Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0954
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext


kDrrsK-z uuLZ ^ZKÄGis-Wrkr'SrkZLÄSd

^SftpLpIs^bLrZSn.

I'rvuksuittzr Lörss vom 4. Fani.

?^LLk cksr LvIlLltonäsn sprnnxknktsn .^ukwärtsbswsimUA 6sr Isktsn
tVssden trst ksnte sine sts-rks ^bsckwäokuup sovodl Lni Oevissn-
«ns L,n LAektsninnrkt sin. vis krnnröZirclisn HsZiornnktsvsrtreter sncl.sn
in nsnsn Lstrneöon ikrsn Ltsiilipnnkt Tvtzitor nn vsrtretsn: ndsr ob-
' kilsicd sis mit IloelnZrnek srbsiten, IlLubt man elock öis p o I i t i s c Ii e
lt s g s etvnz dokknnnzsvollsr Lnssiien rin könnsn. äs clik snnlinclis
Oetlsntlicdkeit nnö Lncli Lslxien i-icli von ösr srsitröslnsken Ksvslt-
p'olitik LbrllvsÄclLn sobsinsn. Ois ösntsebs Notv öürkts vobl Uitts öer
Ivöcbe Ln äis LntsntersAisrllnAsn .n.bneben. ^m vevisen'nnrkt
b'srrccbts bsute ^urLekIiLltunA. /> i.-icbsiiisnög Ldzsdsn ösr ksiÄndLvk
bLbsn <Isn ssltbsrinsn kLItiAen Lüuksn ouk ösn L k k s k t s n m L r k t
viedt nnr niekt ÄinkLlt zsdoten, sonösrn untsr Lönrunüi ösr Lsruks-
spskolrtion vuräsn nLmbLkts Vsrküu'e rur .kllskübrunx ssbrLebt.
cksnsn sMtsr. xröLsrs OsvinNLbpllbsn öurek tslsplioiiirebs VorkLukr-
suktröxs kolAtsn. Msk moKrkLek'sv 8'IiivLiiku- vsn ksk'Slt ssKIisAisL
äis kebVLeds KlLltuiiA äis Obsrbsuö. km Lkksktsn-'üLrkt koi§ten äis
^rk-wdsn rsibsiiwtzii-s. ^nk k»rt «Kmttisksn 6-sbicten vollroxsn s>iek ffröösrs
lrüeköönntz. .Lm rtLrkstsn rvsrsn läontLNLktisn "S'Irückt, ö:s WaduÜsn.
Ur-LOll ölXri oLt. unä- özrüdor srlitisn: sbsr Liicb VsIatLrvsrts ALbsn nLeb.
OLs Osxebäkt ivar ssbr bs.'sbt.

.^m I.I o n t L n m L r k t cvLrsn nLrnsntüeb clis Ln äsn - vorsus-
xss»aßvNLn 8"rssat»«ssn. stsrk smpoiFs-cbnelltcn V'srts kstrLektlic.k ss-
vvorksn. vvr »Nem- Nsrnsnsr. unä tzoekumer, vsn 6sns» erstsre ?-i2älX>
Lroüsnt uncl Intrtsre' 210 VlXI 'nlüt s-'nblllZtsn: ksrner vsrloren Asnnssm»ny.
ZStlVO p6t„ LLursdiittS SS'088 ptlt., Kkein-rtskl' SV6A> p6t., vnäsru»
Zs OÜÜ pdt-, Osro 63 666 pdi. unö Osi-enkiroiisnsr 26 606 p(6t. .^nöcisr-
ss.its konntsn Ltzebvsilsr Lbsrmnlt 46 0-66 p6t. unä LotbriiiAer Kkütts

- 86 606 plüt. LNLiebsn. Xnek RiLIiLktitzn vLrsn nisäris »vsvkotsn:

- ^«kvrnisdsa vsr'orsn S606 pt!t„ IVs.'tvrseeln, äis 'LN äer Istr.tsn kiörss
' mnn Kur-S von 246 666 pl't. pskrLAt cvarsn Lbs.- viekt notiert iveräsn

kvnntsn, xinASn Luk 8tS 660 nOt. rurkck. Von «ksmlssksa ilktisn
votisrtsn äio 6Vsrts äss ilnilinkoniisrns bii 8666 p6t. uieärlc-sr: 6olä-
k-ebiniä ALben von ibrer iiinestsn Mtsissrurs v,isäsr 49 666 p6t. bsr, äs-
xegsn Trogsn Kütgsrs LbsrmLls Z81660 p6t. sn.

Lsi äsn sonstiASn InäustriSLktisn üsstnltets -leb äis
Hsltunki niebt sinboitiieb. 2s 1,-ixen noeb riLblrsicbs LsstenskLukLllÜrLAS
sns äer Lrvvinr vor, äis nur ru tsii'vsi-s vsssntklok erböbten Kurrsa
Lusxsknbrt wsräsn konnten. I)Is bkLsbkrLiis -v.rr bs! sinvslnsn XVsrtsn
.noeb so stsrk, äs6 äas vsilLusts llLtcriLl nur rum 1'eil bsseliLkkt
. veräsn konnto. kls s'isAvn' I^säsrvs'ks 8t. Inxbsrt 56.666 p6t„
Nüncbnsr Uotsk 31 666 p6t lr»t. bsi 56 pOt. Diteilunv), vsslAbelmsr 6sl
40 066 p6t„ OlsL 25 060 p6i., NLNudsiiusr Osl 26 666 nOt. lrst. bsi
46 pOt. ülutoilunx), Osutscbe VorlL8--Lns)-iIl 13 060 pOt... Lswsnt Ilsiäsl-
bsrZ 16006 p6t„ 8'slstikt VLber 7066 p6t„ VrLnkkurtsr Rok, Hirscb
'. Ilurksr, Lmsiillvr Ollrieb unä 8ürs'«vk»krik LrlLUAsn (Is'rters rst-») js
s 5666 p6t„ Vrsuesl Sodökksrdot 2'-06 pOt. (rst. bsi 26 pOt. AutsIIunx),

. LpIsAsIxls- 3660 pOt.. Hilpert 1666 pOt, (r»t. bsi 46 pOt. LutsUuns).
3 Lnäsrsrssits verlorsn ästtsr unä ttLmmsrssn js 22 666 pOt.. dlstsllxsssli-
sek.-ikr 17 066 p0t„ 3enill-I?rLnkkurtsr Ounimi 7866 pOt., 11'LvO 8r 3isv-
. tLA 60M pOt„ IlolnmLnn 5S66 uOt.. n.irlsruks-- Nsscbinsu, 8sek L ttsukel,
-l 36!inAsr'Nasokinsn sovvis Vsitkwsrks js 5066 p6t„ LinssIkLbriken 4660
p Lror.snt, LLläur 3006 pLt„ vsäisokL Tmcksrksbrik 1266 pOt„ Orsikenius
1 2666 ?roi:snt.

LebikkLbrtSLktien Isxsn sebwseb: ?Lkst vsrlorsn 35 066
Lrsr.snt. I-Iovä 5666 nl t. ^m 3->nksnmLrkt xlnxsn 32näeI--eesoII-
sebskt LbsrmL.I-- »m 40 666 pOt. in ä>s blöbe: ksrnsr eevLnnen Lisenbabn-
x-rnstsnbLnk .15 666 pOt.: äsxezsn bü»ten kkstslldsnk 26 606 uOt. sln.

