tlt...
«tm-Olli»»

?8000

40000

S1S0O

«»Ickpriz 13000

iliiildlllll

ll»ll1»ier.<

dmiemi....

mkl.-kidll.-

lOlllMdiim,

lOIK »I,! -

«.I4ll»>»!.
I.teälidn«.
lläsmmit --
»«»!?!»»...
Orm»» 8»».
»-»,.-0«.-
I«me»t - -
0>»!->t«-
m».p»»>»ll

-cmil.k»»»»

.8°dl«i»..

»m.ik>»?°>

!llk»ick»d>.

elt-kS-rzd,8«OM

0i,.r»»'t°fi

»»ilslf»».

14«»i»..

>»>» ««>»»
»seldilM- 3SOOO
,.Wr«i»i
A»>r«»lld. 71000
. 4S000

... soooa

17000

S3000

12100

7>M0

73000

3SS00

1SS00

30750

230880

28000

19000

42000

30000

sOOOOO

37S00

33100

147000

72000

SOOOO

KSSOO

5S100

74000

40S00

8S000

45200

««Wl. 45000 40600
«»»,. soooo
I.'1>, .. S3000 58000
I-de-lld. 18000 18000

>»g... iroooo,10002
SLOüO 25000
73000 7S000
3S200 32000
72000 71000
S3000 58000

Xiild.
«»»».,
Ilmtsr..
0« ...
>»ll.

i!»s»d»»-

».-»»»»>.

saiizl!».

8»mü«t

8,«I,I

17000

rsooo

33000

15000

2SOOO

12SS0

78000

73000

40000

1SS00

402S0

114000

ssooo

20000

40000

37500

104000

34000

34000

IÜOOO

»2000

KOOOO

S8000

57000

74800

48500

00000

4S000

ssooo

75000

45500

8>,ü »Ö«lld«m V- 28S00

8>,m»lll!id!»>»--.
8lllldllmer0»0i>sd> 118000
8Mli»d,I!»!msm> 24000
8«»ll 0-dll, » k». 35000

88,»-ll»s.K110O

8lls«»d»dl.».8ll»l. I I »000
8ll»»ll!ld».»sdl». 84000
8ll»»»!<dell.1»I»
ömllndm.lsmi»! 24500
8mmm-8«!lsd.. 58000
8ml»lll 1i»»I«°«. 48000

,.»»>t«ll.MOOO

.<«»»-Ii;m»»ll«! 108000
8»lt»r»!k!!»««!ck, 70100
8»iid 0»»!lds >»4, 24000

:.Id,»S»».S4500

8flIl-0»I<!e»v»ck« 28500
ks!m»ll ddsil.. 21000
k»»It» d 8I»I»

84000
115000
23500
5S500
45000
180000
108800
78000
282S0
SS000
222S0

_ 22000

__ -.-72000

c-llk»»!»»1-iid». 32500 27S00
cd-rIllMid.1kai.riSM 20500
cdslllllkslldülk..

111888 ,80888
SSS00 71500
17400 1S300

cdm«. Sr»!d«!». 80500

-8»M,.40M0

.Mit, ...... 30000

.Viile,. 400M

-I»ll!»!t.8el!»»d. 118000
..«Ideck...... I880M

cd!»>»»»«r»>... 22000
c»«u>lli!-8»i»»ml 250M
c»»i»»4»I.8«!d»» >88000
cckümk-rp»»!«'. 370M
8»>ml«r M!em>- 1S0M

8elM»d«i!> U»»I. SOooo
OsnsllSll 8»! - - - 23000
8»»kld.4I!sv>-k»>- S1M0
0»»kck.c»r»md8.

.»Isölll!. ke>.--
.8»4sm!r!d. 1»!

