Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0998
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ZSMSIH-s ßffrMZZk«- HMÄ

MS^pÄp^SrbSrZSN.

I'rs.Nkfru'tsr Vvrss vvW 11. Z'Wi-

vis LriKs^yONtiselis I-LFS kLt siod ss!t Zem letrtsn SörssntL?s niedt
visi vsrLllcksrt. >sLii kesn ivZssssn dsodLedtsn, <iL8 clLz äsvtsetis
NsmorLnänm rrn clis vntsntsrsxieriniFsn LlIsntdLlbsn gnten Linärnsk
zsmLekt kst, ns.'Ntzntliel, in HnAiLnä. Itnlisn nnä in 4-meiikL. Dis Ftim-
msn, äis äort lant M^oräsn -inä, biisLsn LvLeLeinenä suk eis krrnrö;i>e'rs
RsItnnA nivkt olins LinLnF, äsnn äie Istrtsn DrssssLnkLrunZsn sinä nieLt
mskr älrskt Lklslmsnä, v.-ie dei LskLnntALds äer VorsedlLZS, 7,0 änF äis
krLnrös»eks Rsxisrnrü; sisk vodi vsrsiiIsLt ssdsn äürkts. in sins ?riiknnz
äsr äsnt-edsn DsrxntissngsdotZ sinrntrstsn. ^lltzräiilgs rvirä äsdsl immsr
visäsr östont. äsK OentssdlLnä äsn pLs.-ivsn 'tViäerxtsnä Lnkitsdsn i'ötkS.
InLrvisedsn rvsräsn sied äis- 8nte»tsrsBsrn»eos. Abor äis xsmsinsLwo
L,ntvort Ln Osnt^edknnä rn vsrrtLnäiASn d»dsn nnä ss dlsidt LdrvivLrtsn,
od äsr krsnrosissds LtLnäp'.inkt rveiksr äis Odsrdnnä dsdLIt. O!s Osvi
ssn ZLdsn von idrsm Istrten ?skorä-HsekstLnä visäsr sins Xiokni^ksit
NLvd. Ois .^dscdvrLednn? dringt MLn tsilrvs:?e mit einrelnsn VO.diüisASn
äsr krrnrLsirsdsn OppoLitivorpLrteitzn ?n Vsrdinännz. ^uk äsm Okksk -
tsomLrkt blieb ieäoek äis Islcdts -IbsedvLednnv äsr Osvi-sn odne
LioSnS. Ilisr sstrts sicd äis stürmieeds tinkrvIrtsdsv--e8nn!; vsitvr kort,
vodsi nsden äsm kIii.°s!ASn OsIästLnä Xünks äss /.nslLnäs, eins ilslls snlsl-
tsn. Lsvorrnst rVLrsn »smsntliek ^lontLN- unä FedikkLdrteLktlen rorvis
edsmiseds öVsrl«. äis in proSsn ?o°tsn Lvr- äsm dkLrkt, psnomm'rn vnräsa.

Lm UontLNMLrkt vmrsn vor Lllsm ?könix Lnk äie Osrednns
äsr nsnsn ä.kt?so sn siv LnMoäisoksr. I^onsortium Ltsrk. sskrnst onä
185000 p6t. dödsr. Xwrd ItdeinstLkI sotr.tsn mit sinem Sovlnn von
170 000 p6t .idrs -änkvLrtsdoviwne kort. ^srnsr. rtiegsa 6ol«snk>redsnsr
100 000 pOt-, LlLoneswsan 82 000, Ouäsrus 60 000, Lsokvsiler 50 000 (rnt I.
Onxsmdnr§sr 40 000, OoodnMsr 20 00. äusd odercedis-iiscds iäont->nv«rto
xtLNäen in stsrksr Msdkrszs. Osro «svpnnsa 160 020 pOt., Odsrl-säsrk
100000 pf't.. OLurLnüttS 85000 p6t. 8tsrk bszsdrt vnrsn ouek Xnli-
Lktisn, von äsnsn .-Issdsrslsdsn 79 000 pOt-, FLlräetkurtd 70 000, Vsstsr-
s-rsln 85 000 stiexsn,'Istrtsrs rvnrsn d!° 070 000 ^ekrnxtt odns NsisriLl. Ven
«demiseden ,4.ktisn stLnäsn ä!s IVsrt« äs»-ävMnkoyrörn« dn Vor-
äsr?rnaä. äie LeLrsrunesn d!s I8 0Ü0 pOt. rn vvrrslsdnea dnttsn. Vernsr
stisMn LeksiävLnstLlt 37 000 p?t.. Wtxern 25 000 nOt-, dkolrverkndlune
nnä OltrchmLrin -s 12 000 p6t„ V/seelin 8000 p6t., Lroskdous 5000 p6t.
(rst. mit 10 vOt. TIuteNunAl. ttm dlLrkts äsr 8 I e k t r o ->v s r t s v»ren
NLMsntlied äis ködrenäsn Vktisn stsrk nmrvordsn 8cdvcksrt esv-Lnnsn
58 000 p6t.. Oslten 40 0W nOt., L.. 8. v. 29 000 p6t„ Siemea-i L «säsk«
20 000 pOt„ 8»dmsver 12 000 p6t-, ksrnsr stisxsn Oiedt nnä Krnkt 34 000
?rorsot, InsZ 11 000 p8t„ 6srewLNn 7000 p8t., Voiet.L' «ssikasr dis 3000
Örorsnt, äeesesn vsrloren XkknmulLtoren 5000 pOt„ «LrtmLvn ?: Or.Lnn
500 pOt. Von .^ntovertsn notisrtsn dieekLrsuIm-'r 10 000 vOt. dödsr,
iflever »nk Lsrn^srsckt 6000 pOt. köksr. ,4mcd /.ellstokksvsrts
sstLtsn idrs .4vkvLrtsdsvsenns kort. XsedL.kksndurpsr dssssrtsn siod um
28 000 pÖt.» 1V»!ä'iok um 12 000 p6t„ vrssäsn nm 1600 p6t. (rnt.l.

Vuob dei äsn sonstiASn InäustrisLktien vLrsn äurckrvSF
^nrsds8ssrun?sn «a. vsriisiednsn .vobsi äi« Mekkrsss trotr stnrksr 8ürs-
srdödnnxsn in vis'en OÄIsn nicdt dskrieäiet vsräsn konnts. 8s psrvnn-
nsn ,4c!lsr L Ovpsndsüner zsxsn äio Istrts Hotir 81 000 p6t. (r»t.), 8rsnk-
fvrtsr llok, dkstsIIxsselieedLkt nnä Rürsten 8rlLnxen (Istr-tsro r»t.) is
Z5 000 p6t„ Äirsod 8upksr nnck Fpissslxlss, letrtsrs xvM» äio Istrts 8otlr
30 000 p6t„ Oslluloiä IVscksr 23 000 p6t„ «svlissnstssät 22 000 p6t.,
äettsr 19 000 p6t„ Osutrsr llss 15 000 n6t„ Olos 14 000 p6t„ OorrivIIsn
Vk'ssssl 12 000 p6t, Vsitdverks (rst.), Ossipdeimsr Osl (rst.), Odsmotte
ännLvork (rst. dei 60 pOt. 8uts!Iunpi, ?insoikLdriksn unä FednsIIprssssn-
k»drik 8rsnkentdLl is 10 000 nOt„ 8cek L 8snksl 8000 nOt. (r»t. de!
25 vOt. 8utsi!un8), 8mLiIüsr Oliriod 8000 pOt„ Fiedsl 7000 nOt„ Fckrikt-
, «isöersi Ftemvkl. Osmsnt Nsiäeldsrx unä VoAtlünäsr NLscdivon is 5000
?roWvt, 8srIsn-8rLnkkurtsr Onmmi 6500 pOt-, Sr»nsrsi. «alls 6000 pOt„
kkspciin, 1'nvdsr nnä dlLlrkLdrik konntsn MLNnels dlLtoriLls niedt notiort
vsräen.

lm 8rsivsrksdr rvnräen ?sa«r»t: .4.118. Dün»s?ä. Ssnkv. 2006.
Or. Xddss 18 000. ,Vpi 150 000-165 000, 8vsk-r 8ndls 69 000—100 0-«,
Sseksr Ftsdl 105 000—135 000, Senr 95 000—102 000. Sraves 8I!nk 10 500,
1 8rovn Lovori 27 500—29 0OO. OdLmott« ?r Onnrr 6500. Oonti SLnk 6500.