: Von österreiebiiebsn 8nnken xsbsn Vkisnsr vsnkvsrsln. ä>s ssit 1. äuui
in Lukxsztempcltsn Stüeksn von 3666 Ilr. notisrt vvsräsn, 306 nlüt. n»ek;
/ klLxoxsn stispen Valonksnk 26 066 pOt.: vom 6. ä.ini sn vsr-tskt sieb äis
? l-oti^ kiir »ukASLtsmpelto Ltüeks von 4666'llrane-': IlrüäitLktion -inä vom
r plsiebsn ?.ik:s sn nur nocli in »nk«r«»tsmps'tsn 8'üsksn vop 3206 Kronan
8 iisktzrbsr. Irn 'LinkIrurs iv't äsn rüekc,L:iZi>-e:i vsvlssn Asbsn »usk »ua-
ILnäiseke Ksntsn, nnmsntllcd Viirksn stLrksr n»od. vsutseks Xn-
Aleidsn Isven ksst.

> ImVreivsrksdr zvuräsn penLnnt: ^lsbsrx 7566, ^yi 96 066 kis
. 86 666. 3seksr 3mbls K5 606—58 666. Lscksr Stsbl 96 666^-85 006, 8sn-r
95 066—85 066, Lrones 3Iink 11 606, 8rown 8ovsr! 26 066—24 660, Oont!
j 8snk 6666 (Is. 4966), Osutzeds HsnäsIsdLnk 3425 (I?. 2866). Lmslks 15 666,
Dntrspriss 326 666—866 660, OsrMsnkL Linolsum 75 966. äs Oiorel 7666,
j NLMMSrtzttzin L Köüus 17 560, NsnsL 8ank 2466 (jx. 2166), IIsn-L-I.Iovä
21 060, KrnwLA 25 060, Nsbsl übevät 73 606. L»issr Vsuson 7566, Ksr-
j stsät 92 006, LrsiektzLu 6660, Kosbr I" 566. O^uotaät 13 506. klsr 8öbns
82 666, IleekLr 6umm! 7400 (ix. 7000), Nsvsr Vsxtil 9066—8666, Otto L
OuLntn 16 666 (is. 9666), Lstroleum 166 696, 8»»t»tt«r 5Vsc-eon 35 M0,
8ebvLb. Uökel- -8606. ?Io? 11500. Ms 42 000 (46 000). 1902er RllAsu
7500—8600—7800—8500, 5!4nrör. ö--:err. Krisrsanlsibs 40.

LsrpZsrtzebts- 8max 13 060. 8IsLR!sod-8säiseke 5VoIIs 14 000,
Norääsntzebsr Ittovä 19 660.

Hsebbörse: IViensr 8snkvcreio 5600—5300, 8»rmrs 8»nk-
vsrsia 18 750.

Levliv«? Kör86 vnm 4. .Iimi.

Ole LnxersiFte Verökkentiicbuns äer äsnt->ebsn Xots ärüokte
keuts ru Lsxinn äsr 8örzg 7vs---lltlicb ank äs<- biivsnu sm Osvissumsrkt,
so äs8 siok äsr OnIIsr vor Lsc-inn äsr »mtliobsn Xur?-ksstste!lun§sn swi-
scdsn 75 006 nnä 77 506 bsvs-rts. 6Iciebvsit!k-s Osrüobte, nsok -n-elcbsn
äie VsrdLnälnnAsn rnvisobsn äer LsAisrnnz unä äsn Lanklör« ru ebism
positivsn OrAsbnis bstr. ä>s 8tütrune»Lktivn äsr Nsrk xekükrt
: bättsn, trnxen visl rur LlIZsmeinsn I7n«iebsrbs!t bsi. vis 8uskulstion
, ibrorssit» r e a I i s > tz r t s. unä rucb äss Lublikum sekrltt In äen srstsn
Lörssnstnnäen -ru 6svinnsloksrun?en: spütsrkin trst Isäoeb suk xröOsrs
Lüokkänks Lllpsmein sins LsksstixunA sin, von kvslober NLMSNtliok äio
Äontanwsrts Tkutr.en üisken konntcv. Visl bemsrkt vuräs suob, ä»6 äss
Lnxobotsus KlLterirl immsr xlatte ^nknLkmo ksuä, unä namsntliok von
äen xroksn Könssrnsn übsrnommsn wuräc.

2üm 8ckIÜ88S äer Lörss wnräe äis NLltunx an äsn Lkkektsn-
m»rktsn Tvisösr nn8icber. äs äie msizten vovi^sn nieb im Verlsuks wisäsr
sbsebwäektsn unä äsr OnIlLr nsek 2 I7br nseb 76 006 cvioäsr mit 74 660
nmZinA. Ln äer blLekbörse w»r ä!b Vsnäsno sins sobr rudiAS, äie
^lurss Aaben vorwisxsnä wsitsr naob, Kseb 3 llbr wnräon nnter »näcrem


0. 0»»i I 4 >Mi

v^emaik -

14763.-

'4837.-

15965.-prts' i :,'4 ! »ll<>

'MVllciS!).

134 6.05

13x33,76

1?817.35

0r0üe, ..

EZY'

4436.06 4164 xx 4186.45

5k?nvLöen.

?k:-46.xe

21463.5/

26299.15

'kil»»-..

01321.-^

Z1478So!'S7S6.x0>??874S0

f'eiv Vock.

8"648.!0

80961.90

75311.25


Zdd>'?5.-

Z10°Zd.->i50i„.60!Z;Z0>„.50

Ok v . 'ÄO.)

1'1.S7

110.63

104.24

pgrir.

5'^.-

5213 - 4907.7c-> 4937.30

I?il!!288§k.

14 46

1464


dckl-cir . - -

1/25S26

I43S".M 1M0V.Sk'3M.05

vsgz . .. .

0408 96

0416.06

2244 35

dossis» - -.

1256955

12330 75 11471 26 II508 7S

?2kMl3V. .857.80

lislis» --

3765.55

3/84.46! 3638 Sü> S5SS.40

5üf?g....793.-

kolZsnäs Kiirss xsnsnvt: Oirccb. Kupksr 315 000, 8c.kueksrt 340 666, vaim-
Isr 32 566, UsnussmLllU 405 606, 8ksin!.-.ebs 8t»klwsrks 456 600,

vLViZSN.

" Vrsnkkurtsr vovisenmsrkt. Im Mcbmittsxsvsrkebr sstrts siob
psstern äie TtbwLrtsbewsc-un!!: sw vsvisenmsrkt kort. Ksbsl Dlsiv Vork
69 660, Vonäon 329 000—322 000. Osstsrreiobi?.obs Lsnknoten 99.
kiesnikkni-k r». M., 4. äuni vsvissn.

»kZ-.-
I7SSS.1S
M4M.M
75KSS 75
1V4.7S
14030-
W5.63
374.20
S!>2.-

* Voin LorliNsr vevissümsrkt. ^us Lsrlin, 4. ämii, wirä uns x-smsl-
äst: VIs disksr uavsrkivälicksn Vsrk»nä!uni?sv äsr RsIoksreAisrunL! mit
äer 'Ksitzksbrnk bsrw. mlt äs» Vertrstsrn äsr krokksnksn. äiv bekLnnt-
liab 'äarsük KInÄsIe». äen krsisn vsvl-önvsrkskr voNkonnusa' eu untsr-
binäoii, ksksn ^u sinsm vsrbältni-mäkik- bstiäoktlioben iluASbot LM
Vsvissnmsrkts psiübrt, so ä's3 äis vsviss». äis sls übsrsobrsubt »rssksi'-
iisn mü.-r-'sn, unck äis in cksr Nurskök« vom. vsrZLnx-knon 8smstLtz »uvk
ksinorlol .Lorsektizune rsiFtsn, btzuts »vk ckvr «»nren Viiiis nscbALbsn.
vitz VsAS »m Osviksamsrkt wvräs übrixsns »uek äurok älv läSläunxsn k--
slnklnüt, äsk äis 8itrun» äc.8 I7ntsr«utzdvn8s»u«-tzku»k»» Im lltziebstsAS kür
äis ilutsrsllobung äsr Dlsrkstütrunx-sktion uatsr .9ussobln6 äsr Oskksnt-
liokkeit «tsttünätzt. ksiedsb»nk.prLsiäent Ilsvsnstsin eoll in äsr bsutlxsn
lliebtökkentliobsn Lltrunz äsr Nommisslon woiters- Lrkiärunüsn Sbsr - äis-
Orünäo äs» Asrkstur-sz xs-sken k»ksa unä :>'.o ois vöi': snkam» wisstzn
woüts. xinä «oxsr xswi-ss Aittsi!llNß-sn ASMLcbt woräsn. äis Lllk sins FS-
wisss UsrkstütruozMktio» snk äsm vmwsxs Adsr äis suslänäizc.ben 8ör
ssn Lbritzlton. ilnAsblieb sollsn rwisobsn äsr LsiebsbLnk vuä äsr 8»nk
von 8n--lLnä iiber äis.zos Vbsma bsrsits sinxsbsnäs unvsrbinälicbe 8s-
snrscbnnvsn rtLttAskunäsn babsn, unä slls äisse blsvbrlebtsn bsben ksuts
äis lonäsur. sm vsvi»snm»rkt vlawsaäkrei nsc.b untsn kseinklukt. 8si
äsr Lmtliebsn Kui-sssStstellunx wuräs ksstxsstellt. äa8 äio Leiobsbsuk in