21500

24M0

280888

24-00

88000

seooo

8»»kck» Ssduck - 57000

.. N5M

188000
SSSOO
20100
<18000
1S0M
30000
I11888

.kii»d.-8!z»sl»ll.
.kM-.-.
.0»!»I»dI - -
-8sd»I«»ck>
.8sli«md! ...
.8»»!tl»4ell - -.
.«seckivmtsdi.
-Ickscktds-- - -
-8»l»?»IgI»l.-.
.8I»i»ri«z-

.1»». cdsä_

,V»»»slls»

650M 6S0M I8eukck.ki!»»k»o4 L.uvl. LVVUU
30M° 30000iiklMSsdl—

4S0Ö0

57000

800M

40500

27M0

870M

>88000

201M

24000

I880M

87000

1S000

5M00

23750

S8M0

181888

4S0M

21100

171888

53S00

2SVM

I48MO

18L0S

3I8M

188880

S3000 S1M0
2SSM 2S250
30710 37IM
30100 j31 00
27ML 2SS M

OOtmsll« 'md»»!
0»m>«lll»»llckd8!t>
0>«!4. S»ll4ill«ll..
08wmll t4«t»»».
»IckmllNNck«...
08iie!4,V,.!<sm
. -k!>«llds>k. - -
- .I?S!ck,-8,» ..
0v»»m»-0rs!> ..
k»e!>«>tI8>Ir»»lld»

klvtllSckt öllS»»t„

kii»»d.7»ck!dll!M,
kiülnmckOlls»..

. k. Msm- !ll,..
k>d»llt»I4»ll 'slldsll
k!ettll„1I»kris».

Uckt» 8ll,6 .
t. klidsck 8 c>,..
kmsIII» Oüllick..
k»l»g»ll-V«ck». -

kll!s»li»ll S,»m»..
kickoMer öeru».
kue». 8KI»Il«dI»«
kuiln'ell kidllnö.
ksbsr IKKMbll.

IZIOMj
23000 240M
I480M1S0M
I480M

37SM

«1M0

19800

4SS00

50000

0S5M

550M

70000

I4Z0M

42IM

20250

34000

30M0

S40S0

80000

soooo

81000

IZ80M

1880M

24000

SS000

k4dld»ck.1i!t»c»,j31000

kl>t!»ll. 0»N»M

k«>» 1»I»-!»m,..
k»>4«8dl»p»m»ll.
ksIKMllllksüms
kl»ii4ill 8lllid»»d,
öellidlckltkds».
»Ad-lld!«ck,-S-°
kllS»I°»I»
kll»»iI84I»ll k»id»ll
kll!»4ll!ck!d,8 8s»
kllilKllli.....
kick! V»N»»
8»,»»»»» ki»»».
0»»r 1»4m',...
8sdd»ll4 i l»...
8»dd»r4t i >!«»tz

.!.i«M

..S-Srkdl-...

o-»!ck»v z c«...

8»»ll,!->4m»«d..
Osmsiii, ?»it>.-c.
8en»!d»im»ll 8>»!
8»!,tLkttllI»Kll»
8»4«m«kkll r c».

8!llM»! 8,mt...
8ls4d.1srSl-lnM
.. VM-I»40«K»

8>,!M,°»t,8cki>d,
8>sid»ll!i-d>««d.
8»»4dsllt OSü-14.
SsIlkckllM. 7d..
8-llIIti-r »iw-ll.
8°»er c. kV üzt.'.

rssoo

S2M0

41M0

srrao

30500

SMM

30SM

175M

91M0

83M»

27750

4S0M

18000

20800

114M0

S0M0

42000

4SM0

I180M

40M0

118000

S7M0

2SOOO

SMM

158000

31M0

178888

S3M0

4IM0

MMÜ

420M

SSMO

rrrso

soooo

II8000
5SS00
70000
I4S000
42500
10VM
35M0
80000
580M
7SM0
S10M
31M0
188000
178000
2Z0M
52100
32M0
24000
S70M
40000
S3700
33000

srom

31500

17500

870M

S0M0

rsmo

280M

46000

17000

31300

I880M

118100

702S0

4SM0

430M

115000

41SW

IZ80M

S1SM

rosm

S30M

170888

3M00

158880

LS0M

SMM

Z20M

lmldssll V„»mt
Omembllslck V,ick
Ollstill-ll I4»!ck„.
kllll»iidmk7»rti>-
8»d»llm»»i! 0»ck»I
ösckMd»! Ollsdt-.
IliOacki: «Rckl».
Ormmsll!»» 8»>s».
3,»»».Uslck.k»erI
.. Vssmiksdäd.
5»lld,-V!m-0»mw
0»lld»llz»llkll!»»..
8»lld»llt 8»rM. -.
8»lld»,t8ll»t.8t.jl,
3»ll»»»»ll 8ell»8l»
3slltm»»»I4»«d,.
ömlllm»»» 8»»>. -
»»»mmmlmmid».
Osl». c«dm,»» ..
>!«>»» > c».