5400), Osntsede «Lnäslsbsnk ksst »ak äss dsvorstsdsnäs 8ssnjk«rovdt
6500 (!?. 6000), 8msIkL 16 000.'8ntreprise 400 OOO. 8,'snkk. NLnäsIsdLnk
42YO, OsrmLpiL Oinoleum 87 000. äs Oiorg! 8500, Orows« 4600—5300
<8sr. 1600), «»mmsrstsin L Noüns 19 000, KsnizL 8»nk 3000 (js. 2500).
NsnsL-OIovä 27 000. 8sdsl 8dsvät 120 000. 8s!<!Sr VsMon 9000. 8srst»ät
-300, 8noät 13 400 (is. 11500), 8»stÄUto 18000. Ovpstnät 14 750, Äsr
85dns 86 000—42 000, Vseksr Oumm! 9500 (!«-. 9000). Otto L OvLntr 13 000
(jx. 12 500), Ostrolsum 340 000, RLstLtter V^L8pon 40 000, ZedwLd. NödkI
ii^OOO, liL« 14 500, OnterkrLnken 3800, llk» 44 000, 514pro. östsrr. Lrieps-
-'LnIeids 45. vis junssn Vktien äsr Ouäwixsdnrgsr korrsIlLn-dlLnnkLktur
wuräen ksnts rnm 8nrss vo» 15 000 pOt. in äsn 8rsiverksdr einFsküdrt;
dsi äsr 8ntsiln»8 koonten «, äisssm Xurss nur noed sinrsln« 4nktr»eis
dernoksisdtlAt wsräsn, spstsr wuräsn ü« ru 15 000—21 000 —29 000—26 000
nmeesstrt. TlnscdlisOenä sn ä!s llLusss äsr OelLktien w»rsn OliZL von
9000—16 000 dsZsdrt, ieäoed ksdlte e? »n ZlLteriLl.

8 s « n p s r s e d t e : Odemiseds klsinr 11 000. Ossnäsr 8odud 16 000,

klevlilksnstseät 42 000, Fedlsnk 50000, 8nr,tsn Orlsnssn 75 000, vLko-
dsäsrk 11000, lVorkstLttsn 3500, Osstsrrsiekisods Xrsäit 1350.

rÄ-ed/xalld,«Vd "/«dsÄ^,^A? Äkk^Ly-dswsnunei kort. 6s-

: dis 41 000. klstLlI SmvZO^-'osF^ ^ 000

49 000. Osut'eds kLnk 81 000—^3 000 48 000 di,

Fcduoksrt 485 000-500 000, MtzE b OsdetkLkrt 315 000—325 000,

tdLl 49 000, ÜIuekerkLdrik OkkützluVöM) O

FtnttpLrter 8ueksrk.»drik 48 000—49 000 ^"7korf»dr,k 50 000,

dLnäIu»8 170 M0-190 E. Vorää O^ä M 38 000, 8!-en-

Lvrüosr 83r8v vow 11. Fvni.

4n äsr 8örzs »etrls sied äis ÜLnssskervexunp in unvor-
Tnäsrt stsrksm llmkLng kort. Ooiitisods - Vsrönäsrunssn »inä ssit Fsms-
tsz niedt sinZstrstsn, so äsö ä!s von äsr Vordörss üdsrnommsnsn dodon
Osvissnkurss (Oolisrkurs 84 000) äer Fpskulstion penüx-siiä .lnrsuimc-
botsn. Okrotr, LNkfsmsinsr 8Lusss,timmanx rv.nr niodt nn vsrksnnon, äsü
pLmsntlisd in äsn klsinsrsn IVsrtsn ä!s ^nrüskdLltnng
sdsr «nnskm, äs suok äis Ftimmsn, äis äis Osksdr sins, ds!äi<-sn Uück-

MdlLp, propdsTsisn, immsr voed LN 8sdl xswinnsn. 8? rvirä nsnsräinZs
sued dsi äsn Rsnksn unck Vsnkürmsn sins suksrst riZoross llsdsrprükunz
äsr 8kkektenkont! änredßst-ikrt, um äis LkkektsakLuks »uk 8reclit nocn
msdr sineusedrsnken unä dei Sinem strvLizsn OolämLnpsI vor unlisd-
ssmen llsdsrrLsedunrren möZUekst x-sscd.ütüt «u ssin. .4näsrerss!ts dlsidt
äsr Oslämsrkt immsr nocd reekt üössix, unä soZLr LÜe jsnsn 8rsiso,
äio siod dislLnx sen Osvissnmnrkt bststipt dLbsn, Usken äis koksn
Osvisonknrse nun msdr äsr 8FsKtsnspskuIstion «unsipsn.

Ln äsr dk»sddS r»s wsren zsx-sa 3 lldr koljrsaäs 8urss rm dörsn:
Ooutseds 8räö! 750 000. Oeutssds Uetroivum 330 000, Oiseonto 82 000,
Osrws-tLätsr 55 000. Osutseds Ssnk 32 000. IlLnäsIssntsils 280 Mlk,
O. 8. V. 98 000, ?LkstkLkrt 315 000, Odönix 730 000, Odsrdsäsrk 330 000,
I-orsnr 59 000, Fedsiäsmsnäsl 340 000, Rdsin-tLdl 1 KIiU„ IIi-v 437 000,
«Lmmsrson 80 000 unä Fcdneksrt 510 000.

Von Ueiruxsrscdtsn ^ivLSN 8sUstokk IVsIädok mit 31060 nw.


OsvSssn.

?d»nk.nrter OevisenmL.i-Kt. Im VsedmittsA-vsrksdr dsdsn siod
«s„!„rn äis vsvmsn dsi -tlUem OsLcdSkt nur wsniZ vsrünäert. IlLbsI
Verv Vork 82 000-82 2-0, Oonävn 375 000-378 000.

k>'r"K«?ttVlr«"1 ». P1», 11, .lmii. vsvisen.

ürlm- .

...

inikin....

?srk.

ütsiiü...

tt-Ii-ii

9.

11 m!

3ZNSMS1-!'.

15-62.-

15233.-

14513.58


^ris'
^ 3065 yx

13934.75 13566-

L75-51'

ä7615,5


4501.15


22443.75

22556!25^16^-5.60

3?l)17.2S

-3186 75

-.77^.35

3:n?g.65

i?2?i' Vori?.