Lisbsok-I'rustes LbxtzAsbeu bLbtzn. 8ei äsw .(b-eblli ^u

8tinnssZrllpps dLbs man äjs Interssssn äer kisinon ^ktionars „,,m
wLbrsn vsrsuebt,: äsO cker iüontrLbsnt verpkliobtet wuräs, »>m

31.

bis 7iim

bsbeo

^.UAUst äissss -Isbres vorliezenäen KumeläunASn ru
von winässtsns.65 006 pOt. ru Lbernobmsn, äie kisinen ^urs

slso oii, Leckt suk äsn IIintLusek, äocb könnsn sie, wsan . z f.t s-

r:u nieäriz ersebcint. äcn IIpikLuscb »ued untsr!»-sen. vsr O e s e —

A L II x im Cabrtz 1823 vsrlisk trotr äsr xroken LcbwisriAkeiren
unä 8udr, nocn normLl.

^ Vsrbwerks vorm. Rsisisr Imoiiis L krünlvA, Lövdst s- - - . .-^g
Ossebäktsbsricbt Lnkolpe blieb im vsrkiossenen äLbr äie ä>e

.4ibeit von pröJerön 8törunAen vsrscbont. 8s war äaber
Lctriebs in ibrer O-SssNitbsit »IlmökUck wieäer - >» niodt

koillsr V^siss AS'iotixt wsr, sinruscbreitsn,
nsrlsi LspLrtisrunAsn stLttxekunäen.
kkvs-li», 4. ckuni. vsvissn.

Unä es babsn »Iso auck kei-

0. 6.

4.

6.

-,r!r.

S0S7.-

6113.-

40??.S0

4047.30

Ssil

önef


Nfvot

.......

i4„4.;c

141N?.5P

M^55-

MvZ.sa

3L!>?3.-

3"'777.

„441.SV

Z<MZ.S4

^LÄSN.

„070.-

!M0-

„40 t.-

„470.-

4354 -

4356.-

1259.-

1281.-

93ijfxL-8§!Zgr7.

111.77

1I?.03

1tz.S.7S

1NS.-7

I3"41.5(

'3308 50

iZZdl.S"

1?°Z3.50

prgy.. -

2354.—

?3"6-

?06y-

0S71-

'4453.5s

'4536.5,s>

I4004.?c

141Z5.5Ü

.....

14/„-

14.70

13.36

13.64

20347 5

>0952.50


?3Z51.-

üusnitt äirs! ....

NZZt.dZ

27458.50

rmz.-

Z0707.-

3666.6"

3S'4S0

3531.-

3549.—

3u1ygris^°......

79".-

802 -

773 -

77".-

ZklM.—

'SZNd.-

ZSIM.-

MM.-

..

ZMZck0

ZSM ZS

Z040Z.SÜ ZddZI.so

7SÜ 4->7844ö.-

7R0S.-i7SZS!.-

Ng v'glgWNi

8009.50

8S7S.SÜ

7481.-

7519-

»kllSL» ...
ktsyp»!....
vinälgai».. I

»»VSNllgM.
itiÄsIsi..
b,..- j
t«»»s» ...

»ris ssä:.

* Lüi-Ioi», 4. äuni'. Ilgvissll.

kerll«
M°L ..
krss --
S-Iisilt.

2.6 j 4 6.

»sv VorL.

V.ooStzj 0/076

!snäns....'

0.00710.078>L

pgri! ..L......

16.60! 16.60

Ifsüen..

017.-! 017.10

Sr-lltt«! .

<8cklu6.

M.7SI134.-
2L.SS 2S.63
36.95^ SS.SS

v,4r!».

tvr»«! lilris.
kslzrsll

2S.SS
3V.S0 50.70i

inüuZMs vnrl »ApZrlsl.

>34 351 —
494.-1
380-1

2S30 I 'sr-m-H....'. 3öS.- 693.'-

i

* Veuo vrbökunA äsr Wssvprslss. vsr krsls kür vsttköräorkobls i?t

vom 1. äuiii ä. 0. sn um 77 696 U . nämliek von 143 516 auk 221 206 !>l.
orköbt woräsn. O:o ilnreobnunA äis?sr Koklsnprsizsrkökullp srxibt AS-
mäk äen Lssekiüsssn äss xsmoinsekLktliedsn LiodtpreisLnssckusses kol-
gsuäs 8 t a k I b u n ä r i e k t p r s^i ss (IVsrkFi'unävreiss) kür 1000 ktz »b
1. änni ä. tt. kür O'domLS-vsnäsisoüts (bsnw. kür Atzws»5-U»rtl»-N»«äel»-
Aüte): Lokblöeks 1 445 000 (1 627 006) 51.. Vorblöeks 1 624 000 (1 829 000)
>ILI-K, Knü'ipsl 1 729 006 (1 947 060) U.. klatinsn 1 785 060 (2 616 000) LI„
vo. msissn 2 026 006 (2 211 666) A„ kt»bel«»a 2 031 060 (2 289 690) U„ (7ni-
versLlsissll 2 195 000 (2 400 006) N„ 8-uiäsissii 2 480 000 (2 725 000) U..
XVLlrärLbt 2 166 000 (2 407 069) 51., Orobblsobs (5 mm unä äarübsr)
2 292 006 (2 553 000) 51., Wttslblsods (3 bis nntsr 5 mm) 2 571 000 (2 839 060)
5Isrk, vsinblscbs (1 bis untsr 3 mm) 2 984 000 (3 252 000) 51., koindloebs
untsr 1 mm 3 265000 (3 508 000) 51. — In äor gitimiip äss Klsinsn ,5vs-
sokussss äss kobolssuLussobussss äos LissnwirtsokLktsbunäes
wuräen solxonäs Nöokstprsiss kür vlsktzrunx-en vom 1. ttuni ä. .7. LN ksst-
xsssM: NLmstit, kupksrLrmss ^tsdlsissn, Vempörrokrslssn 1630 000 51.,
Oiekersiroksistzn I 1600 000 51., Oisksrsiroksissn III 1597 660 U„

VioKsroirodsisen (VuxsmburASr .5rt) 1 587 OOO 51., 8is80rlänäsr Ltsbloissn
1 594 000 51., Zpiesoloissn 1 754 000 51,