»IMMMlllSM. ..

0»W! 7»n!»d. .
8>»e-V-lli ....
OllllMt Uackli«»
8>»4lllckl!4»lkm
Okrck 8»»kll...
8>ll!ckd.c»4m.
Söckikllk^ckmt»
8»»!ckkk.».8kdl
Osttm-m 8»rd»t,
0»d»»!sd».Vnde.
8»>rm»«»,?k...

8»rck t lk.

»-,»»>«!,, 81,«...
8»»,I4kllklli»...
8»md«I4> »M..

0»»I»!4 .

MM>c.v.8aksll

0«.

I-r«ll>cktl»d»!t

184»!.

Illizdi-k. lkdll.
8,dl> >>»rr»!Ii»-
8»d!d»»m...
I,ir»r-8»!!ill -
8»»»,t!ck»ll!l«d»»

8,!t«rdl»!ck-

0,mm!rick-V»lld»
8,ll!ill»dkllll 8>«ck.
ü»!!»I»ll ke4«mt,
»Moltr. 8sr»d>»
8-m»,c.V.,8k».
Oillckier c»r....
OI»»!»» 8>>>»»»rei
8Sd>m,»» 8tilld«r.
8«!b 8ck»I, V»d..
Wlm-lllillmk»..
8SI»->ki>eu,Sllzv.
Ocki-OIstkllilkr..
üikck VrkM,. .

3M00

8SM0

84000

28000

1S0M

20500

40000

111000

sooou

48000

ISOOOO

S8000

4S0M

188888

31S00

I880M

232S0

247S0

4S0M

118000

37500

17000

17500

32000

00000

71S0!)

33500

158808

23500

SS500

14100

31SM

73000

38S00

S28M

SSSOO

188000

2S000

1SS00

23300

720M

300M

S9S00

11288»

3MM

8SOOO

850)0

20000

20000

20100

4SSM

188MO

S8000

41000

100888

S2S00

42M0

118888

32000

181888

21M0

23SM

SMM

118000

42000

1S000

1S0M

350M

108000

75)00

372S0

188000

22SM

S1000

13850

82000

70000

30800

77M0

33000

SS000

II1S00

20000

1S000

23S00

730M

32000

S0000

70000

I8I000

118000

2S0M

21100

82000

2Si»0

437S0

0S0M I88UOO
80000 30000

) 40000
1S8M

,18000
13SM
4S000
S0M0
471M
2S7SO
75000
I880M
4SÜW
SSSM S1ZSÜ,

I5MM

14MÜ

SÜÜM

3SSM

S2M0

30M0

S00M

I88ÜM

Uikllmi Osillr-. 40SM 40500
UsId»!M!ll öäi«. —188000
c.dl»!I«ll »»mm>». —

M!kll 5»°i!-I-It. 74ÜM 82000
8->k»»k«»I»m»b. 20000 20S00
!tsck-k»Im. kedrr —20000
!I»IlIi»!ckItf!»ertI —13000
3»»v«rk°4lw. 4300Ü 4SÜÜÜ
5!»4»S.8°d!.... SOMÜ I88MÜ
S«n!4.8»mm! .. 2S2SÜ 2SSÜ0
,.V»I!dsm»M.. I18M0 ,1»M0
düll°d. »-lli. V.. 32000 34000
Sdmckl.kiMd.8. S7M0 7S000
..kiim>°4»!ln,. 882S0 181000
^»°dNkck,...l>r0üMI«ÜÜÜ

21ÜM
-84000
20080
44400

42SM

15000

32000

73000

55000

33500

88»,, V1!d.!t.4.

88»!»!doll° ....
ödlltl»» 8«dr»4«ll.