35635.88

S54K .17

824.13.35
Z758!17.5n

835s. snlg.)

119.20

119.30

117.20

537^.65

5L0l<67

5^72.06

S1S7.S5

!svl!spLLt.

15.66

14.83

13.84

15112.12

151«7.88

1S623.60

14506.40


2383 60

2S4K.48

2493.75

1265» 6^

12^ Ö0

1214^ 56

12203.45

'UÜNlN. .

942.50

§17.59


3622.72

3S22.28

3710.20

3752.40

8062—
'1S34.-

S1SSL.4Ü

S2SSSSS

117.81

1391

25üö,2S

" Vom Osrliner vsvizssmLrkt. 4.us Osriin. 11. Uuni. wirä uns gs-

msläot: ,4m Osvisonmsrkt vsron Mitrvsiss niedt nnsrdsdUods FodvvLn-
knnzen su dcodsebten. Oer vollsr wuräg »ak»nir, mit 80 000 zodaaäolt,
sties- äsnn dis Luk 85 000, um m!t 80 750 rur LiMtUedou 8otiic «u FslLnrrou.
Vseli 8sststsUunZ äsr Lmtiiedsn Kurss MLsdts -!ek vvisäsr «ins Us-
ksstiUvnx gsltenä. so äok gls FodLtrnnx- r-.nk 83 500 Isatsts. vis llsod-
riedten, wonr.cd äis kss-isrun" äsusrnä in Lsrntiin^ea "tedk. ivis äL8
Oevissngs-edLkt noed k-tLiker kantroUisrt unä siled deoinkluOt 'iviräen
könnts, ködrten rsitvvsiss ru stsrker ^urückdLitunp.

II, 3uni, vevissn

'SIiSIS . . .
-Ilillll!.. .
tliäitisiiis..
3«»en>i„,ii.

Üllittii!'.!'...

W!«ii.

I«ii»I ...

Ncvliii.

9. k.

u. e

P-ri-.

5345.58


516?.-

5139.-

«ii

üki-i

5-,1-s


5idir»!r. -.

14667.58

150(17.50

läWN

'4605.61!

zzpiö.so

3333358

Zi«rv.d!I ZIU6.66

kirsriii» -.

17615.58

MN150

N11g.50

17166.66

4S>3."

4537 -

«413.58

4435.58

Orri-ck-di-ierr.

113.35

119.^5

716.20

Itk.go

1Z9K5.-

14835.-

15416.-

I54S4-

prs«.

2518.58

2531.60

2ä30.50

2443 58

I49K2.V!'

15837.88

14Zkk.-

I445ö-

r°5««s>i--

13.31

13.39

11.72

11.73

22044.58

29155.58

liiro.zv

71485.58

p-'«;: /ür-r ....

70677.50

7?N?7.50

roM.sü

76671.60

3370-

3398-

3738.58

3749.58

0Ä«sm°... —

9S9.S8

99ä.50

397.50

982.58

568617.—

56,61«.—

57i5öv.-

575457.-

5s°s«.

4604S.—

äk!85? -

?^81.-

56666 -

MSV-

84218 —

6V54S.-

SM7.-

tiii 4«k-°s!i» ...

8478.58

8S21.58!8V79.5V

8128.58

11. .luni vs vi rsn, (FcdlvL)

Vevtnkdiil
Üiiiill-V ...
pi».

9. 5.

11. k.

.- - -

72.-

22-

8.882

8.882

5«» Vsck .

1557.-

1556.50

3.-

7.75

6 «>«!»».

35.18

36.10

45.58

45.48

k»,I»»4..^.

7135

71.75

tlüäiii!..

IKIier

iitvki:..

tlimi«» .......

610.- SW.7S
7268 II.N
27S.7S280 -
r34.50!234.S0

^ TSi»i«Ir, II. äuni. vevissn! iFedluL).

?nS»

kie»

g.k.

11. k.

»-» V,ä!.

555.58

557.25

«-4«.

. l 83.38j

! 8.875?

o.coss

tosils».

25.57

25.67

vsims- tir«-..


j 8.897k!

8.873

tsri! .

35.70

35.35

6«I«rs4.


! IK.5S

15.53

ürili».

25.87

75.75

tzr-m.

-.538.-1

718.-

213 28

strSrrgk ........

38.78

38.75

! !

Incjusti'is uncl kisncksk

* Orkodunp äer krlkettpreis«. Osr IleiodskodlenvsrbLnä pidt erxsn-

rsnä kolZsnäs LrsnnstoNvsrkLuksprsiss (js 'lonne einreklieklied llodlsm
unä llmLLtristsusr) bsksnnt: kdsinisok-IVostkLlisedss llodlsnktz-nä'ikLt:
Ftsinkvdlsnbrikstts: 1. 8Issss 399 200 N., 2. Hssss 395 300 N„ 3. 8!ssss
391400 N. Odsrsvdlssisokss Ftsinkodisns^näikLt: Fts'mkodlSndrikstts
381000 N. llisäersodlssisekss llodlsns^näikLt: Ftsinkodlsndrikotts (IVgl-
äsndnrzsr uoä iVsnrsslLvs) 347 900 dl. llisäsrSLedsisodss Lodlsns^näikst
(OssLmtdsrxsmt. ln Odsrnkireden): 8ttzinkoklsndriksits 383 800 U., ?rsu-.
Liseds 8srxim>pekti0n in lddsndürsn: Ftsinköklsndrikstts 42! 600 5l.

8»odsisekss 8tsinkoklsnsvnäik»t: Ftsinkoklsnbrikotts (NorgsNstsrn ünä
Olüoksük, Oslsnitr) 375 700 U.

* vsatsode 8rä8I-Xkt.-6ss., ksrliu. ln äsr Istrts» Fltrunp äss ^ak-
siektsrsts wuräs sinsm Xdkommon rupsstimmt, Isut vvSloksm äis v. 8. cl.
sus äem LesitL äes Ftsinkodlondsrv-wsrks äsr 6 swerksokskt „6 r s'k
Lisimsrok" r;i Oslssnkirvden äis 8uxsnmekrds!t im clustLusod gexen
O. 8. Ä.-.4kticn erwirdt.. 8!n sntsproedsnäss llmtLUsedLNSsdot Ln äis
üdripen Oswerksn vvirä äomnLckst srx-edsn. Oio OswerksedLkt „OrLk
Lismsrok" d»t sick sis srsts Ftsinkodlsnrsods OsutsodlLnäs in düsin-
äsrsm NsOs äer Versälunz idrsr Oroäukte im IVvpc äss Fodwskslvsr-
ksdrsns ^nASWLnät. 8is verküpt üdsr eins 8e!do von 8IÜ3sn. wsloks sick
inkolpe idrss LuOsroräsntUod dodsv UitumsnpskLlts In ssn?: dssonäorsm
NsOo kür äioss ?rorssss s!§nsn unä kLt äsmsntsprsedsnä Luek ssit
IsnFsrsr 8sit äisisnigon OinriedtunZsn ds! siok sstrokksn. wslods äsr
Osvvinnunp äss llrtsers unä äsr äsrsus slek srpsdsnäsn kocdwgrtison
Vsdenproäukts äionsn. lm 8usLmmsndsnc- mit äisssr U'rünsLktion 'wirä
äis Oss idr I< s p i t L I dis ru nom. 450 NUUonen'dl. s r k ö k s n, -vovon
nom. 250 Nillionsn N. voU nnä nom. 200 NMionsn II. mit 25 pOt. sin-
xSTiLdlt svin weräsn.