* Olsswerks .5,-0. kür 5s>oer»Iö!inSu»trie. Lrsnkkurt » 5k. vis

beutixs OenerLlvsrsLmmIunA. sns welobsr berLUS Ilerr Lsnkisr Lriosso
rum Vorsitneuäen xewäblt wnräs, äL äis bi-bsrix-en ,5 n k s i 0 Ii t s r s t s -
mitxIieäer kök'tz, ilikreä OLnr, >5u»ust vLäsnburx, unä ksebtsLnwLlt
Lerlirbsinisr xnrüoksstrsten wsren, Kouskmissts äis LeZulLrion mit
S'NS Oiviäenäs von 200 p(7t. IVeiterbin stimmts äio OsssilsckLkt siner
klntsrvsrsiebsrunx- äsr klnlLusn äsr Ocseüsodskt inkolxs äsr Oaläsnt-
wsrtuno rn, Lucb wuräs äer ^.uksicbtsrst nou konstituisrt,
äer sicb jetrt wis kolxt russwmensetr.t: Lanklsr 7osek vrisssn-vtzrlin,
Vorsitxenäcr, 8xc. vr. b. c. Kötb, Lsrlin. von äsr vLrmstLätsr nnä
ÜLtionÄlbLnk, Lsnkier Hsivrick 8osentbs>-8srlin, von äsr 8'irm»
8. 8cbönbsrxer K 0o.-8erl!n. KommsrLisnrLk Vb. 8rsnk-8srlin, von äer
Virection äer viscontoosssIIscbLkt. virsktor äLkob-vrsnkkiirt s. 51-, von
äsr vLrmstää'er unä XLtmnalbsnk. Lsnkitzr Lrnst Krltxlsr-Lsrün, vom
Lsnkbsus 8. Lleieiiröätzr, Lsnkisr 51sv ImäsnbnrA-vrLnkkurt L. 51.. von
äym LLnKbsuss 8. I.säevkurx, vr. 8edreiber.-5l»iv»-N»rteI, vr. 8iitcn!s-
Ltzrlin, O-tzscbÄkts'llbLber äcr 8?rlinsr NLnäel-c-tzssll-cbLkt, unä Luäolk
8t»cIieIin-8Lsel. Hseb 8eblvk äsr Vsrsammlllnc- tsilts äsr Vor?it»!>mäe
mit, äsk äis OrokLktianäre äer OisLASSsiistziiLkt, wie äiss snck sus äsr
Lresss sebon beksnnt sei, ikre ilktisn sn äie OelArllpps äos 8tinnss-

GeMger^^Earku^75^^M^.
Im NachmrLLagsverkehr: 66 60V.- Mk.

^."L^ä^tzk^^ ^(->^-»wr..ällklion im LlHsmeintzn mcu-

u.äe. 8^or'rn.A6n, 6Ie inkoI§6 von AoIrlLnIrnap?

8oblen ^m w^su?n»^° 6sr«II,okskt äorek 2uk»«k von »usIInckk-ekc

erwuck»en /" u" ^nnsiäon. ^aksroräsntHeks Sokwi.'r'tzkc't-n

^nn^-6i?o öle

öisräurcb siiks Liikersttz er--ok^'
5Isrk 8 r ^ "'mlits s-ek van 239.46 5Ii!I. 51. suk 6031.45 51'^

^ IÜ08.88 (14 34) 5Ii„ 51 XII rskltzn. 2»

^ä^»°"'Vokl??^? ^0.96) 5!i„. U vsrwenätzt unä äis

Utzk S5« " «''dretten 355.6-2 (31,?1) 5li». Zl. L'nrodl'-,«

(175^6) 51„> v' '^»rtr-iv SsALb s:ok sin keiaeewinu von
beruktznsn ° " 7'° ^öou tztzmoläit. äer Liik clsn 6. 7un'

bc' »onerslverssmwlunj- eias vIviäenäs von 66 Oo'äpkenn'S-t»

ä'S ?Ln"tzmll - ^" ö ^eitsre 1606 (46) 5IM 51 '--0! ;Sstzk^

kLll^s>ll°tztr^m'"" "Eit-rs Aüekuae in'äsn 8Lk"r!kLtioE wä'tzÄ ^
ntz'is '8mmmnkV"oll°m1i'0-. ffr-,nkf«r- 5k. ois 8„lLssunrr äsr 7l>

»»»,.-

kurtsr Lörss wuräs ^uLix^' "" ^t-srllNA sn äsr 8 r s
ksim '3Ml?°^°7p7°M3tz- 2 s 11stokksbrik IVsI ä b ° k i°

ZL' L Ä

...k«

LsinMwinn 506 ('. 8-

Ws.rsnmAj'krG. , „ f zcs

4. 7»n!. vss 6e?tzb»fr ^gii/N
IlrsLede ^eräsn c!'.e > «raren

^ k'rAnkknrter tzelrelckekörse vom «ejil - ^

bsutlsssn 8i-iiektmLrkt .wLr kIein-. Lls vr-sebs weräsn Otzktz-7? ^a.
Lreise unä äis ^cbwsnkllnx-en äss vo'lLrknrses bsre'.tznns,..^ ^

LotzZen, äie ksinon (ZllLlitstsn äss Ilsksrs nnä 5le!Lssskuttsr

10 0!?«

Zlüblenvsreinitzun" kst sm ZsmstLZ äen krols kür sveirsnmsk, , xi>r
5lsrk si'k 450 000 51. srkökt. ^us rwsitsr 8snä wsr -pp, 8''»-

430 000 51. Lnzeboten. vsr Vsironpreis ist nw stws 46 666 58 o>'-

äsr Nsker um ?irka 36 006 51. ssit vsrALNAonsr IVocbs in ctio ^ pt)t.
pLnxen. v-g Lroiss kür Hülscnkrücbts stslisn siek runä n-Lrö>>

böker. OekrsAt wnrsn vor L„cm Orünekoru unä vinstz", s»itzso)°
'strtsro wenix sm 51srkt erkältlick vurek VmkrLtz-s stellen r?' „oknen
vrsiss kest: Lurmsrsis 5400 51. NsksrNasIrtzn 4666 51, w""-^ ,5g,-, 51--
4060 51., bunttz Lobiisn 3666-3800 51.. Orsnptzn 3960 A„ briss -^A»
k'uäeln 4606 5l„ sllos per 8!Io. - 8'sis 1(6 606 51. 8oko-k>>->'-» s^itrs'
51,-rrk, Lslmkucbsn 215 066 51., LLpskucbon 215 666 51..

96 006 51.. N»kerk»!wwtzl»s?e 84 006 51., Lisrtrsker 112 lXr> - -»

3 660 666 51.. viErne 2 060 666--2 666 660, VorkmelLSStz so ooo ^eiützS

Llsis 406 600 51., s„ss per 106 NUo. Vio »mtliedsa Lroiso

256 606-266 666. LnAzen 226 060-225 066, 8ommsrs-erste kur ^!) k'»

265 606 215 000. ttLksr, inlänä., 186 066-216 600, 5Ve!->enms,KI ^tzse"

456 666, LopLsnmsbl 366 666-356 006, Kleis 165 600—N» >>""-

256 006—286 606, kleu 75 000—80 600. 8trok 65 066-76 6W 5Iaric.

* Lerllo, 4. -7>ini. v>s Isiebte ^bsekwäobunr äer veviZenp^'^sSi^ i
nrssobts sm kroänktenmLrkts eins KurückIiL„»Nll
koräsrunAS» rsiZtsn etwss mebr VntASZtznkommsn unck , 0'°
vmsätxs wuräen inkolZeäessen rii stwss nieäriWi-sn 8rS'tzea
* »vi-kio, 4. äuni. (Lm'Iioks proäuktvotiorun->on. 56 kA>

Aetii"-» '

Vslrni mlck....

ks«-M inscl!_

i»!»E-k«ll>« . .

3«f»c i»N.

!»«>> .

. .'«c« .

Wre»i»r!>I
3»««s»»>s!i! IMg
V«ir»»'«'s!s....