88lltm»! k>. Vsrd»
8°!td»!m.c»!!»!»!e
8ll,»ü 8 c°....

8i««»ll>»! Usk».

ölllim 8 c»....

8»»<»ll»»lld.!1kck>.

öSmerrdlllck..

8,tkd8«rsr 88>t»
c-dmev 8 c».
c»»ll»d8IK ...
c»»»o!4!»ll»ds.-
U»4»'! kkm»!ck
U»4«»dö!» 8>»d>
c-5 Uiditllüm .

Uvlkl 8ck»d --
ci»li»srV«llds.-
U»d« 8 'iktlmo»
c-»«»c»4«>8ic°

c. Uireir.

c«Idll!«z»ll 880»
c°tdll. p»llii.-c»m.

cs4«l»ck»>4d>»t»II

c»»«d»m!ll v,ckr

UitdsrMrck!»«».

tizzillii c.-

Mlmelltls^-^. -

U»»rts14«ll....

«I„!«°d8»° 8»td.
d!illd.V,!».8M.

dt-llc-t°.88dld-l>.
»,!ckms»td.8i»m
..öimklldi...

ci»!mit>s»r»» -.

Usck. Vsd. U«4s»

. .Vedmt iMi»

U,lM».i»kd,ck.
dl°d>td-»-ll7»I1k.

U«lld»ll V»11k»ll»»

Mzs'.ür-I'»»!-. ——

Uu Sewrt .... 24800 24000

58000
50000

8200" -

118000 >58000
54000 54500
14100 141'?
7S000 73000
85000 188000
I180M 118080
27500 27M0
118000 150OM
02500 23M0
35200 3S000
7S000 75000
33000 30300
12S00 12700
45000 43000
,81500 188000
47S00 S2100
23000 31500

13SM 14SÖ0
SOOOO 53000
2I0M 23500
42500 45000
34500 33000
24300 2S000
21000 22000
42000
22000 22300
47000 SOooO
18S00 14000

130088

41500

SOOOi

S8000

3SS00

SZOOO

I810M

135188

I510Ü8

72003

22000

17100

85M0

20000

42000

ZISOO

07000

84s»i». »»rkkdl-
Osckk» IkdlMlld
Oelszdr. 8ll°!»«ll»»
8°»gI».»0ll»..1«M.
8r«»!ki» d 8°°°»!
»rll-drSidsröllükll

»rkrelld».

8»»r»r «kt.-üsr..

?-)!!!»».

peimrr V-Ir». -.

8I»ll!«e 8»>»»sll«I.

W»k ösrzds»-.

»Iikrd.

PWill Verdrs»».

?>»»»» 8»Itrs» . -
88»» 8«llm»»»- - -
7«IN>d°»-V«!lls.

?»»»»8 Vtlltd..
8allt»0»!«»c«M!»t
kr.özrist» k-lldv.
8»td»ed,ll V-M»
öimdk.Vilkll..
öiemüd. !»I»»«ll«i
öslrdelt U-1-8..
östrdsk p-lkr..
8d«!»I-,4-»8ll,6.
8dsl».8ll-»»d«d!-»

..cdsmilts....

..dI«KI1v.V»u..

. .d>Sd»l!l.-V-d..

ö-llMSlld .
..8»k»»IzI-!.-. >33000
--8kb!*»llds... >158000
8d.V«k.1I-!d,d.j74000
.. V»!lt.8»r-»-!t. 2Z8M

8d»»s»ü.

ödstSt skdk....
8kd«düm>k»..

81-4-1 lhs».

8kdm 8 85d»«..
8»idrk»d8ldRl4ell

8»44«rzll»d»-

8«md-id«ll 8Ms»
8«is»tds!p«m»..
8«!>ksrSlls»i>d»d>.

. -1»!k«ll.

ölÄ-rtd 8-idt. -
8»>M!«»r!i«...
8»cd!»»iM-

88id!.c»llk»»sz«»

-Oiirkdl-

-7d5ll. c»mmt -
..V-di>°d>-...

5»»»s 8»>r»nze».

8»»zsrb. dtzüdi».

8„»tti.

0.k.8!d«-ll8k!d
8rds>4»m»»4»I..