-t L 8. Oieddolä .4.-0., rUZnrren- anä Hsbskkndrlken, lleiäel-
dsre. Ois OsnsrLlvsrsLmmIunx bssedlaü sins IfLpitLlerdödunA
von 21 suk 40 Lkill. dl„ äLrnntsr 214 dlill. dl. nsns Vorruxssktisn mit
rwöikksodsm Ftimmrecdt. v!s nsuen ^.ktion vsräen 5 :1 ru 1M pOt.

Geftriger Kmtl. Dollarkurs: 82650. Mk.
Zm NachwiLLagsverkehr: 82 250.- Mk.

snxsbotsn. .4m 8!ur-eervion

Oine v-sitsre llc-n'i/i >8>it minässtsn- 75 pOt.

vor^° r ^liu. vr, USU6 um 10 Nill. ?.1, nene FtsN--',

vord'sxsnäs '^'^^E-sa, ist mit seiüiodsr Ossren^.
SsaSsovä« unc- sn .4aktrLxea sisdort kSr

^'räs m disdsciven Oss.'dsktixunil. vsr .4ak?iskt««1

MLLmmsnsetrunx vrisäerssrvLdlt.

8.

4s»2AiLÜ:ildLi,-4,-0., Osvtseds kerevsedskt kür äis

8rd -

Vsn äen v".

pstti, Nanadtzim. vjs YoyerÄverssmmIaas desvdloO ä'«
sss .4ktienkLpit»I- um 50 dliU. dl. suk 101 NiU. - - f-/i9 uOt
.4kiien wsräen 12,50 >lill. >l. äsn -lktiousron 4:1 »a ^dreuä

2,50 NiU. N. ruim pleicdsn 8urs äer VerwL'.tuni? üderlLssSn. "N
rsstliekea 37,50 N!II. N. !m lutsrssss äsr 6e«Usedskt ds-ttao«»«'

xsdsn rvsräsn. ... gcdüi.^

* Xassaaised«. Onnässdnnk, IVissdsäsn. v»» lustitut «siolird^Hl
vsrssdreidnngsn ra 100 pOt. »as. äi« .3 pOt. .aater vvsMU

äiskont. rninässtsnL LU 6 pOt„ döedLtsnL ru 15 ?Oi..

Ois ltüskrsdiunx srko'st rum dlennwort.

v/sk'Snmsfkrs.

» Orsnkkurlsr OstrsiäsdLrss sm 11. 3i:r.I.

Oruodtmsrkt Uir>§ tz^ merkwüräiZ etil! ru. —
llrsgcke dsstät'etsn, äslZ äie Oevisens.'kwLnkunsso <-.gHunS
politised vvenis äursdsicdtiss l.:>sc. äs msn üdsr ^ ^ KLUN- .

reisds ra äsr-cswsitsii dieto aoed ke:a KI«re« 8ilä rev.i---'
rndixe Ftimmunx suk äem Nsrkte ruslöstsn. 8o ksni gxsedü^ '

-----

Orkaaäieaae«» » ^ieäq
unä

mlttsIsosokLtt ra nar ssrinssn llmsütcen, rvLdrsnä 6»»' a»---«

... ' . - " - ' - - d«rrs<-M'° .'«ekk

ucd

l'liilsenkrüedtsn ksst vöIÜL 8tL§nisrts. ltccce KKedkrLZc
llsksr, S» inkoiso Ser 'nssssu »'ittsruns 'siod äis 8sr
unä äis Orsneössn im dcsstttcn O-ediet ktgrke .kukk'äu gu>—
liciFxeu vcir dsgedrt! äis ksisdZLetrsiässttzlls tritt, vr-n Zeiul
mittsldsr. slk» Küuksrin suk. vis Oroiss stslltsn sicd viorvorO
äsltsn lVLrensorten um rirkL 8 dis 10 pOt. döder wie >n ",
w»ren sker döder vvis Luk äem deutixcn Osrliner dlsrki. jl6
mit 94 000 - 96 000 Ll, V-siren mit 142 000-165 060 Ll„ Kö-

bis 118 000'dl. per Lsritnsr'deradlt rvuräon. Von Mleenkr - .

ten uns nur Oreise kür Ourmsrsis — 5200 dl, — unä z z

4300 >i. — sensnnt rveräsn. Von lOeesLLten kosteten I.gr u'urä
dlsrk. I.ULSrns 2.0—2.25 >ki!U >l. per voppolseatner. biort -

mit 120 000 dl. 8er»dlt. Ois Lmtlisdsv Orei.--e Isuten: " „.vertztc
suer) 275 000—280 000. UoMn 240 040-250 000. Oc-rste (Fomw^»
krnurveeke) 200 000-216 000. kl»ksr Unlünä.) 170 060-34->">),,.l1s v<
medl 440 000—500 060. lro^snmedl 325 000—340 E. lllsi« O"

Ordsen 300 060—350 000, Osu 75 000-80 000, Ftrod 70 000-»«""'"

* Oerliu, 11. .luni. lVsZeu äor FcdivLnkunssn äer -^gi.
vvsi äie S»!tans Ses Oroäuktsnmsrktes »okeaLS o " .knZE -ei
Ftütse kür äen Orelsst'Lnä wsr sdsr äis (IsrinrikUFiSkeit

O.oxIsn v.'sr wsniA deZedrt unä susd äss im Orsiss eiiu-"-V"?^grla53

' ' ' ' " iiewUcd ,^s E

-igiZte

emi.c--81
ri»!7ere ^ „ ä-i

unä rvvsr guts lVsre 'seitens äsr Orgusrsien, 801.-----'.^,
llskkssröstereien. In llsker xestsltete sisd är» ^Osscd-- . . n>»»» E
dodsn Orsiskoräeruus äer Orovins sskrvierix. dlsis no' plül^-'^
l'cnöenr L«dr stillcs OAsodükt, suod Outterstokks unü
rvnräen rvenis um^esetrt.

8«i»Ni», 11, .luni. (LmkUoks proäukiaotisrimzsn. 50 ks-

7I°iNii inSit....

k>iWM «dli_

imiMi-kMk - -

Hs'in inSit.

»sir.

-.!»«.

Veiimmckl Mig
8iiiii-,niie!i! IMLi,
Voiriiiitl«,!!....

9. !imi

145980-147009

!2W69-I2409a

!0SiIM-!!9IIM

85809-87006

4aiLvll-448«09

soaaao-Zaaaaa

siaaa-a2Mo

eiaao-SAM

1! -iim

!4snaä-i450va

iiaaaa-iisnaci

laoona-iasaoa

S4aao-S6vaa

iiaaoo-iisaoa
3Waaa--!3aaaa
2Skaaa-325aaa
saoaa-aiaao

K009v-k!000

ltLudkuttsr. (dlicktLmtl.) lVsiren- u. ltoZesostrod
26 000-28 000. llsksrstrvd, ürLdtZepreOt 23 000-27 006. Stto«.
sekünäeit 24 000-26 000, Wlsssndsu. Vormsdä 25 000-3««""'
keu. diLedmsdä 21 000—23 000.

3z-i!.

liiiiNiu!.

Vüiiiös-kilmii..
kll-ias ddisii. .
kttir-kckim . -.
tmiiu», !>!»!>...
xäd...