?. Iml

133000-14130"
11700"-'IM»S
03000-100YN0

gSovV-Sövoo

103000-410000
3S"00tz-4?0000
30S0tz0-34S000
"0000
eoooo

Lsnkkuttsr.

4.1»»I

133000-133000

113000

S70VN-SS000

90000-02000

tz4000^

9>!S0<'-L»L0
"°tz^»goo

SWS

-,700" zZ000

ZxvM-ZSooo ll.^titzN'
50 ktz »k' sör.->!>^>

vLktzrsttzo!' .^.cN'

^ ->3 SOO'

?. 1>i»!

340000

14"000-1S0000

10S00tz->>S»00

03000

14S000-1SS0S0

3»»«.-.,

IlliiM«!.

V>':lslls-x»!ixe».

»!«>»« P>>x«»..
kstlsr-krd?«». -.

100000-103000 t«»>««». blg»..

370000-410000 Ȁd...

300000-338000 kzr-MI« «!>....

87000-80000 3g«x>c«cks» °...

57Ü00-S8000 7Ms»-ii!>»Hr»I.

kHiedtLmtlied.) (^IIss pro

IVsixtzn- unä 8op?snstrob (ärsbtssb.) 28 660—28 6>90. < —^,0
Aeprsüt) 23 000— 27 000. 8trob (strokssilr-tzbünäslt) 24 600—„s
keu, xut, Zssunä u. trocken, 5"ormakä 21 500—26 566, 57L0kML--ö
- 4 äuui 'I s t L ! I p rs - L s Mir 1 k?>.

:».»i!»» . - - - -

!-!-r>:>!«!0d-90 /^

.wd-r-k-'r''' - -'

Mziiii. «r »

Lresitzn, 4. .7uni. LsumwpIIs 50 701 uomiusll-
L.«»rÄ«i>i», 4 äuni. 51«t»I! warkl.

'IEl»!»'» l»0-

I»t!«i«» ..

«i-ind'g-d ----
!M«r Ist»--.-
..U»!«ni°!
g«l->.


0.6. i

4 6

'MchiS!.Äv2 ...

452.2^

'lZkO'

kledtroiTfkrnfnr ...

0786"

060?

'^ttenrin^.

g»''

360'

kgMiigös-stuiiser

01 "00

030 "

'iyWN.'. MSe^gnI

3^59

3600s-

ÜMsrivsicndls;.. -

8300

»000

ksgrrsn!

52670

86080


930°l

9900

Lim8sneg5!r2ik8i!!/

66093

71000

3>0s
. IZI?)"»
20Li!S>>'

-s

6»pker »er!»» .
..SNo»si» ...
..«Isrtrslstlr ...
..dsrtsslertsl...
lin» ttgxr«,.

3.6.

4 6.

..?;>-»->» ...

66.-,.

67?L

W.. Mg Msn

66?/.

68.-

. .entfsrnfeZifj'isn

76?,,

73-74

1i»i. »sd« dlck!-»

70-

6S-71

. .snjfemis8ichtöir

199?,».

197?,.

Inl. .

190?/.

1->7?/.

26.1/,

-6?/.

7S?(

25.-

30?,-

31.-

30?/.! 30?/-

115.-

11S.-

NSI'ZIKSS' USES

vorrr -4. .7n>r»1 1S28.

5 litlc

. ir»»«r. k»zel!irr>lt

K..AiM.->'-!-./
!dz..üsktm.4rt...'.
0. ..0«!>».W°»-.

- .-8>«!>»>!i 1«'!>NS

', ..3,iL«Ibr>- --
j- t-idm-r t»4e> - -
r- ..ipi»»rrsi...-
: tlrsm-1-t.-kidr..
L 5>II-,4>>iM-»,'»'"°'
k»' «I«di»t-SI-,..
„ 4>II,,mid«.

> ttt.-Sss.t-5»'»»>-
b) ».-Ii.I.s«t°drsv.z
r- »!-»»1rrv«t ..
0 «Iwm-Mis-»..

! «Irl.-or»»-- p-v.
j tllz.ci-tk.-Ii-!..
r> tks» Ismsst - - -
- tmm- lii«s«>tr - -
L t»ms»tt.I>-«i-r.

> >- t»s!« - tr-t.o--»«

»»>»». lisdl--«..
t»»,!>»r».2»i»>I>»
'(' 4«»3»rr lilldstsdi -
t' tMd-üwr b«zd.
7 tndi»1,r .....
ß tirMdsrg S-r,d»>
t-i!iiMg.Is»ltstI
7/' t»»rd.-Ii»r»d. I».
j: 3-»>m»«»Sts>!s«

' «sillrid» (»>»»--
3--r41I«i»M»»
IIi»ck'm-».
»»mdsrg. Mssrsi
3MMA,ii«-rt.

-> b-ss» .

- Sssi i.-S.

j- 3-ir.i»>-z«!gIu
» 3«1d»»i«! V«»--
r 3»md«rz I. p. --
»-->>»« »sirde-rd.
krrg krstisz. - -
: 8-I»ö> li-Ii-S -.
tz z-rzm-sukl-ttr..
tz' Lsrliv 5>>d. Kssck.
b-..Ii»dW«r»»tt..
t ck..II»>r->is»t»,..

K..N°!i>i-S-s ..-
«- (..«»,!!!. >!»i. --

>»>rd!W»ds».

: . .ti-»>s».-ds»si.

3-rtd.Ä-ssi-zii».

»—ili-sS-rMid

8

!. 1»»i
30000

sosvo

340Ö0

37000

61000

67S00

08000

ISW00

!700<>0

3SS0N

81000

143000

40000

48000

S4000

>84000

„M0

S9000

74000

1IIIVW

WM

90000

M»00

iiiiooo

tSliölil!

IMV0

rnsiiiiii

870VÜ

sovöo

IMilM

INS0V

!sosoo

83000

60000

S5Ü00

MV00

>MW

475,0

14M0

sssoo

IMÜO

!ssvoo

1gsW0

1-iü0t

349S0

liiMV

SL0«

4.1»»i

S.3000

52800

73000

3S000

61000

47000

'4SW

M0M

MM

SS000

30000

7S000

4r»0l»I

43000

44000

SS000

79000

r»m

S000Ü

7S000

riSM

IMM

S00M

IdSIiw

IltdM

IW0M

MM

rSiMII

77000

jsoaöo

tSdülil!

49000

ssooo

S9Ü09

8M0V

30ÜV0

MM

40000

I4dII!»>

öS0ü0

iZMii

/0Ü00

rZAA

didHW

IZdM

31M0

irdM

84LM

dstmi tMii-rdz» >30800
liss ttkirnd-r- ..,40100
ttsm-rcktM«..-
8sck»msrlisdsmdi
A«»»d.!!iM»»»

S«dr. 4 c».

IssMl«

Srsmtsdl.s.Srlt.
dr»»»sckv.i!sdi».
trz»»!ck«.I»t» .
1rs»-»dr-.rsm-»i
Smm-s-dsrizd. .
ämmsr 1i»«is»m.

..V»!tz».

..Vsii-tlmmrei

Z»tsr»lki!«»»irt.

8»sck0dtilckein>>.

V>M».

Kck-iicklssvkrte
lz!i»s» tsbesi..
-.»!>» L ii'eis- - -
c-r>s»»sz»1°sck«.
kdzris!!r»d. V-ss.
lidzil-ii-»'«»»- - -
0b«m. Snsrd-im-

.

..!»>!»!>. Selrest.

. .»iber!.

kdiiiin-v-rid...
ts»rsr>ii-di>i»»em>
1s»ssii!l»I.i!»ilb»»
crSiiviirirpzdi»!
-zimier »s!sm».
üsimsickmri „»s l.
»,ssz»sr S« ...
»-»tsck.dAit.l!
iie-tsck-1-r-mdz
. .«-rt. lei..