8rd«r!»» rd«m...
8rd!»5V«idr»»8».

I30MO töOÜOÜ
2M00

35000

>18000

38000

33500

3M00

20000

300888

57500

Z87S0

I18ÖOO

58000

I54M

5S000

48000

1S800

SIOOO

24000

35000

181000

40100

32000

42000

50403

85000

30200

70005

205888

125888

181158

75050

25000

17505

42000

23000

38000

40000

02000

21ÜÜ0

188000

141000

400M

3S4M

820Ö0

1588ÜO

80000

2-ISM

ZSOOO

30000

-.88000

SMOt

40800

00000

>50000

81M00

31000

43000

16300

SSMO

231M

ZSOM

1010M

43000

33000

SS000 SSMO
77000 SMW
1S60Ü 1S700
22S00 200M
I810M I8ISM
111588 II100Ü
3SVÜÜ Z4ÜM

5rd,»!.S«ll»d.11»t>I40«OOj1i808ü
..ls>M8r»m!t»j24ÜOO j2SÜM
5rdk8 üdilk...

!ld»»>4ell8i»»..>4ü800

kdM-i-kikllt...
5rd«md»ll»r!»d»»
0»d,. !lds»4«ll>- -

!ckllM»I«8»ll. 8»ck

tckudert 5!»Ir«ll.

!ck»ck«ll> r c»...

!ck»k kllik I»». -
kckmlmsll kl!»».
!»ck Uddledd»» -
!1«Mi-!»!1»». 8»8
üemmi! ekttll.öet.
!kme»r 81»!...
!i«ms»l S8»kd«.

!!m»>»! c«»...

!!»»„ «.8.

!I»4td.M>k...
!kd> N4>d» ....
!>»!!. cd»m°tk..
!kt»°. V»Id»» -.

!t°ck i c».

Mr 8-mi»».
IIüSEdzdmkck.

ckiimiM- U»dd..

!»44»»t. >mm»d.

7»KW»!.

MI°»d,.1ckIkk»
7«I»!m»»8ell1I»sr.
7err- «d>.-8e!.
7-»kr. «1kd.pllII.
Idzk klimidltk-
kmck-...
7dA krlt. ...

Idüll. !-»M -.

I!str c»»»d—
7ll>°»! «Ü.-üe;..
IS»td.

I!»k»cdim.!ktt
Oik» »Isrck....
8»>«»-8>srrill«!..
v»kck»»r. !»>»»
VM»s, p,»kll.
Vell.81.kdt.8»mm>

. .ldsm. cdillk».
ükck.8It»1».
klsircksit-dll.
ükirrl. kltkllt.
..8»«tI!»Ikz»iz.

. .3»llr.p»rt1.cea

1»k.

. .R«t»1>». 8»»«r
..psMckimkck.
..!ckmllz»l ...

!ck,d öillllik.

. .ü>!ll»s»ri»...

.MlkIiP»».

145000

80000

2SM0

407S3

35508

53000

II1Ü00

110000

37000

13800

3300

570M

148800

210M

81000

II80M

>58000

20500

155000

30000

I1SM0

K1M

37250

32008

2MM

05880

SS800

I18M8

S7SM

50008

7000

S0008

31S00

3SÜM

S20Ü0

sooi>o

20000

57500

soooo

I58ÜOO

40S00

1488)0

80000

232M

SOMO

40000

»llZOü

185ÜÜÜ

33000

182S0

3520

50800

I5800Ü

22M8

00008

II8M0

15,000

20750

15I00Ü

03M8

115Ü0Ü

67M

37MÜ

202SÜ

10800

0SL88

SMÜ8

illöüü

870ÜÜ

S8M8

SSM

47M0

3S00Ü

8S8M

zzooa

ssom

274M

SSÜÜÜ

SSMÜ

21Ü0Ü

7ÜÜM

S40M

I15ÜÜÜ
298M
2275»
SSMÜ
80500
K38M
SSÜOO!8S000
12MÜ! 11500
—jSSOM
-.->115000

Vlitilll» kidllll.
V»,«I 7°1«»ll.-I1ll.
Vickkvd. U„ck>°.