Isisilell» sl!-

ÜWäiüj:»» -. - -!
7i»i!l«»-!!l>»I!r»!.i

9.1»a! . ...
2489/v-3°°.L

25aaio-7c,aoM

!4aa9c-!S5Mn

llkaac-lüüc-oo

icaaia .

I25aco-I56av°

löLaca-,«

245000-76503°

gzosi-Woco

Z60va

II-

2LK°°s


i3llKl ja>'!

ißZ-'KH

^'6^-cÄ !

gikclök.

ärL


5tr°d--i

NPi>N>», 11. 3uni.

kIM»Is!d>iikk...
3»ia»»4e-3«»kir
ZMsiMSlrtUll...
5!kks»ii5ri»Ic_

3.5.

li.k.

75K35

27757

2375°

25880

9588

9988

18588

1128V

ciLÄl kpf^i« s Mr I kck).

7:-r,:',i,a. W. lusaittl 1M7.-7
8302 929''

^üiiMi-.I.SIÜikIil»!! 3741: 33729

üsmisium!. S»i>.»ik, 37490 38730
7i°»3»»!»!Ii»i!!8!I!i 5S500> 7S0ga1 5-»»>


P!-Ii».

* NLllndsim, 11. .lci'ii. ? raäuktenmsr k t.
dis 320 000. Ro««ksa loko 250 000—280 000, Srsusersrs ögk>.-i>77 zis
inliinä. llsker 180 002-M0M). smsrik. Nsis (k.lirock) SS<»?"dsr

«000-70 000. x-sd. StlOi „^7-70 „


övO.

diß

Wiossnksu 78 000—84 000. UrsKstrod 68 009 -70 000. eed- °»g"' Vie-^it-
68VOO. Fkrodmelasss 100 000, Wsirsnklsis 110 0LL—

>00 000—120 000, Wsirenmcdl 500 000 (Uisdtprsis). IVeir -
dünäiZ 445 000—475 000, l'snäsnr: kest.

* Oremen, 11. luni. 8 L u m rv 0 I l s 57 298.


" K»»ak»i«>°N, 11. luu^ N st s 11 n 0 ti e ru n Z sn. .

9Ikr.

üsli 5!M»»k«I, »ismiik
!!»! »»ssik..»!«!!!» -
SI»i, Iri», KMe» - -.
«äilidl«!-d IIIM-...
!!»» kssls .

8.6.

kiigk I kc'ii
IdkMgrl »dMII!
Maao^oZoav

II. 6.

3li°I I l:«!«

ISZMII ISÜMI!

iioaoo.iasaao

a«aaa aioaaiosaaa asvaa
85090 32009193900 gaaaa

73000! vioov!

7«aaa 72050

ü»«.i!i»l!ld. 4 Viü'iik»!
7»sk»i., «Ii!ld„ 3-!d.
'k»Sl-I-3»k!i» .....
kii-kil V!iid-k!....

ktti!..

üimiiiiiim.

klidkisliik.....

U-Ni!

' 11. äuni Nsks11 m -I " I: I. .

S»i>kik,er 5-s»
..3U«»s!s ..
..«lirtrslskik --
. -deik islsösil..
II»» 3»iig.

3.5.

11. 5.

,.3!ii»°li? .

193.7.

t97.V-k

57.-/-

57.'/°

61«:. d-d« ücklm ..

26.-

25.-

57.-,.

S7.V.


25.-V

25.V.

.74.-

73-74

Ls>!. »ids 6ick!s» - -

38.-V

3N.'^

72.-

78-72

. .e»!i«r«Is6i'cki!» ..

38-V

50.31

193 V-

197.V.

-üvminlvm lnl.

115. -

115.-


v«rrr, 11. .1 nrrl 1328.

kkdälnsMi» » tilktzUsii».»>s»!md-°

ÄMii. kiisild-rill
..«id.-!'-!-

..IKrkm.W»»..
„Msdsil! !L»liz!
Ä.H-iijiildrd» -
,ldckr»sr ttk».
"L.5»i«»ir«i...

' 1wm»isi.-k-d'..
1Mk6r««>4>ck».
USiskiiM» 61-5. -
iüü-i-rtt
,L».-6«?.'.!siü»!.
'k-6.!.'>-ü-d-5v.
Ikci'ärrvmt -
ItltiiirvsIÜM«.
kt!i!.- ür»»,« p»!i.
.M.SSir.-ü«.
1>5»» lrmmi!..
>0« 6i«5ick».

1»m«»ii- p»»i«r
1»B-c»»i.6s-°»

didsli.lsdlrim..

_idm?.I!«>»«»!

t»iiri?r6»l5iidi.
1,I«iiÄi-r 6mgd.

Ä'lISii-5.'

mdsr? S«r«d»°

t-!!b,.I,iiM

«-d.-ü-nrd.N.

U-Iiüdi WI'i»--
rk»°rLI!»!»kZsi-6
:Mii>e8-5idi»i».
'i-mdsi«. Mrmi
:Lk-«kV-Irm>i-
Ivslt .......

>?»i> 4.-6..

L-7r-!d>-S»I°I-!-
r-ild°msr V»II..
krmdir« 1. d. - -
üsiik- 5-iidi-rd.
Sn liiliiii« - - -
6-rz-r liiid«» - -
HsrzL--» llidlr..,
S-rl'm 6°d. «-5t.
„H-bsüsi 3»>I„
z.«Är-7°i>!-r - -

I3.I«»! 1! !»»
60900 !?k»aa
29259 i53990

asoaa jirosa-

14-900

44099

saaao

87598

uraaa

61VM

75100

116699

»6666

77vaa

I6S6A

».1,l!v. i»4 --

^IIiMd'iMd-».
?V.!Ismi>4.-!>»°r!.j
8-iid. dkiiiiig!!».
!--'7«ksr«mit

89099

72680

kaaaa

59S0Y

98008

166666

166666

78988

31268

81008

irmiüo

r66668

316666

166M6

85880

53888

r;6666

S5aoa

58608

116666

75800

soaao

88998

68989

72989

65899

27989

raüvaoj

75989

44gaa

165696

ia-aakj

84S08

46998

89vaa

111866

66580

86vva

M906

656666

gaaao

riWvoj

IdlvA

rrrM

idvaoal

-66666

1I6W6

57000

28086

Z86Ä9

7r66«6

3890«

44099

I6I6I6

M666

746666

42189

666696

35900

39868

saaoa

44688

ZI6666

soaoa

sraaa

Ii-666

80600

I2M66

rrvvo/Msaa

463V66

400S2

»6666

7550V

»rM

jbvvva

ZS6-6V

I7S668

34ÜLÜ

466M

43860

SM20

rvosoaj

S4V0V

Z66M

4S6666

izsaac

4vvaa

i-vvvoj

WW

Zsni flliNilnn^ - -

Zcüinn'.^r

s.eH7. S co.>?ZMM

)?5'«r<!s.

ZrsMonl. ll. 8rsH.! ?6W00

ZrzimäiV.Znle
'wilsHry.LMlll
rsmen-8«!:ft. -
'srsmcr i.ko1sW -
- -Vilkrn
. .T/oll-HZmmenil
^miZrnrLiunvsrk.
SMckrlvZ.

.

^!mon . -
csM S ü'sin...
^7knnsye!-v;ckv.
!>1S7i3ttMd. ^285.
Ükzrtbttsn^Ats..

Nsm. l-rierlisiiv.

-tieyien.

..Wä» ......

..^slter.

. .Imtsrt.ÄirLii!.