. .Msmrrit. 1e
»«»isckr dzdrock -
. .di!»d.-diz»-I«.

..kM.

.. Msiedi...
..itidei«ert- .

. .»-iivsit« --
. .»»»silriisr..

. -lizsckis-»!»!«

. -dck-ckid»»..

. .d-iszeizi»!..
..diiisresz...

. .1»». 1d-ri...
,-V-ii«-re-...
ckmlsck-kiss-d»-»
iii-M'IedillV.

5M000

30000

ISdM

IMM

IIMii

S0000

UM00

61000

78S0S

33000

>00000

33000

ISdM

IdMI

10U00

130000

48S00

-00M

30000

33000

500/0

47000

39000

87000

>SS0Ȇ

000

SM00

Z00000

40000

43100

ssvöo

3S000

sooöo

„0000

000000

7S000

IMS'0

45000

I1Z000

S1000

ZM000

>00000

49900

„M0

31000

09-00

4S000

44V00

sssöo
870 >0
55250
3S00S
-00200

S9S80

3SÜÜ0

79900

30120

70000

S70V0

90000

4S0000

71S00

40000
MM
S800Ü
400Ü0
0-0000

4S050

rgooo

SS0Ü0

siooa

sssöü

7vü0ü

-.-I —

40000

5000W

SS0Ü0

S0000

7S000

4S0üü

Oiffmgnn vnkgn;

ssooo


liotdgör Vggyon!

3500'

>6000

>!»«„ «ild. di.»liägTiv. ügtt;fgd! -5cd!e;. 3srO. Tünd


?75NOO

Victong kskrr. ..


20500

4>!sri.8p!.15!I»OllNNSttMg^dÜÜ«


110000

llrgvendrsiiti dlggcd

I0W0!-

30000

^Edrm, ....


i;Z020

d'?di^er!r

4S0S0Z

IS1000

. .i.ein8-, ItrzMLfg

4320Ü

42202

VoM fsism'.-Vr.

3,752

285M

4.5 V.8»,.8.».SZ


S20.-

k'Nls. Oer'finsn..

36000 28000


>M00

i;«M

Oedi-Iilgr.

6)0)0

>0000

!ie!fgdr. s'mlffsr-MkdloZ 5cdn!te...VzntlZnä. Dr'd'N.

340 v

32000

4krckt.8m.-S.14VSfsner Ws!!«..
5^000

45000

KortiiM ki. Mrire

75000

35090

^nne1''.^kirsi.-7em

60000

68)00

^dngfljer üllllll..

Id'M)

MDM

Voiküieft. porrsü.

75Ü2)

55000

40»>d- Ü.-S.-.SS

S22-


WkrwnMlr»...

S90W

60W0


32000

3"600

KoLsdeim^eÜlrlors

48^'"

43M0


150M

14)020

^cdMr Mort. - -

41ZÜW

4i;ooo

V-rvlrtrLisist.d».


„;020

4i>r->>>!.S»4.>k.32

138.-

149.-

0ii»e^.1§ff.Ns7gr

900 0

„00»v


3400)

35000

KrgiL; S O ...

83500

78)00

Zr-zdrärkrSv-trr

I400Z0

„)M2

^dllnidllrn ^üdne

1MM

„MM

'.Vr-brA' U»rds.

I1VMV

1)02)2

4..Len!r.8.ll.22

>72.-

159-

. .kksnflMs.

151000

174000


85)00

86000

-Kromirlnr Wsü-

MOON

„1»M

OztivZrlre.

63000

360^0

Oedr. ^cdür.fllst..'


2990)

Agrgtsiner 6r. ..

t0!2M

IZ8M2

4..S.vdI.»ck.S?

115.-

96.-

.°?4s!M.-82L ..

4SS00SS0Ü0

53000

Krüysr K ko. ...

40000

7SÜ00

''gnrsr äkt.-lie;..

I00000

„Z2M97500

VsgMnv/iuiLsn'r.

noooo

IZZ002

4. .8«>.-.Z.,.?S

1S2.-

160.-

llMWf-VrM..

77000

68000
Knnsgrvsrir.OtL^I.°rrr--e..dckriüzizvzr. 5»>i

53222

4820)

Asnsün LMner.

30890

85)20

4prell^.pfdr.S...kysefcii'ff^'jMrkg

83000

79000


ildW»

„0000

KünnendnLÄ . - -

„dM"

96000

°-i-«rr Ar'i-'. -.^düdsrt S Zgirsr.

I5MU0

I10M2

Ssr»!d..Its>»mz..

620M

55220

4..8.M.»ck S3kint?gkf>f Segiink..

ZSLÜ00

r4?s»o


S1S00

«6)00

«Mz-rer diitie-

29100


5llinngrsi.;ck»ck°-> s c«...

Z/Z020

240222

iV-r:r>.«vrck.4 N-ii.-dVsrtt.SZ5!!md.7se!rsd75m.

180000

M000

ttrsf,r,i-yor „1701

44ZM

;0Z000

1«dme?«r S L«. .

64000

40020

Lsrgdgll. °

4-MZ

ZSSZVZ

dckslr kritr i»».-V7r;irtckt.-ü»...

7602>


4>/z)»rt. dckskv

492)0

4220)

kirsnUsrirKrsff..

130000

I4S000


ISWvo

14ZM

Izorsdiitis -

rroooo

roioov

.

ZZ0ZZ0

310080

5ch'.vs!ni2r kiLen.

»onoo

;iv222

Vtert-rsz-I» tlcksii

??oono

1IZ222

4..ü»I>ire»i»...

1S5ZZ0

M')Z0

. .8. Usysr ie...

670)0

^5000


75000

70000

l.sollolüL'Mdg -..

IZdMÜ

„M00

pittier 'dVürkrev^.

IZ-Z0!

1-0)20

5e.i: 'ktüdiendgn .

58022

57502

^eril.ürsdt üsmm

71Ü/3

35202

4..Zr«sr»-

5/0)

6420

^dsrfslöer fgTdsn

34000

80000


MM

1SZ000

1i»4s'! kirm-ick.

49000


l'igllgn Mren..

53000

70003

diezs»-d»ii»«. ü»!

45000

Z9L22

. .vire» 1s»z4r..

880M

880)2

4..r»-,.S»»ie..

4M2

4922

lisssTüny.

36S02

34000


63000

6S000

Unäendgrn 5tsd!.

Z40000


PZYZ ÜSNN-'NN. . .

352M

32M2

^snignZ eisirtr.ket.. .Kllpigr.....

600S2

54522

4l>3. .5i!derrenk

5502

552)

. °l.icki L 8sgkt.

50000

S2W0


4)0000

ZOOOOO

kgrl UnüztrZm . -

14000/


Poivydon-Vsrks.

60000

522)2

di-mz-i üizr. - -


IldvM

fVsMnd.tOMd..4„».. pssime»!

4M2

4860

i.k>!i!»cksc»...


1-0009


45600

-0000

1i»ze! dckvd .. -

032M

2450 0

pllnoe L Mld --

43300-

«5022

dieme»! Vttzlrds.

M2M

;v0022

M'kiiN 7sm....

35002

lüZMÜ

4 70ck.ii-m.-4-I.

'40-ZZ0

138Z0Ü

kmgüle lllinck ..

NW00

IZZ0Ü039000

„»WkrAeriiS'.

14Z 00

14ZM0

vllrtgünionltgMntdim«»i»l c»i>...

14800)


Mrckrrtd'ls'Isr..4 ..SsgjMsd»!

S40Z0Z

SS000I

knrinzer-Asrks..

2-0000

ZIW00


9S000

35000

1i»d« !> Attmz»»

11Z002

22ÖOOO

^r.KgZillin fgrdÄ.

7MM

64022

5inner A. K.....