V- Idrrkk. p°lli»11.
V»i-»«lltli!»1»t3p.
V,»4«r»ll Verd».
V,ll!k!°»ll Sll. ..
V,!!»llill.5ik»»d.
VmmlktSidmr.
Vsnud. 8»mm»..
Vsnrd. V«>i örd.
V»!«ll«Kt.-5l!.. -
Vakll»,»!» «1d»»
Vktt.Oridl S»mm
..kk»»c»»84ll. -

.. üllpkm-.

VMkld.tlllrudd..
Virdk» Ism.. - -
V>rdll»td c»4„ - -
VkkllS 8„4tm..

VI- llllllld 7K«»«. -

Vlld-ImldM« ..
Vlüeiisll UilsII».
V»k»«ll k»l!kdl
V!tt»? 7!s!ds» - -
V»!s. 8.. 8»lt»i-
r»>ksrkslrd_

10000

1SSM

70508

S0000

SS'OO

48800

47008

15588

38300

50008

58000

35000

45000

30100

S2000

50000

50080

34250

28500

57000

88080

21008

ISOM

21533

SMM

SS008

SS080

4SS00

50003

15080

87500

51300

88000

35000

49530

30188

sooöo

S20M

35000

20400

57000

OSMO

5SM0 SS008
SS008 70000
tI8000!l15000

r,!>!k<I V»14d»t. »2000 40S80
I!mmsrm»»»Vd.. 1K0M 170M

4'/,».-5-d.1.!V-V
4V,....5.VI-I!!

4'/»... 1024«,

S Ikilkr-jkliid».

316.......--

3..

4!-d»kz»d.-«»I.
Ip-llpi»»!«»-«»!.
S pll.5rd.-«»v.24

4pr«»I.c»»r»l!

»'/,.

3.

4 8,4. «»>.08-14
4 8-wub- «»>.-

3 V-..

Z..ki!«d.V....
4N»md3.-»«>.07
4N«u.«»1.0S-12
8.

3!Sckr.«»I»Iks..
4 «>418-51° 5.»
41!»»:!»....
4kE. «.07-11
,4N»rd»m00-14

!4P°!»,.

-4 5iickrl!ris»-..
41k-id»rz>.!.M

01.-

75.50
02.-

80.50
117S

368.-
4S.7S
0300
300.-
07-
105.-
140-
235 -
10238
300-
220.-
410.-
270.-
140.-
108.-
138-
170.-
1075
108.-
150-
233.-

08.25
78.50
01.75
00.-
1100

550-

45.25
10750
204.-

03.-

18S.-

140.-

22S.-

117.-

250.-

211.-

430.-

27ü.-

110.'-

122-

1SO-

1400

2SS.-

12L

4V>».k.5.ÜS-13!420.-
4 8„I.kI-tIr.-V. 00Ü -
4 0. «I!-»5r... 13Ü.-
4 Oikellid. öellz» —^

4 8ll»pp 1M8--> '

»oi.rn-»r»„t»W«^r-

N-m°.-«m.p>d-it. SSMO 32ÜMvellk^e 8aciic -
üircantc ca-nm.-

...>aarc domiü..

6°!k.5nt.-csSij.-ll
k.2lpr. tlwtn j-T^g.AÜ

MrM. ttreö't^-

N!-4„>-»!!i> ZOOÜ^i«

OliibllScküll »zW

»!td«»d.. - -"' -zKS» -
0-ikllll. Nll°4llt--ll! ,sp4
..ci»4»lld,»d " zoOO ZM
pnm,.N7p.«.-°k'!S° rzcZ
8»ick!d,»i----'- zgZO

8>,ii». cll-4llid--d. zgOO! - '

jrz4itd--k. zgLO j

.t. ö°4- M.?g08

Lckl. S--t-."ll^gcO jüA
48°^°.N

Veckd»»!! nggOO

V>-»-ll8--«E»^^<t-

L«.lo»'»r^zA

°«»kck.-0!t-k'i-j-7800 j4°A
Ne--c»ll»-s M

Okü>I!».°.kllr-jjizM
j»»td Vsrll 7^7'.—..

p«md.!»!-3'°°. !
 
Annotationen