. .Lltirrt.

MM vortt,...

(«i8o1iäst.?rr?dn»
kiMmii-rpM-r
6-!m!«r üidir««
-g-Imesdsii! U»s!.

6i!5-»er 6-5 - - -
v-Uliit.VI-Ä-lil,
6Wi!L-t»l»mdz.

..i!>-S-ki. isl...

. .Kd-msrlii. 1«!.
6i»!i5is8-d!-t.

. .kissd.-!i«»il».

..ÄV.

..k,«L!,d!....
..v-d-k-Mte..
-.8-I!«°its...
..Kkiuilsi!»...

. .iäsndmsmsdr.

. .kÄ-idkd-»...

. ä-i-Pdl-r. - -

. .üri«rs»z-

..7»-.kd-r!_

. -V-ÜMAM ...
6-ii5<d.ki5s»s-i»i

28aaa

42508

31808

66-1666

Z6SVM

770-68

166666

50989

sooav

616666

4-6066

35VV0

860VV

34688

76288

5V0S0

166666

646666

saaoa

42880
57 01
63088
38906
665666

50000

5voaa

735a 0
« —.—i

47988

266666

aaooa

166666

Z76666

146666

47061

ri»

4a:oü

82800

83590

43888

i?6606

165666

70090

165666

566666

33808

34oaa

63000

U5666

716646

ssoaa

68808

U566V

savvo

zgsoa

28800

55888

156666

156666

saaao

54vaa

165666

aikm»:« I-Midsn'
9m-iV«.'ctiiM
Omid.O-nii»««..

166666

32(188

v-imm Miiiv.. 455980^

««->««-ötz.--

. .üi-sddü« - - -
. .ki-iö.-d,»
vni-mitkirWc.^

8,-5isriü'I"?">
ki»ir-5ii^M^''
Ü5S»i!.lK>>"'"'
kiiLmrritVräi' -

..k.lt-v-pip'"
b-sries-' k-rde«

Wir.U-iEk-

. .15« » 4k-« -
I.M-Zidtt'"
ki»-v>» '

kl,-»««-»"^-
fsdm «I-"^'

Sf».

f«i« i-ie-iiiw- -
s,I5mi!dI«PW»r-

k-iimiiv»?-'»'«-

ki-°S5,E)"
sMriümt-'d"'

kü-4ii>d5d»>! II->'
k,!5i-k 8-- -"

knmiVE'

6,W»S» ->5-9"'

6,»r i.»Ä»« - - -

vidd-kSktt^-',

v-K-ii» t Wtzj

^imdinli-k-kp"
..vsiiiM ""
8,d,-,- -

6ii>iS5-!S--m>>"

6«msm-p-n>'ic-!
6«r«5!>ri>-°i Wi ^
g«,kEi."iim>,

M-Miiim 4 c°->

6irm«5 5-m>-" i

'ÄSA

irsK"

s>«SK»n VV^M.
O-iSiidmE. kd--
WÜU-rV-M»'
zMlt.p»>M- -

7180,9 1,6666
14688^ 148686

64989

156998

156089>

4ak,aa

Kvaaa

saaaa

565988

ttvoaa

8998-9

8588»

38880

568086

35990

;->aaaa

79088
1568 0
,76068
31988
752va
125696
525888
256656
152808
67898
116666
52868

156888;

556808
146099 j
K3U80
456808

42888

71758

iioaaa,

38909

K5908

88888

maaaj

859va

1650-18!

vsaaa

23880

265890!

246808!

55885

Wooa

83888

-2gaao

569806

155888

71999

525006

aiaaa

50988

758K8

126666.

42088

j7aaaa

59988

266880

7608»

265880

ssaao

25888

265888

265666

756808 j
266800
!66W

IWM

546646

12698»,

165000

saaaa

saaav

I2500vj

ssvva

2MV66

37999

98288

78800

7s»oa

j34vaa
880aa
ssava

5288g

256898

666889

116908

!I68V9

466888

5!5666

222«89

165098

845IX>

146888

15680a

23866-9! 35866-
I65a9a.265a.9a
72800 saaoa
4S808 54W9

9«Idz«r v>««»»i
8r-Edr«!ckll-5ii>;
Vrikwir V-5-d.-.
kiemdMirlerkii.
k-dgm-M 6-id-r.
a-j-id-! pmdi..
»siiiiSi« IkirZii».
a-mmmis, 5«i»».;
S-ss-.H-iid.ks-i!

.. V-ii»««k-diid.

5- id.-V!r«-6»mm
3sid»i»»i 5-!»« - -
kmdsri 6«nm. -.

4- ck°rikr°-r.5i.4.

6- r»««-r 6er«d:»
k-ikm-mi dl-i-d,,
ikstm«!» 5»»k.
3-!!m«»«ii»m»dii.
8s'm. k-'sm-»» - -
6«i»! 4k......

Nsir« 4srri»!i. .
8ii!«.V«ck ....
8!!»»r! ü-r-di»-«
6!il6ri9i!44«ilsrm
iilrrSi 6»»k»r.. -
H'irLdi. krkm.. -
6k9c>rikicdv«lkr
iii7!9ik!!.«.5k«dl
3«k?M!»« lididi?.
6M»isbe-VsiIii.
5«Irm--».pd. ..

üoiki 4 0».

3»Is!d«ir. Ü.V..

a»»->6i>,:ri:i...

6»mdoi!ü lk-rck..
6»iik»i6 .

69Ii!»c.V.8»f!-i

ii!«.

k»!Snck45»I>-!!..

I6i!,!.

i-szd-in. ösdi. -
k,dl> pskrril»». -
3-did-»m.

5- irer-üeüii...
NLivckicksrriiÄs

6- !d-r!k,!ck....
6smsn;:ck-V»rdr
k»ri5r»d»r i!«ck.
6-usI-r k-g-Iirri..
6^!Mir. Siksds»
6-m«, c. V., lrki.
micks-r t»r....
6i«»5»ii 5»ilmsi-!
kSIii»»»» Zisrder.
ü-üiMI-Vid..
k-ilmml-srd-»,.
KSis-ÜNiu.ckzj«,.
INs-p»»«-!!»-..
IL-ck V-iMg. .

70898 >73809
175666 19589»
176666 ! >96666
51888 i5S9k,8

maoa

45988

666666

176666

166 7
»8488
79488
82988
554666
45888
296666

29258

29258

5389a

516666

165666

!758V0

465666

4968'

516646

29888

78889

IM66

79758

226666

45909

545666

Z3088

48088

35258

35888

83898

38888
39589
99888
35888
125669
146188
58989
666646
264898
j38888
126 7
39988
445888
69588

72898

38888

34889

65988

456888

266988

95889

656666

53989

556666

35899

256899

99899

565888

53888

156288!

446888
49899
45888
48181
Ü698V
65888
115989
246888

35680

456666

26186

98888

56888

11666»

56888

145166

456666

38666

152666

275888

900-98

556888

66»i« Vlld. 51.4
Vv-irdiei
««riiii-l Oidrkk«'.
K5ik!»«i ki. Viids
6«id»!m.k«ii»I»ii
6rz«!5 4 k». ..
krs««li»r 8-k«!i
6r6«sr 9 6»...
kmiksi-isrii-ÜIrck!,
kömrrrisick..