33000

34020

MÄr S Il-rZtm..


87222

4.»

S22020

190000

krämllnnZ-j.Zpinn.

94000

80500


Z10O1O

1!M0

IwsrvsL Lo

mooo

1ZM0

Vgtdllgdsr IVsll^n

57000


di-tid. »Süs ...


>40202

UMlock Idonv..

55MS

46002

4 ..»»!kir.-4»!..kilsngs? ggllMV..


40900


80 oo

7)00)

L. LorenL......

SS020

S1M0

^gllödT/.V/güer..

85M)


di-di tl«ids ....

24022


'VildsimrdM- ..

4720)

4ZM2

4 ..7»!t-vdl.11

IZ0M2

10SZV0

krdvsils!' kern^.

ZZZ0Ü0

4-0M0

6iII«-U,r!! _

08/09

SS000

1-tdc'sM tl-tk .ügvenLd. s.ninMsidisti. cd,m«»s..

140!»»!

100202

Vi >-!!»-, Ai-II«.

i;00M

115222

..4M km>»r.


582000

k5L2n. Ltsigkeklsn

4I0M0

4dM0)


3M0)

30)00

lotdr. porA.-Lsm.

8MM

S9Ü00

Zeirde» -.

IZZZZZ

I4Z0ZZ

dizlil». V»ids» - -

Z4;20II

-IMM

ÄiiiASi üsvrisdi4>/»ll»z.dt.-S.13

SS2Ü2

19122

^Zlziorsgdmii.

44000

39S0S


ssooo

60000

1.üäeN5(d2lä Mgl?

7M0)

60)00

3«;dli!r pgnier..

5MM

42M0

di»ck 6 c».

35100

342M

Vtiicks» kiskd-» - -

I0ZV00

IZZM)

4>/, .... 1914

S3222

22222

?g'isr ^IsiEWi'.

740VV

67500


Z4Z000

ZMZZ

Lünsdllrller VlgH;

11Z000

175000

stdsiMitsrfnrgst.5M kjemnit;. ..

Z-0!)')>

20)220

?'«!!. 8.. 8»ri-».

mooo

98202

4 ..üMrmts..sgdlds^.!.!;, S l!e.

SÜ0S0

S?002


iszooo

IZZVZZ

Ivtder 14-rckiac» -

S3002

SMM

kdsin.Krglli'.'rMgii

Z0Z00Z

1SZZ00

5tllZAsrk18dmg;Ä.

14MM

„ZS2Ü

Isik-rdl-rrd—

720)2

M222

4 ..Kronenrenie.
36000

38000


7500)

Z-000

lilgyifUL L. v....

0732)

2SS80

..cdgMtte....!i,Ider-er li-Ld..

0100«

1M02

ZsIIrlitt VsIZdak.

792)0

42IM

4>/z Swiszsrt 14

472)0

37522


30005

70000


410000

ZWOO


SM00

760M


33500

84202


1N500

15000

rimmsrmsüiVck..

23000

24500

5 5llf,z.

60000

6820»

kÄZmüdt-p-sier.

63000

61000


4SSS0

40)0!

„z»»eri»-»»rZdr.

500000

4ZSÜÜÜ

. .^lldsi;i.-M..

552Ü0

45222

ksksizisr.

57M0

522023 V,rt.ll6td.slt.p.

S25ZÜ0

252)00

5öHs-!ä8uiI!özcims

IWÜÜU

I7dW0

üod8nIods-''V8rk6.

„1000

157000

tiimrtsiiisr.

110022

992M

..tl-ü. ZrrM-rd1-ckie»dz.!ck!!!r»

32000


64

3 .... „1874

S0Ü000

282)00

ki«»4»r dräciMd.


90000


00900

20000

^griendütte Kntd.

S1W2

45550

. .5llM3iffIg5...

IS0ZS0

!M00

'eiszd»» iisi'iiser.

45222

47202
4 ....Ovlijflrior.

1242)

11822

flsnadMiffsdgn.

rrcooo

100000


S0000

S7SM

idsck. «erit.Sz».. .Nadlnö.Ä...

4ZZ-0)

i»-M

lerra M.-t'M...4V,8.-d-d.d.iV-V

33'/,

94.52

2.5v-r».M.k.-.p

„ZNM

145000

5IMsrAg5Ä.-8gn

60V0Ü

33000


ISS0W

„0M

disrv». »üdidz».

32M2

34S02

Kd.UZLtl. "ZHr«1r.

1ZZI00

140000

leuion. fäkd.. prü.

120000

92M2

4>/,....d.Vi-»i

76.-

76.-

2.6 ..»»»»?r...

150000


krs»r»»>g.

09300

04S0Ü

ÜMglritMilrs - -.

80000

79SS0

IiIz!cki»e»Id.Ss»m

IdSMO

I4MZ)

..V«!>t?..>s»;ri.

5MM

>6022

1d-!e c>!S»dii!i-.4 >/--.- 1924er

92

92 52

6 ..vdiizgt....

„V0M


krsmtMr 1sm«i

ZSZÜW

ISZ000


100000

liZM

..iireuzr Zrr. --

4)200

4 -üllü


600Ü0

52222

Id-Mlis kri-Zr. -.

100Ü22

1402 02

5 dsirdr-tsisids.

90-,.

91.-

4>/»4»st»!. dsr. i

360ZZV

322000

kri»4rickrdÄ 8-!>

06 WZ

14S000


61000

4S000

..«-M!.

IZ-M2

!IZ0M

Kdllvüt elcktr....

80000

92M2

7d-ri. Zeik.

120)2

58)22

4..

1382

1650

4-/. ....dsr.ii

3000VV


kciri-r li.

S0ÜÜÜ

50000
I-i»imiiis»r-» . -

36202

380M

süednir Nllntgn..

Z2000Z

ISdM

kkür. d-ii-z».. -

N8N00

92222

3)4.

859 -

658.-

4>^ - ii!


I750VV

ksckr Vszss» ..

339ÜU

3S1W


zzeooc

Z?°i>Z0

»eck. K°d. 1i»Se°

42SW

S9S00

Zirtsl rde>».

79602

7950)

lieir 1ck>»d.

17M2 ! 16522

3.

8202

9620

5 disl. Iiisids.

imr

„V0 8

0szM-° kir-v«.

S60Ü0

S üüü

Isrerrcktigpkglt..

40090

33000

. -Aeisre! riüs»

42002

3ÜZM

tiiedm L ^Lns..

„0000

42020

krizti! dcki.-üs!.-

72202

02222

4!rd»>!zed.-!i»I.

)?L02

15Z50

4.6s»r 1»4«iz...

30S0Ü

30000

i«.

31Ü00

Z1M0

säöWN.OntrdgÄ.

35000

92)0)

üorirr'irvdLü'uNsirjer

100Z00

i-S2)0

Mtd. kidd-...

94222

34009

5flgMZMM-An!.

500.—

520.—

4 V- . .kev.-äni.0edd-r>! 0 k. - -

Slvüü

48W0

.Ignydzn;, ördr..

4010)

Z7060

dlrdi„e»rr ISIilr.

39000

260M

iillääsrgrllds....0nionLn8M.5tgtt.

85222

75Ü22

5 ?rZcii.-d»'ir.r4

99.50


4'/, ..km.S.».Krddgräi L 8Zn!§

4-MÜ

1Z00ÜÜ

lfgdis pllrrsüse..

86)00

3S000

disrir», Zk!i«zrs»

SMM

34000

Z-mdsrd-r »Z!is»

110000

100222

>I»i»» dl-rck_4 prsllu.LlliMk.

77.8.-

32).-

4>/--.8-!.»»>d4.Löl5enIrircd.8srM

0ZS000

L8!i006


SS000

55900

«!»sei,v(. ?-«>.-

25500

22009

iillLSnidglporrlli!..