6Mz»!»r 363s

d-dw-7-r L 6». -
ts°r-d6ii- ....
tn-mi-ir-aid-
tdS-'r kiimsick.
t>»i!s»dsr« tisdi

c«r! tiskririm -

i,i°«il 5ck°d ..
U««»«rVmk,..
tistt 9 ü-kkm-»»
t»«»»t°4»!gtc«j

c. t»r«r.

t»idr!»««r 368«.
tsldr. k>»rll.-c«m-
t°ks»!cksI6!4«!«!!
t-»>diirmr V-ck!;
t-Id-rAricki-s».

6i-«ir«r c.6-..-
ü-!msill» .....
Ur:-«i5m-m>r!!dr.

6!,»!!->6«r.

dk>ri-»d6!ii 3s!d.
«-ck.V-!8.3«rr.
ülsriii °. 3S»iii-ii.
ik-!ck>»s»kd.3»»m
. -3i-°-r Vir. - -

..3s°«I.

t'-riMii!-°5-° - -

Ii«d. Vsd. ti»6s»

- .Vrdrmi 218-°
6ii«»!»,3°!ids6i.
M!>d-°»r 7SII!r.
liickm V»>I«sms
R-vir.3r.p--i-.
Nr v-iir-i ....
ü-!-r«° vi°Ir..
Wldeimsr 3sam.
c.1!43src'»mmi-4.
'Mi«r 5?ri!»f-8.
I>-ii-»,I,4°!°m»d.
3ick»r;°Im. ksdrr

S5VV9

32181

56908

566988j

156898

52V88

444888!

126898

24881

255888

246988

245466

51888

!78888

SR98

38898

39888

1661,09

48888

718»8

85898

166666

43988


48188

SS889

567666

216666

62889

166888
52898
33898
S5888
5!6892j
156 8 8 0
52888

74988

7438)

216898

53985

35888

95888

566890;

176564

54998

39188

142666

59V88

114988

48888

48988

33689

27599

85889

21989

5890.1

156009

6-56909

27008 ! «---li-ückiküvrik!

89888

55989

59588

156566

655666

86888

MS80

3s» V-!k--k (M.
Niil-il- 3-dt...
3»iÄ. 6°mmi..
. .V»!Idimm-i..
36r-b. ü-id. V..

Odsircki. ki5«»b.S.

. .k!rs»i»6»!>ii-.

III939

33880

47980

69889

2560-98

35899

226899

33999

225098

226880.

1558-10

156666
25888
256>88
575889
266880
58899

155880

58889

I16888j

50988

43998

48889

2775V

!66988j

25509

56998

15689vj

>56809

166098

35098

69V89

5289»

5!6988j

39885

256886;

IIÜiMj

566949

456666

456890

-Siiii! v-ir«..

»f-i-i«- k«>«°mi.
'V-iiZ-izdi-..
«.«irck......

"!3Isr Virke:«
pi--««5s!k«: -

ki.3-!«°i« ksrdv.
3rid«»dsr V-««s»
3s°rd>«.V»ii»r..
k-»-«!d. 5°i»i>iMi!
P-i!d»Ii V-I-3 - -
»-I-pMi-r.
3ds!»k»IS««3r,ki.
3d»>».?r»««!md!«»

. .cd-m«!!-.. - -

. .N»!,IIi7.s»ir..

. .ü!4d-I-i.-Vsd..^
..3i!5. üsriMick

. .c»!-«-!«!-!-- -

..5i-diu»rtm--
3d.Vssik. 3-idr!

. -Ui!ik.5!>iSW
3di»-«I-.-. -
üd-irö Mii...
3i»!»cd Nimi-«.

üiiiikl ldsm_

3!sdm L 5H»S - -
3«d>irii.'>5r!!»,I6»ij

3»A-r-r°i>«-

k-md-ldsr 3»!>«
psüsid-ipiir-iii.
3siikrr6r-°°dd

. .liii'isr.

36äk°r!d 3-ldI.
34i>I,i!ri»>ds..
!«!d5!«vri!r. -.
ü-rlu.c-iimMMi

..c-»55i-d>...

.-7d6r. ksimii

..V,d5>»d!...
5-Iiii« 5-!r°»gs«
5-»««id. A-ndl-
5-icB......

Z'.diikrm-«-«!


—.—

c-dIs-.6-r,d./!»ii! 56588c


6»9666

656666

. -l.NIIM ür»M!t

47888

46888Zrliiilq..78883

77888


M0Y-

575688

> 166889

1?SM

kldküir kli-ri..

56680!

-.—»c'iomlnis!!

1668 6!

— .—

35088

72000


25081

3IS88

1148vi

>66666

Issrmgun.

>6580-

M000^rilskv'zZor. (!^

55886

596865Än'srr! L Zzsvri'.

141888

155888>Ä!r^.eks K 0o...

475866

546802

65IM

756666

'4nl^ krih inv..Z4WIN

486666

^-Ts^n-rr k!;sn.

?8M

176888

235000

MM

5sck 'MirloItzgu'.

59688

55566

55888

55888

!Ii.r»«-5,ii»«. 6»9

44868

49868

>'51888

34588

!i-m«»r->-dir.6»i.

15888

17886

50500

55888

Nsins'i; N'a;...


156860

j47888

58888

NMSN8 Ll!al5k.

546888
üimMli; kkll...85000

75888

^uner ä. k.

»2966


5S000

59008

5i-4id.36ü- ...

15-068

176696

76880

8888)

^sg'il kMs ....

;!sN. cksmaffe..

756868

756868

MS66

786666

Mkin. Vvlkn..


467808

45888

45800

5i-kl»r«.

35888

33888^5nr ..

566888

416100

566666

466666

5iW!,«r!i5dm--ck.

156880

546868

475808

166666

1568 80

^ls>ss!?f. kmmod..

15486

13686

54880

54000

IsKlffsg!.

56986

74980kickl-«d°.5ckiii-i«

08688

165080

156566

756669

^kssisllln SnHnrr.

59888

54088

300100

650666

7-m,M.-6-!...166M

776666

7«°i»°. M-d. prü.

>66886

i 16088

50000

05880

kd-Is ki-s-dliis.52K00


7d«m4« kriskr...

756809

516688

90000

116000

«. 6-!!.

59188

74668

616666

576666

7!>ür. Zgl'MN ...

16688»

156688

83881

I5-VV0

Ilsk l.eon!>.

15886

17088

166566

166666

Vrldii- t«.-6°!..

105860

110086

164866

760666

k°M. Nüd-...

166888

166886Hnlonckg'n.!»!!.

34808

90666

116888

5M566

Nnilr» ...796666

546080

!!«m-6i'»r-Mi..

55080

78628

766680

506666

üsiiickM. !«i«°.168606

156606

V-Ui«r?->i!ir..

>76686

18N000

30004

30300

Vor. Zi.fkl.c'llllmi

40086

415)0

766066.

516666

. -Ilwm. clnrlIlt.

1660V8

7M808

45188

60800

..8k;ck.ii>4i»!«i.

54880

165080

40888

40680

. .pi-ir-ck-iiisdr.756666

776666

. >Asv.f. üüisrl.

576880

57SS88

90900


..flsnicMSM.

35000

50680

53888

50888

..üM.pgck.c»m

58758

»8758

>

lZ5M

..^vf« ..

75608

5506 8

155800 176660

. -Dilsllv. kfg'Is?

iU8»0

176868

20980

38186

. .p-riUckimI-ck.

775M8


35000 ,

45800

. .Zciimirgsl ...

717008

759888

747605 iZZMO

..5ck°d Ssnirk.

71568

755066

566660 446666

. .llürsmsrin...

70088

L0000

—1

-

„5ulüi.r>pt«.

I

7668 08

32899

31.889

34598

53599

156999

126 9 49

155999

>54989

35989

56889

rillons k-dir. ..

?a«si 7»!s«r.-6i-
?«-i!«»ck »srckm.
7-irui-a. pmrelt;
s»rcr«ik!3!«ir!.>°.;
Vs«k«k-i Vrrti
Vri5d!i»sö6l. -

V!«-!i«t36d»»r-
Vir«°.d.3smm«..

V-r-rd. !?«>> 'tt.
Vi5SlIl!i.-6«5..
V-5iei»«sk »Id-ii
UAi!.6i-di 3smm
. -kiis« t-°zki. -

..3»Iik«r.

Vizerrd.diiüdd..

Uki!!»« 2m-

Mckr-ib t-ilsi..

Visl-it 3-iiIim..

Vmiliild 7ds«°i..
Vild-im-döiis..

ViüSIII di-iiil»._

Vüti-ii 6»6iisdi! —.—
Viü«- Tislb-»..

V-I1.3.. Süllmi.

ksür-rMiied_

r-!!-!sks Vs!iId»I.
2Imm-ms»k<Vd..

215998

88888

30849

65088

116888!

65888

53988

47889

16688k

35888

48388

35848

74888

156898

156998

154488

3S989

K4989

546899

165989

166666

69999

156999

I2S899!

245989

33588

22888

75898

5K949

156088

556480

16-4466

156689

566999

25089

8t»»tsr»Ä6»!srs.

4V,,.-5ld.5.I?-?

4V,....5.V>-!3

4 V,... 162'-:

5 3-ild5-t°!i!d«.

4.. .

32..

3.

45ld°li«sb.-t«I.

tii-rsr-Miii-lisi.

5 ?r.5cd.-3»«.24,
4pm°!.c-i>r»ii
3'ck.

3 .

4 S-j.tsi.03-14
4 Vspiild- t»!„

3 V-.----

8.. U!«!d.V....
43zmd3.-»°!.87
43-55.t«l.zg-12

3 .

rUidl.t»!-!!»- -

4 5i,j!8-ili«5.i(

6-«l!».

kkdl.5. .4.87-11.
4!ü««c5°siü9-14j

4p--«i.

45s-idiürd-»...

45irz6d»i6ick.a6

6S.25
77.-
86 58:
91.-
1688
888.-
U8089
13999
483 -
188.
239.-
165.-'-
489.-
t75. -
505.-
380. -

358. -
239.-
1S9.-
155.-
290.-
1559

65. V-

77. V-

36. V.
62-
2188
608 -
11898
14488
518.—
IVt.-
231. -
288.--
498.
175.-
554.-
329-

46°ll.37.5.15jt3
4.5 8.3r«.8.v.23
4pl2k.3mi.-3.I4

46.. 1d- 6.-3.«.22j
4pre°6.8».1.3i.38

4.. c»»d-.S.°.22

4.. 3.6di.L22

4.. 3r».«.".«.22^
4pli°».p'dr.3...

4.. 3.6d!.°d 23
4 3hsm.-V»5ik.Sü;
4 V,üi5i. 5ck-iiv

4.. 6»I5r««i,...

4.. !!ra»i«

4.. !-°r.3l«i-..
4>j»..5I!bsris»is
4>js..p-°!-n«ii!!
4 7°i!>. tkm.-tsi.j
4 .-6szils6d-d»>

4.!>j

4 .. anlflr.-/!nl. -

4.. ro!!-rid1.11
-.400 ki'tt!';;.

4Vsvoe.^.-!r.13
4", 1914^

4 - .Ssick»«!-..

4 . .3rs°-i>rs»ie.
4V- d-k-Mi 14

5 5-3-.

3 6--!.3.W^i.p,

3 .... >71374

4 - ...6M-i!«k.
2.S6-5i.5S>I.P.-.p
2.S. .iie°> ?r.„

5 -.6dl!«-i_

4V-t--i-!.5sr.!

4 V- .5«r.i>j

4V« ....5«:.!II

5 8-r. »«liiks.

4.j

4V- ..»M.-i»!.
4V- ..k-rr.3.N.
4'i?..3-i.3.-i»i.
57i!>°-«.3.3-!I».

4

338.-

175. -
188.-
289-
2lv.

275.-
45288
158',66j
4388
«189
5259
4699
1S5660j
245660!
267666

149666

S28666!

22888

192S8

289666;

256669

9598

145666

135666

142606!

287066

259669

1156 kllj

759666

238.-

175.

97.-

225.-

228.-

44898

139666

4559

5599

4259

189666

254666

28S666

145666

S86866

IS888

1S7S8

39898

39808

398666

238666

18389

147666

135066

142606

399666

259666

189666

,1661?

j758666

535666

lttckMslrtO" Oimt

488.-
225.-
1S>.-
159.
298 -
1589

1998.

925.—

4V2t.t.6.88-13
4 S-ik. t!ckir.-V. ---
4 0.

4 O-Ii-ck. S»k?« —--
4 1990- -

Okck. tÄ>i!!ck. j "^OW j 729.666

«-»!-6-m«i5ck..jI29666i -.-

ti>>mi°i»o>

6»iiM»,« .

.»,!«««»

1ild;r Isd«-—"

i.i-isnm?" "

6°15 -


»«ckdck«.-""
Ub-t-6-ckck --
!ck-°!°«°t--- '

. .S»»°«!ck. ' "
,i„.tck-i-".^'

kiiilk'. kirmd-l'.V' j iMAAjB

3-Iiim-m »d» " / .

6-ckk.°l-^

S-H-rTd-ri««.',

Zg.'MA'

260^1 -.1 j

ri.Ä' ss^

4k»6

z;606<i

37S00j

6.'°!


5«i-I„-rüp0'.'^»V
ilrzö'iml-M.k'j
c»mm.°.pl>po^j „-i-z,
8-»-. Pkirsl-Sb'

VizcMlEM.-'j «osoo

Vmiil»--^'"

Ll!«!.'"!'-." )"

f,°id.6k6.-cr-°''

äzmdM.M.W'
tsick. ^r-ckU"-'-
liMmd-r«.!«»!"

r-M

1596°

3868

«990

K


8

L


d..i»i°«°rÜ7;kMUo°!ÄL

di!kt«I6. Vr-6>W„ 4- g..
8i-ij-kl-°!>tr »>-^j
ü-s-dM-r
6-id-üd-

6-ilsrk. krkf'

. .i-i-iisrd-»!! - -

prs°5.»?pU-'°c-

»>-.:! ^zasj A»
^zvo-c-j^

->!z7o6°

6d-i«. c<>Ib.»^
..Vs-Ik.vU- 0j
5-ck-. 6»°4 "-
5i?Msr üsvic."! -

7200^

320°°

13S°°

°°°^

235°°,

Ä j

zS°°

Vi-».rS-»tt°r°>°

Lalottt

8«°!-ck -6-i-lä^j
.-,i°-6°I«»p

8„?i«°. °.cu-

;«°kd?l«!l

L°°

z;06k°

1147°

55S


8M-r-d.!»i.k-"6 .
d°-r.S!:.i.-°!"-x
6!-ck. p-iri-I-p""'

Wü-kll.

l-zi.üäli.."

23°°°

23580

zU«66

456°°°s
 
Annotationen