1-0000

000000

UoivN'kie»ersi..

59752

52222

3>/z.

198.-

228-

5'°d»»s.8.Ssii«.

530000

650600

. .ÖMigd!....

IZ4Ü0Ü

I--Ü0Ü

iigiLgr-'tsüer...

>01000


Kr ü-s-rt-

50900

4910)

Z«iiii-rZr-»»Ilsdi.

41400)

1-0000

>I»!sid-»r. !zi»°.3.

420.

420.-

4>/. .

520000

580000

Lsnrckov L ^o...

90Ü0Ü

85ÜÜÜ

d->i».i>!cker!>-de»

4SZÜ00

„roM

Mi-m» ÜNlr. -

„0506

„ZM)

. .r»iii»r.

I4Z000

14/000

Vmiesr pzzisr..

„0222

87220

4 8-4.4-1.28-14

135.-

150.-


izssrZL-^grisird..


liiijldeimr Ssrz«.

°Zi>220

'M0M

itüc'-rfürid tjgcdk..

3002)

2-022

Ver.öi.ffcf.üllmmi

3,8220

3)222

4 Lgvkikds Lal..

412.-

435.-875.-

üsrmgeig?vr!!.-L.

1S0ÜÜ0

SÜ000

-izminöriL-Vlerke.c.tWier 0»mmi«.

9)000

StüM

0»izerl«sr>>e - - -

IZ0000

„Z000

. .Lkem. Ldzrlüti.

126000


3V..

7>I.-

325.-840.—

demirdrimri 0!>i

4ÜMU9

Z!0ü00

p.zriüidir N-lck.

6S0Ü0

65)00

ItiSiisr dz-irer-ii.

I-ZMÜ

I-ZM0

;-!dr-»er>i....

43W0

45)20

..Vi!ck.»ick-i«.

80220

84222

3..kir»»d.V....

SZ2.-

722.-


175 -

175.-

0-r.l.eIeiir.Mer»

70000

78ÜÜÜ

kgttZler feitZrLt..W'.ariMlltMllb.

ä/ooo

37MÜ

;-rdi.c,ri->:»-ze>!

41020

33500

. .klgNLödsnfLdr'.4 iis>»d.>.-4»!.27

412.-

412.-
üi'-r!gms!5ter L He.

ZZOOOO

IILÜW

>!z!i-«ii!. ti-r-de»

ZSS0Ü0

ZI0M

I!sck-rr»!>». k-dr-

46000


. .lli'äslad!....


100000

. .lllgnni. Lldsri.

100M2

1MM

4 iie!5.ttlli.93-12


205.-
KiMS! 5gmi ...

81ÜZÜ

300ÜÜ

ii-m,.c.«..di°ti.

31W0

1L0Ü0

Iiesi»»dckilir««rli

03002


. .Id»r. c-m-ai.


73)22

. .'jgnk Osidgniz.

52)22

45222

3. ....

12 >.-

130.-
L!gitb.IsrtH-IrmL2

4SSÜÜ

60000

itirchner!.?r. ...

SSÜÜ0

02600

tie» «zr!e»il (>V-

4S000

47SM

. .M«i»di-

62020

51220

. .d-rr.p-rli.cem

0120)

Z1222

Z^ritt.Hnirütrg..

140.

15).-


. .Mi-imU-rie»

IZ-ÜÜÜ

I1-ÜÜ0

dis-!»-! d°i»»srei

4SÜÜ0

44000

iiietsri. dadi—

1-Z0M

11ZÜ0Ü

!«»»- dsir-«zs-.

„-00Z

IZ)0Z)

..äule.4 dis4i Ssrii» d. II

212-

225. -

4rz»- ü-!»°:rck>tl.j.-^1

ZiMSMl.ick-itLiiddimz»» dticker.

40000

90M0

iierZll. 0»mm! . -


Z29)2

ds«Md. iZsndi».


„00M

. .lüetzll». 5-Iisr

IZI2M

WüM

üssriz.

2120

1510

ütrck. 425002 420000

l>>°cks»!>s!>i»e:t.

80000

7900Ü

WddckAU-d..

IWM,

SMM

. .VMHmmsr..

14-00»

1I1M0

d-r-»i.

23ÜÜ0

24100

. .psrtl.dckimisck.

!-MM


krcki.!. 4.27-11-

190.-

225.-

«sAd.-4l».?sck-).. 256 „^2210)0

ds-ld-ri oiirreiZ.

00üi!SiI

2V08Ü)

>I«»mz,-»»rZss..

I4Z0Z0

I10ZU

IIi>r»d. »srd. 41..

80000

70200

g. s. ^cdZfsr 8is-d

52200


. .dckmirzei —

205000

„00M

4.^änefmsr00-14Ij!,..5!i!iZM.ÜpkL.''üolZrckmiZ!, Id..

I5LWL

I4-09Ü

3«>»-tis°eü.ijiz«.

ZSI00Z

ZliZZZ

0iisr^r!.L',^lld.3.>§I590u

iddMS

dcdziö-m-»!-!..

1iZ000

„0000

..dckvs Ser»-i!.

LA02

250)2

4P-LI.t!gn:g Vsmfllocti..OSrliksi Dggm.

70000

570ÜÜ

ii»!»-3,ii«»i>s>..

94Ü00

MM

. -kir-viuZüriris.

110000

10-220

rLdsr'i6z Ldsni...

110000

10)000

..viirssi-ri-...


78222

48zgrärllcksn...8,iäZ. 1i«k>!-0«c.?^W..

soooo

4SÜÜÜ

WrckFsiisüg. .

>4;ovü


»."»iuverirs..,

ISIMS

liMSÜ

drdieZArdrsvze...d!-dl,2iii5«.

152020

100000

4d!rsZdMi.k.00Vu. kidsrckillsdri

101000


Ssckdsd».

Uidsit-Kck»,'! --
dcksstss-dsi» - -

..Ss-sSsck.

ts>:>-s.5t>ll.

Mt. kismdzi!» -
Sestsrr. 5t--ks-:sd.
8-Rsi-m W»
Ksskr

0r»t (. -tst.Wle
.It-4.

Srst t»'r Wrt»4-
8-rmsr Ssst-tsr.
0»rt. tk,»itstM!. -
ö«rt,'s«rSp,.-Z-»t
Srzitti-sucd« 0.
lomi». ».?rir»tdt.
tksr. tzr,'e-t-S»»t,
0sr»uMtsr 8»»t
»«»kck.M-t.8s-t

0-skcke I-»i - -
l>s-t!ckslt-isrrset>
0iir»»t»k»»>.ii.. -
ür-rlser Ssst -

küss-rkrsck't-l.

Ssck. Srrt.-krsit.

ttzmbsr-.Srd.St.,'
1«t»r. ttmck't 4»it.

»-mw-r »pi.-b'
t4ilt-!>l. »"pi'V'
Iii-4-rI-»!»r»«-'
vüi-driick-r »»"'
S-I!»»!!

0»!i«rr. iiM-'-'
..li-iierd-?!--9

?rM0.iip'.4--p''
iis>ck!d-°t.--V
0t,e>». cmcktd-°4-
,.M!tt. «»>>- "
dsckl. 0-°d--"!
Zisosags LM--'
Vg!!dzg!<

«-k.osr L-üitrsrew

M-! s°L
3000

340?° »4l>Ä

04?-° ?SS700^

vs^

L'!

4, °° K

ltztz

SS°°°: Z»0°z

4^

:-»-r

°-°,!ck--!>--ö»1

iI,»-0-i»e- , -«000» gzock

d°°'d «--> -.'^"o0> L

P-isr-dl-'.»---

«»rr.su.-««:'?

üilck.

iisitdur, -

Ss»-.---
lÄ-liä»


! ssA?

13-t«

jS-
 
Annotationen